YUI Class Motion : สอน method และ property ของ Class Motion, เรียน method และ property ของ Class Motion
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
  • Yahoo.util.Motion ( element, attributes, duration, method ) ใช้สร้าง object Motion
  • method :
    Yahoo.util.Motion ( element, attributes, duration, method )

    return type :
    Motion

    content :
    ใช้สร้าง object Motion

    example :
    var attributes = { points: { to: [ 600, 10 ] } }; 
    var motion = new YAHOO.util.Motion ( "bamboo", attributes ); 

    comment :
    ตัวแปร element คือ id ของ element หรือ dom element ที่ต้องการให้เกิดการกระทำนี้
    ตัวแปร attributes คือ คำสั่งของ css ที่กำหนด attribute ได้แก่ to, by, from, units
    ตัวแปร duration คือ กำหนดระยะเวลาที่เกิดการกระทำนี้ ( default = 1 )
    ตัวแปร method คือ ฟังก์ชันที่จะทำงานในขณะเกิดการกระทำนี้ ( default = Yahoo.util.Easing.easeNone )

 
Share This Chapter Login with Facebook