YUI Class ButtonGroup : สอน method และ property ของ Class ButtonGroup, เรียน method และ property ของ Class ButtonGroup
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • Yahoo.widget.ButtonGroup ( element, attributes ) ใช้สร้าง object ButtonGroup
  CLASS_NAME_PREFIX ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า classname prefix ของ button group
  CSS_CLASS_NAME ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า classname ที่ใช้กำหนด stylesheet ของ button group
  NODE_NAME ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า tag ที่ใช้เสร้าง button group
  addButton() ใช้เพิ่ม button เข้าไปใน button_group
  addButtons() ใช้เพิ่ม button เข้าไปใน button_group
  check() ใช้กำหนดให้ button ณ ตำแหน่งที่กำหนด ที่อยู่ภายใน buttonGroup อยู่ในสถานะ checked
  destroy() ใช้ลบ buttonGroup รวมถึง button ทั้งหมดที่อยู่ภายใน buttonGroup ด้วย
  focus() ใช้กำหนดให้ button ณ ตำแหน่งที่กำหนด ที่อยู่ภายใน buttonGroup อยู่ในสถานะ ได้รับ focus
  getButton() ใช้คืนค่า button ณ ตำแหน่งที่กำหนด ที่อยู่ภายใน buttonGroup
  getButtons() ใช้คืนค่า button ทั้งหมด ที่อยู่ภายใน buttonGroup
  getCount() ใช้คืนค่า จำนวน button ทั้งหมด ที่อยู่ภายใน buttonGroup
  init() ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้กับ object buttonGroup
  initAttributes() ใช้กำหนดค่าเริ่ม ของคุณสมบัติต่างๆ ให้กับ object buttonGroup
  removeButton() ใช้ลบ button ณ ตำแหน่งที่กำหนด ออกจาก buttonGroup
  toString() ใช้คืนค่า ข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับ buttonGroup
  beforeCheckedButtonChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ checkedbutton ของ buttongroup
  beforeContainerChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ container ของ buttongroup
  beforeDisabledChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ disabled ของ buttongroup
  beforeNameChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ name ของ buttongroup
  beforeValueChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ value ของ buttongroup
  checkedButtonChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ checkedbutton ของ buttongroup
  containerChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ container ของ buttongroup
  disabledChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ disabled ของ buttongroup
  nameChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ name ของ buttongroup
  valueChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ value ของ buttongroup
  checkedButton ใช้กำหนด button ที่จะถูกเลือกอยู่ ภายใน buttongroup
  container ใช้กำหนด container ของ buttongroup
  disabled ใช้กำหนด disabled ของ buttongroup
  name ใช้กำหนด name ของ buttongroup
  value ใช้กำหนด value ของ buttongroup
 • method :
  Yahoo.widget.ButtonGroup ( element, attributes )

  return type :
  ButtonGroup

  content :
  ใช้สร้าง object ButtonGroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );

  comment :
  ตัวแปร element คือ id ของ element หรือ dom element ที่ต้องการให้เกิดการกระทำนี้
  ตัวแปร attributes คือ ใช้กำหนดคุณสมบัติให้กับ object เช่น checkedButton, container, disabled, name, value

 • property :
  CLASS_NAME_PREFIX

  return type :
  void, string

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า classname prefix ของ button group
  ( Default Value คือ "yui-" )

  example :
  alert ( Yahoo.widget.ButtonGroup.CLASS_NAME_PREFIX );

 • property :
  CSS_CLASS_NAME

  return type :
  void, String

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า classname ที่ใช้กำหนด stylesheet ของ button group
  ( Default Value คือ "buttongroup" )

  example :
  alert ( Yahoo.widget.ButtonGroup.CSS_CLASS_NAME );

 • property :
  NODE_NAME

  return type :
  void, String

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า tag ที่ใช้เสร้าง button group
  ( Default Value คือ "div" )

  example :
  alert ( Yahoo.widget.ButtonGroup.NODE_NAME );

 • method :
  addButton ( button )

  return type :
  void, YAHOO.widget.Button

  content :
  ใช้เพิ่ม button เข้าไปใน button_group
  ( โดยค่าที่เป็นไปได้ของ button ได้แก่ String ที่เป็น id ของ button, HTMLElement, object )

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButton ( { label: "Radio 1", value: "1", checked: true } ); 
  group_button.addButton ( { label: "Radio 2", value: "2" } ); 
  group_button.addButton ( { label: "Radio 3", value: "3" } ); 

 • method :
  addButtons ( button )

  return type :
  void, YAHOO.widget.Button Array

  content :
  ใช้เพิ่ม button เข้าไปใน button_group
  ( โดยค่าที่เป็นไปได้ของ button ได้แก่ String Array, HTMLElement Array, Object Array )

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 

 • method :
  check ( index )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ button ณ ตำแหน่งที่กำหนด ที่อยู่ภายใน 
  buttonGroup อยู่ในสถานะ checked

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 
  group_button.check ( 1 );

 • method :
  destroy ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ buttonGroup รวมถึง button ทั้งหมดที่อยู่ภายใน buttonGroup ด้วย

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 
  group_button.destroy ( );

 • method :
  focus ( index )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ button ณ ตำแหน่งที่กำหนด ที่อยู่ภายใน 
  buttonGroup อยู่ในสถานะ ได้รับ focus

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 
  group_button.focus ( 1 );

 • method :
  getButton ( index )

  return type :
  YAHOO.widget.Button

  content :
  ใช้คืนค่า button ณ ตำแหน่งที่กำหนด ที่อยู่ภายใน buttonGroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 
  var button_target = group_button.getButton ( 1 );

 • method :
  getButtons ( )

  return type :
  YAHOO.widget.Button Array

  content :
  ใช้คืนค่า button ทั้งหมด ที่อยู่ภายใน buttonGroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 
  var buttons = group_button.getButtons ( );

 • method :
  getCount ( )

  return type :
  number

  content :
  ใช้คืนค่า จำนวน button ทั้งหมด ที่อยู่ภายใน buttonGroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 
  var count_button = group_button.getCount ( );

 • method :
  init ( element, attributes )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้กับ object buttonGroup ( เป็น constructor ของ Yahoo.widget.ButtonGroup )

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.init ( "bgroup", { name: "button-group", disabled: true } );

  comment :
  ตัวแปร element คือ id ของ element หรือ dom element ที่ต้องการให้เกิดการกระทำนี้
  ตัวแปร attributes คือ ใช้กำหนดคุณสมบัติให้กับ object เช่น checkedButton, container, disabled, name, value

 • method :
  initAttributes ( attributes )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดค่าเริ่ม ของคุณสมบัติต่างๆ ให้กับ object buttonGroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.initAttributes ( { name: "button-group", disabled: true } );

  comment :
  ตัวแปร attributes คือ ใช้กำหนดคุณสมบัติให้กับ object เช่น checkedButton, container, disabled, name, value

 • method :
  removeButton ( index )

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ button ณ ตำแหน่งที่กำหนด ออกจาก buttonGroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 
  group_button.removeButton ( 1 );

 • method :
  toString ( )

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่า ข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับ buttonGroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons (
    [ 
      { label: "Radio 1", value: "1", checked: true }, 
      { label: "Radio 2", value: "2" }, 
      { label: "Radio 3", value: "3" }
    ]
  ); 
  alert ( group_button.toString ( ) );

 • method :
  beforeCheckedButtonChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ checkedbutton ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.beforeCheckedButtonChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before checkedbutton change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeContainerChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ container ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.beforeContainerChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before container change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeDisabledChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ disabled ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.beforeDisabledChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before disabled change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeNameChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ name ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.beforeNameChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before name change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeValueChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ value ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.beforeValueChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before value change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  checkedButtonChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ checkedbutton ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.checkedButtonChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "checkedbutton change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  containerChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ container ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.containerChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "container change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  disabledChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ disabled ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.disabledChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "disabled change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  nameChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ name ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.nameChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "name change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  valueChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ value ของ buttongroup

  example :
  var attributes = { name: "button-group", disabled: false }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.valueChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "value change" ); 
  	} 
  );

 • config :
  checkedButton

  value :
  YAHOO.widget.Button

  content :
  เป็น configuration attribute ของ buttongroup
  โดยจะใช้กำหนด button ที่จะถูกเลือกอยู่ ภายใน buttongroup
  ( default value คือ null )

  example :
  var button_1 = { label: "Radio 1", value: "1" };
  var button_2 = { label: "Radio 2", value: "2" };
  var button_3 = { label: "Radio 3", value: "3" };
  var attributes = { name: "button-group", checkedButton: button_2 }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons ( [ button_1, button_2, button_3 ] ); 

 • config :
  container

  value :
  HTMLElement, String

  content :
  เป็น configuration attribute ของ buttongroup
  โดยจะใช้กำหนด container ของ buttongroup
  ( default value คือ null )

  example :
  var button_1 = { label: "Radio 1", value: "1" };
  var button_2 = { label: "Radio 2", value: "2" };
  var button_3 = { label: "Radio 3", value: "3" };
  var attributes = { container: "bgroup" }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons ( [ button_1, button_2, button_3 ] ); 

 • config :
  disabled

  value :
  boolean

  content :
  เป็น configuration attribute ของ buttongroup
  โดยจะใช้กำหนด disabled ของ buttongroup
  ( default value คือ false )

  example :
  var button_1 = { label: "Radio 1", value: "1" };
  var button_2 = { label: "Radio 2", value: "2" };
  var button_3 = { label: "Radio 3", value: "3" };
  var attributes = { container: "bgroup", disabled: true }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons ( [ button_1, button_2, button_3 ] ); 

 • config :
  name

  value :
  string

  content :
  เป็น configuration attribute ของ buttongroup
  โดยจะใช้กำหนด name ของ buttongroup
  ( default value คือ null )

  example :
  var button_1 = { label: "Radio 1", value: "1" };
  var button_2 = { label: "Radio 2", value: "2" };
  var button_3 = { label: "Radio 3", value: "3" };
  var attributes = { container: "bgroup", name: "button-group" }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons ( [ button_1, button_2, button_3 ] ); 

 • config :
  value

  value :
  object

  content :
  เป็น configuration attribute ของ buttongroup
  โดยจะใช้กำหนด value ของ buttongroup
  ( default value คือ null )

  example :
  var button_1 = { label: "Radio 1", value: "1" };
  var button_2 = { label: "Radio 2", value: "2" };
  var button_3 = { label: "Radio 3", value: "3" };
  var attributes = { container: "bgroup", name: "button-group", value: 1 }; 
  var group_button = new YAHOO.widget.ButtonGroup ( "bgroup", attributes );
  group_button.addButtons ( [ button_1, button_2, button_3 ] ); 

 
Share This Chapter Login with Facebook