YUI Class Button : สอน method และ property ของ Class Button, เรียน method และ property ของ Class Button
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • Yahoo.widget.Button ( element, attributes ) ใช้สร้าง object Button
  addStateCSSClasses() ใช้กำหนดให้มีการเพิ่ม state css class เข้าไปใน button
  blur() ใช้กำหนดให้ button สูญเสีย focus
  createButtonElement() ใช้สร้าง button ใหม่ โดยมี type ตามที่กำหนด
  createHiddenFields() ใช้สร้าง hidden field ให้กับ button
  destroy() ใช้ลบ button ออก
  focus() ใช้กำหนดให้ button ได้รับ fucus
  getForm() ใช้คืนค่า form ของ button
  getHiddenFields() ใช้คืนค่า hidden field ของ button โดยคืนค่ามาแบบ array
  getMenu() ใช้คืนค่า menu
  hasFocus() ใช้ตรวจสอบว่า button กำลังได้รับ focus อยู่หรือไม่
  init() ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้กับ object button ( เป็น constructor ของ Yahoo.util.Button )
  initAttributes() ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติต่างๆ ให้กับ object button
  isActive() ใช้ตรวจสอบว่า button กำลัง active อยู่หรือไม่
  removeHiddenFields() ใช้ลย hidden field ทั้งหมดของ button
  removeStateCSSClasses() ใช้ลบ state css class ออกจาก button
  toString() ใช้คืนค่า ข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับ button
  beforeCheckedChange()
  beforeContainerChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง container ของ button
  beforeDisabledChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง สถานะ disable ของ button
  beforeFocusmenuChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง สถานะการได้รับ focus ของ button
  beforeHrefChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ href ของ button
  beforeLabelChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ label ของ button
  beforeMenualignmentChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menualignment ของ button
  beforeMenuChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menu ของ button
  beforeMenuclassnameChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menuclassname ของ button
  beforeMenumaxheightChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menumaxheight ของ button
  beforeMenuminscrollheightChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menuminscrollheight ของ button
  beforeNameChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ name ของ button
  beforeOnclickChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ onclick ของ button
  beforeReplaceLabelChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ replacelabel ของ button
  beforeSelectedMenuItemChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ selectedmenuitem ของ button
  beforeSrcelementChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ srcelement ของ button
  beforeTabindexChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ tabindex ของ button
  beforeTargetChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ target ของ button
  beforeTitleChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ title ของ button
  beforeTypeChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ type ของ button
  beforeValueChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ value ของ button
  blur() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ button ได้รับ focus
  checkedChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ checked ของ button
  containerChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง container ของ button
  disabledChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง สถานะ disabled ของ button
  focus() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ button ได้รับ focus
  focusmenuChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ focusmenu ของ button
  hrefChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ href ของ button
  labelChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ label ของ button
  lazyloadmenuChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ lazyloadmenu ของ button
  menualignmentChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menualignment ของ button
  menuChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menu ของ button
  menuclassnameChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menuclassname ของ button
  menumaxheightChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menumaxheight ของ button
  menuminscrollheightChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ menuminscrollheight ของ button
  nameChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ name ของ button
  onclickChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ onclick ของ button
  option() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการ click ที่ปุ่มลูกศรที่ใช้แสดงรายการ ( option ) ออกมา
  replaceLabelChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ replacelabel ของ button
  selectedMenuItemChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ selectedmenuitem ของ button
  srcelementChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ srcelement ของ button
  tabindexChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ tabindex ของ button
  targetChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ target ของ button
  titleChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ title ของ button
  typeChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ type ของ button
  valueChange() เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ value ของ button
  checked ใช้กำหนดสถานะการ checked ให้กับ button โดยจะใช้ได้กับ type คือ radio หรือ button เท่านั้น
  container ใช้กำหนด container ให้กับ button
  disabled ใช้กำหนดสถานะการ disabled ให้กับ button โดยไม่สามารถใช้ได้กับ type ประเภท link
  focusmenu ใช้กำหนดสถานะการ ได้รับ focus ให้กับ button
  href ใช้กำหนด href ให้กับ button โดยสามารถใช้ได้กับ type ประเภท link เท่านั้น
  label ใช้กำหนด label ให้กับ button
  lazyloadmenu ใช้กำหนด lazyloadmenu ให้กับ button โดยสามารถใช้ได้กับ type ประเภท menu เท่านั้น
  menu ใช้กำหนด รายการของเมนู ให้กับ button โดยสามารถใช้ได้กับ type ประเภท menu เท่านั้น
  menualignment ใช้กำหนด menualignment ให้กับ button
  menuclassname ใช้กำหนด classname ให้กับ button
  menumaxheight ใช้กำหนด ความสูงสูงสุดของ menu ให้กับ button
  menuminscrollheight ใช้กำหนด ความสูงอย่างน้อยของ menu ให้กับ button
  name ใช้กำหนด name ให้กับ button
  onclick ใช้กำหนด เหตุการณ์ที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อมีการ click ที่ button
  replaceLabel ใช้กำหนด replaceLabel ให้กับ button
  tabindex ใช้กำหนด tabindex ให้กับ button
  target ใช้กำหนด target ให้กับ button ( สามารถใช้ได้กับ type แบบ link เท่านั้น )
  title ใช้กำหนด title ให้กับ button
  type ใช้กำหนด type ให้กับ button
  value ใช้กำหนด value ให้กับ button
 • method :
  Yahoo.widget.Button ( element, attributes )

  return type :
  Button

  content :
  ใช้สร้าง object Button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );

  comment :
  ตัวแปร element คือ id ของ element หรือ dom element ที่ต้องการให้เกิดการกระทำนี้
  ตัวแปร attributes คือ ใช้กำหนดคุณสมบัติให้กับ object เช่น checked, container, disabled, href เป็นต้น

 • method :
  addStateCSSClasses ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้มีการเพิ่ม state css class เข้าไปใน button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.addStateCSSClasses ( );

 • method :
  blur ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ button สูญเสีย focus

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.blur ( );

 • method :
  createButtonElement ( type )

  return type :
  HTMLElement

  content :
  ใช้สร้าง button ใหม่ โดยมี type ตามที่กำหนด

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  var element = checkbox_button.createButtonElement ( "menu" );

  comment :
  ตัวแปร type คือ กำหนดประเภทของ button ได้แก่ radio, checkbox, menu, split

 • method :
  createHiddenFields ( )

  return type :
  HTMLInputElement

  content :
  ใช้สร้าง hidden field ให้กับ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  var hidden = checkbox_button.createHiddenFields ( );

 • method :
  destroy ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ button ออก

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.destroy ();

 • method :
  focus ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ button ได้รับ fucus

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.focus ();

 • method :
  getForm ( )

  return type :
  HTMLFormElement

  content :
  ใช้คืนค่า form ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  var form = checkbox_button.getForm ();

 • method :
  getHiddenFields ( )

  return type :
  HTMLInputElement Array

  content :
  ใช้คืนค่า hidden field ของ button โดยคืนค่ามาแบบ array

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  var hiddens = checkbox_button.getHiddenFields ( );

 • method :
  getMenu ( )

  return type :
  YAHOO.widget.Overlay, YAHOO.widget.Menu 

  content :
  ใช้คืนค่า menu

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  var menu = checkbox_button.getMenu ( );

 • method :
  hasFocus ( )

  return type :
  boolean 

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า button กำลังได้รับ focus อยู่หรือไม่

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  if ( checkbox_button.hasFocus ( ) )
  {
  	alert ( "button is focusing." );
  }

 • method :
  init ( element, attributes )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้กับ object button ( เป็น constructor ของ Yahoo.util.Button )

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.init ( "checkbutton", { label: "my button" } );

  comment :
  ตัวแปร element คือ id ของ element หรือ dom element ที่ต้องการให้เกิดการกระทำนี้
  ตัวแปร attributes คือ ใช้กำหนดคุณสมบัติให้กับ object เช่น checked, container, disabled, href เป็นต้น

 • method :
  initAttributes ( attributes )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติต่างๆ ให้กับ object button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.initAttributes ( { label: "my button" } );

  comment :
  ตัวแปร attributes คือ ใช้กำหนดคุณสมบัติให้กับ object 
  เช่น checked, container, disabled, href เป็นต้น

 • method :
  isActive ( )

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า button กำลัง active อยู่หรือไม่

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  if ( checkbox_button.isActive ( ) )
  {
  	alert ( "button is active now." );
  }

 • method :
  removeHiddenFields ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลย hidden field ทั้งหมดของ button 

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  var hidden_1 = checkbox_button.createHiddenFields ( );
  var hidden_2 = checkbox_button.createHiddenFields ( );
  checkbox_button.removeHiddenFields ( );

 • method :
  removeStateCSSClasses ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ state css class ออกจาก button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.addStateCSSClasses ( );
  checkbox_button.removeStateCSSClasses ( );

 • method :
  toString ( )

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่า ข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  alert ( checkbox_button.toString ( ) );

 • method :
  beforeCheckedChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่สถานะการ checked ของ button เปลี่ยนแปลง

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeCheckedChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before checked change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeContainerChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง container ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeContainerChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 	
  		alert ( "before container change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeDisabledChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง สถานะ disable ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeDisabledChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before disable change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeFocusmenuChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  สถานะการได้รับ focus ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeFocusmenuChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before focus change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeHrefChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ href ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeHrefChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before href change" );
  	} 
  );

 • method :
  beforeLabelChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ label ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeLabelChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before label change" );
  	} 
  );

 • method :
  beforeMenualignmentChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menualignment ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeMenualignmentChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before menualignment change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeMenuChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menu ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeMenuChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before menu change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeMenuclassnameChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menuclassname ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeMenuclassnameChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before menuclassname change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeMenumaxheightChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menumaxheight ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeMenumaxheightChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before menumaxheight change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeMenuminscrollheightChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menuminscrollheight ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeMenuminscrollheightChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before menuminscrollheight change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeNameChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ name ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeNameChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before name change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeOnclickChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ onclick ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeOnclickChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before onclick change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeReplaceLabelChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ replacelabel ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeReplaceLabelChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before replacelabel change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeSelectedMenuItemChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ selectedmenuitem ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeSelectedMenuItemChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before selectedmenuitem change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeSrcelementChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง
  คุณสมบัติ srcelement ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeSrcelementChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before srcelement change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeTabindexChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ tabindex ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeTabindexChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before tabindex change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeTargetChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ target ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeTargetChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before target change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeTitleChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ title ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeTitleChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before title change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeTypeChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ type ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeTypeChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before type change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  beforeValueChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ value ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.beforeValueChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "before value change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  blur ( )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ button ได้รับ focus

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  function onBlur = function ( ) { alert ( "button lost focus" ); }
  checkbox_button.on ( "blur", onBlur );

 • method :
  checkedChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
  checked ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.checkedChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "checked change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  containerChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  container ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.containerChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "container change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  disabledChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  สถานะ disabled ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.disabledChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "disabled change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  focus ( )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ button ได้รับ focus

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  function onFocus = function ( ) { alert ( "button gain focus" ); }
  checkbox_button.on ( "focus", onFocus );

 • method :
  focusmenuChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ focusmenu ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.focusmenuChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "focusmenu change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  hrefChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ href ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.hrefChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "href change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  labelChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ label ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.labelChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "label change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  lazyloadmenuChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ lazyloadmenu ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.lazyloadmenuChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "lazyloadmenu change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  menualignmentChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menualignment ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.menualignmentChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "menualignment change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  menuChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menu ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.menuChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "menu change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  menuclassnameChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menuclassname ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.menuclassnameChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "menuclassname change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  menumaxheightChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menumaxheight ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.menumaxheightChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "menumaxheight change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  menuminscrollheightChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ menuminscrollheight ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.menuminscrollheightChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "menuminscrollheight change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  nameChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ name ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.nameChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "name change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  onclickChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง
  คุณสมบัติ onclick ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.onclickChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "onclick change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  option ( )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการ click 
  ที่ปุ่มลูกศรที่ใช้แสดงรายการ ( option ) ออกมา

  example :
  var attributes = { type: "split", menu: "splitbutton2select" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "splitbutton", attributes );
  function onOption = function ( ) { alert ( "you click option" ); }
  checkbox_button.on ( "option", onOption );

 • method :
  replaceLabelChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ replacelabel ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.replaceLabelChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "replacelabel change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  selectedMenuItemChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ selectedmenuitem ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.selectedMenuItemChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "selectedmenuitem change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  srcelementChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ srcelement ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.srcelementChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "srcelement change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  tabindexChange ( event )

  return type :

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ tabindex ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.tabindexChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "tabindex change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  targetChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ target ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.targetChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "target change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  titleChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ title ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.titleChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "title change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  typeChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ type ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.typeChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "type change" ); 
  	} 
  );

 • method :
  valueChange ( event )

  return type :
  void

  content :
  เป็นการกำหนดให้ function ทำงาน เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง 
  คุณสมบัติ value ของ button

  example :
  var attributes = { label: "One" }; 
  var checkbox_button = new YAHOO.widget.Button ( "checkbutton", attributes );
  checkbox_button.valueChange.subscribe ( 
  	function ( event ) 
  	{ 
  		alert ( "value change" ); 
  	} 
  );

 • config :
  checked

  value :
  boolean

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนดสถานะการ checked ให้กับ button โดยจะใช้ได้กับ type คือ radio หรือ button เท่านั้น
  ( default value คือ false )

  example :
  var attributes = { type: "radio", checked: true }; 
  var radio_button = new YAHOO.widget.Button ( "radioButton", attributes );

 • config :
  container

  value :
  HTMLElement, String ที่เป็นค่า id ของ container

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button
  โดยจะใช้กำหนด container ให้กับ button
  ( default value คือ null )

  example :
  var attributes = { container: "container_radio" }; 
  var radio_button = new YAHOO.widget.Button ( "radioButton", attributes );

 • config :
  disabled 

  value :
  boolean

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนดสถานะการ disabled ให้กับ button โดยไม่สามารถใช้ได้กับ type ประเภท link
  ( default value คือ false )

  example :
  var attributes = { disabled: false, type: "push" }; 
  var button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  focusmenu

  value :
  boolean

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนดสถานะการ ได้รับ focus ให้กับ button
  ( default value คือ true )

  example :
  var attributes = { focusmenu: true, type: "link" }; 
  var link_button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  href

  value :
  String

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด href ให้กับ button โดยสามารถใช้ได้กับ type ประเภท link เท่านั้น

  example :
  var attributes = { type: "link", href: "http://www.bamboolabcode.com" }; 
  var link_button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  label

  value :
  string

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด label ให้กับ button
  ( default value คือ null )

  example :
  var attributes = { type: "link", href: "http://www.bamboolabcode.com", label: "website" }; 
  var link_button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  lazyloadmenu

  value :
  boolean

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด lazyloadmenu ให้กับ button โดยสามารถใช้ได้กับ type ประเภท menu เท่านั้น
  ( default value คือ true )

  example :
  var optionMenu = 
  [ 
    { text: "Option 1", value: "menubutton-4-1" }, 
    { text: "Option 2", value: "menubutton-4-2" }, 
    { text: "Option 3", value: "menubutton-4-3" } 
  ]; 
  var attributes = { type: "menu", menu: optionMenu, lazyloadmenu: false }; 
  var button_menu = new YAHOO.widget.Button ( "menubutton", attributes );

 • config :
  menu

  value :
  YAHOO.widget.Menu, YAHOO.widget.Overlay, HTMLElement, String คือ id ของรายการที่ต้องการ, Array

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด รายการของเมนู ให้กับ button โดยสามารถใช้ได้กับ type ประเภท menu เท่านั้น
  ( default value คือ null )

  example :
  var optionMenu = 
  [ 
    { text: "Option 1", value: "menubutton-4-1" }, 
    { text: "Option 2", value: "menubutton-4-2" }, 
    { text: "Option 3", value: "menubutton-4-3" } 
  ]; 
  var attributes = { type: "menu", menu: optionMenu, lazyloadmenu: false }; 
  var button_menu = new YAHOO.widget.Button ( "menubutton", attributes );

 • config :
  menualignment

  value :
  Array

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด menualignment ให้กับ button
  ( default value คือ ["tl", "bl"] )

  example :
  var attributes = { type: "push", label: "bamboolabcode", menualignment: ["tr", "br"] }; 
  var button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  menuclassname

  value :
  string

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด classname ให้กับ button
  ( default value คือ yui-button-menu )

  example :
  var attributes = { type: "push", menuclassname: "bamboo-button-menu" }; 
  var button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  menumaxheight

  value :
  number

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด ความสูงสูงสุดของ menu ให้กับ button
  ( default value คือ 0 )

  example :
  var optionMenu = 
  [ 
    { text: "Option 1", value: "menubutton-4-1" }, 
    { text: "Option 2", value: "menubutton-4-2" }, 
    { text: "Option 3", value: "menubutton-4-3" } 
  ]; 
  var attributes = { type: "menu", menu: optionMenu, menumaxheight: 240 }; 
  var button_menu = new YAHOO.widget.Button ( "menubutton", attributes );

 • config :
  menuminscrollheight

  value :
  number

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด ความสูงอย่างน้อยของ menu ให้กับ button
  ( default value คือ 90 )

  example :
  var optionMenu = 
  [ 
    { text: "Option 1", value: "menubutton-4-1" }, 
    { text: "Option 2", value: "menubutton-4-2" }, 
    { text: "Option 3", value: "menubutton-4-3" } 
  ]; 
  var attributes = { type: "menu", menu: optionMenu, menuminscrollheight: 150 }; 
  var button_menu = new YAHOO.widget.Button ( "menubutton", attributes );

 • config :
  name

  value :
  string

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด name ให้กับ button
  ( default value คือ null )

  example :
  var attributes = { type: "push", name: "submit_button" }; 
  var button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  onclick

  value :
  Object

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด เหตุการณ์ที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อมีการ click ที่ button
  ( default value คือ null )

  example :
  function onButtonClick ( )
  {
    alert ( "Click Button !!" );
  }
  var onClick = { fn: onButtonClick }
  var attributes = { type: "push", name: "submit_button", onclick: onClick }; 
  var button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  replaceLabel

  value :
  boolean

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด replaceLabel ให้กับ button
  ( default value คือ false )

  example :
  var attributes = { type: "push", name: "submit_button", replaceLabel: true }; 
  var button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  tabindex

  value :
  number

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด tabindex ให้กับ button
  ( default value คือ null )

  example :
  var attributes = { type: "push", name: "submit_button", tabindex: 1 }; 
  var button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  target

  value :
  string

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด target ให้กับ button ( สามารถใช้ได้กับ type แบบ link เท่านั้น )

  example :
  var attributes = { type: "link", href: "http://www.bamboolabcode.com", label: "website", target: "_blank" }; 
  var link_button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  title

  value :
  string

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด title ให้กับ button 
  ( default value คือ null )

  example :
  var attributes = { type: "link", href: "http://www.bamboolabcode.com", label: "website", title: "website" }; 
  var link_button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  type

  value :
  string

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด type ให้กับ button 
  ( default value คือ push )
  ( ค่าที่เป็นไปได้ ได้แก่ push, link, submit, reset, checkbox, radio, menu, split )

  example :
  var attributes = { type: "link", href: "http://www.bamboolabcode.com" }; 
  var link_button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 • config :
  value

  value :
  Object

  content :
  เป็น configuration attribute ของ button 
  โดยจะใช้กำหนด value ให้กับ button 
  ( default value คือ null )

  example :
  var attributes = { type: "link", href: "http://www.bamboolabcode.com", value: "10s" }; 
  var link_button = new YAHOO.widget.Button ( "button", attributes );

 
Share This Chapter Login with Facebook