กฏไวยากรณ์ของ XML XML XML Parser : สอน คำสั่ง ของ กฏไวยากรณ์ของ XML, เรียน คำสั่ง ของ กฏไวยากรณ์ของ XML
 
 • กฏไวยากรณ์ของ XML เช่น ห้ามมี tag ซ้อนเหลื่อมกัน, ชื่อ tag ห้ามขึ้นต้นด้วย xml เป็นต้น
 • subject :
  กฏไวยากรณ์ของ XML

  content :
  กฏไวยากรณ์ของ XML ดังนี้
  - เอกสาร XML หนึ่งๆ จะมี root element ได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
  - ชื่อ tag เปิด และ tag ปิด จะเหมือนกัน เพียงแต่ tag ปิดจะมีเครื่องหมาย "/" นำหน้า
  - ห้ามให้มีการ ซ้อนเหลื่อมกันของ tag ( overlap ) คือ tag เปิดก่อนต้องปิดหลัง
  - ชื่อ tag มีคุณสมบัติ case-sensitive คือ ตัวพิมพ์เล็ก-ตัวพิมพ์ใหญ่ ถือว่าเป็นคนละ tag กัน
  - สำหรับ tag ว่าง สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ <tagName></tagName> และ <tagName />
  - ค่าข้อมูลของ attribute ต้องอยู่ในเครื่องหมาย Double Quote หรือ Single Quote เท่านั้น
  - ภาษา XML มีอักขระที่สงวนไว้ 5 ตัว จึงต้องใช้ชุดตัวอักษรพิเศษแทนอักขระ ดังนี้ <, >, &, ", '
  - การตั้งชื่อ tag นั้น ตัวอักษร 3 ตัวแรกห้ามเป็น xml นำหน้า

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook