มาตรฐานของ XML XML XML Parser : สอน คำสั่ง ของ มาตรฐานของ XML, เรียน คำสั่ง ของ มาตรฐานของ XML
 
 • มาตรฐานของ XML ได้แก่ DTD, XML Schema, XSLT, XPath, XQuery, DOM, SAX
 • subject :
  มาตรฐานของ XML

  content :
  มาตรฐานของ XML ดังนี้
  - DTD และ XML Schema เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการกำหนด หรืออธิบายโครงสร้างของเอกสาร
   เช่น การกำหนดว่าต้องมี tag อะไรบ้าง, ต้องมี attribute อะไรบ้าง เป็นต้น
  - XSLT ( eXtensible Stylesheet Language Transformations )
   เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเอกสารไปเป็นเอกสารชนิดอื่นๆ
  - XPath เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการระบุตำแหน่งต่างๆของเอกสาร XML ( ใช้ในการเข้าถึง node )
  - XQuery เป็นภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลในเอกสาร XML โดยเป็นการมองว่าเอกสาร XML เป็นเหมือนฐานข้อมูล
   ตัวหนึ่ง โดยบทบาทของ XQuery ที่มีต่อเอกสาร XML เหมือนกับบทบาทของภาษา SQL ที่มีต่อ Database
   ( ประมวลผลฝั่ง server )
  - DOM และ SAX เป็นวิธีการสำรวจข้อมูลในเอกสาร XML
  

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook