ประโยชน์ของ xml XML Introduce : สอน คำสั่ง ของ ประโยชน์ของ xml, เรียน คำสั่ง ของ ประโยชน์ของ xml
 
 • ประโยชน์ของ xml ไดแก่ self described data, data exchange, messaging format, RSS
 • subject :
  ประโยชน์ของ xml

  content :
  ประโยชน์ของ xml ดังนี้
  - self described data คือความสามารถในการอธิบายความหมายของตัวมันเองได้
  - data exchange คือความสามารถในการทำงานข้าม platform ได้
  - messaging format คือเป็นบริการด้าน web service
  - really simple syndication ( RSS ) เป็นการนำเสนอข่าวในรูปของ RSS

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook