รูปแบบของ Message Box (button) ดังนี้ VB6 Introduce : สอน function ของ รูปแบบของ Message Box (button) ดังนี้, เรียน function ของ รูปแบบของ Message Box (button) ดังนี้
 
 • รูปแบบของ Message Box (button) ดังนี้ เช่น vbCritical, vbInformation, vbQuestion, vbYesNo, vbDefaultButton1
 • subject :
  รูปแบบของ Message Box (button) ดังนี้

  content :
  รูปแบบของ Message Box (button) ดังนี้
  
  vbCritical		เครื่องหมาย กากบาท
  vbExclamation	เครื่องหมาย ตกใจ
  vbInformation	เครื่องหมาย ข่าวสาร
  vbQuestion	 	เครื่องหมาย คำถาม
  
  vbOkOnly		กำหนดให้มีปุ่ม ok เท่านั้น
  vbOkCancel		กำหนดให้มีปุ่ม ok กับ cancel
  vbYesNo 		กำหนดให้มีปุ่ม yes กับ no
  vbYesNoCancel	กำหนดให้มีปุ่ม yes, no และ cancel
  vbAbortRetryIgnore กำหนดให้มีปุ่ม abort, retry และ ignore
  vbRetryCancel	กำหนดให้มีปุ่ม retry กับ cancel
  vbDefaultButton1	กำหนดให้ focus ไปที่ปุ่มที่ 1
  vbDefaultButton2	กำหนดให้ focus ไปที่ปุ่มที่ 2
  vbDefaultButton3	กำหนดให้ focus ไปที่ปุ่มที่ 3
  vbDefaultButton4	กำหนดให้ focus ไปที่ปุ่มที่ 4

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook