ชนิดตัวแปร VB6 Introduce : สอน function ของ ชนิดตัวแปร, เรียน function ของ ชนิดตัวแปร
 
 • ชนิดตัวแปร ได้แก่ Byte, Integer, Long, Single, Double, Currency, String, Boolean, Date, Object, Variant
 • subject :
  ชนิดตัวแปร

  content :
  Byte		เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็ม ระหว่าง 0 ถึง 255
  Integer		เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็ม ระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  Long		เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็ม ระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
  Single		เก็บค่าตัวเลขจำนวนจริง (มีจุดทศนิยม) ระหว่าง -3.402823 * 10^38 ถึง -1.401298 * 10^-45 
  และ 1.401298 * 10^-45 ถึง 3.402823 * 10^38
  Double		เก็บค่าตัวเลขจำนวนจริง (มีจุดทศนิยม) ระหว่าง -1.79769313486232 * 10^308 ถึง -4.94065645641247 * 10^-324 
  และ 4.94065645641247 * 10^-324 ถึง 1.79769313486232 * 10^308
  Currency	เก็บค่าตัวเลขจำนวนจริง (มีจุดทศนิยม ตำแหน่งจำกัด) ระหว่าง -922,337,203,685,477.5808 ถึง 922,337,203,685,477.5808
  String		เก็บกลุ่มของตัวอักษรหรือชุดของข้อความ
  Boolean		เก็บค่าทางตรรกะ
  Date		เก็บค่าวันที่หรือเวลา
  Object		ใช้เก็บค่าตัวแปรที่อ้างถึงออปเจ็คใดๆ
  Variant		สามารถเก็บค่าได้ทุกอย่างข้างต้น แต่มีขนาดหน่วยความจำใหญ่มาก

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook