ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) VB6 Introduce : สอน function ของ ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operator), เรียน function ของ ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operator)
 
 • ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) ได้แก่ and, or, xor, eqv, not
 • subject :
  ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operator)

  content :
  ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operator)
  and	คือ ถ้านิพจน์ทั้งสองจริง ก็จะให้ค่าความจริงเป็น จริง
  or	คือ ถ้ามีนิพจน์ตัวใดตัวหนึ่งจริง ก็จะให้ค่าความจริงเป็น จริง
  xor	คือ ถ้านิพจน์ทั้งสองมีค่าทางตรรกะต่างกัน ก็จะให้ค่าความจริงเป็น จริง
  eqv	คือ ถ้านิพจน์ทั้งสองมีค่าทางตรรกะเหมือนกัน ก็จะให้ค่าความจริงเป็น จริง
  not	คือ เป็นการสลับค่าทางตรรกะของนิพจน์ จากจริงเป็นเท็จหรือเท็จเป็นจริง

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook