ประโยคแบบเงื่อนไข SELECT CASE VB6 Introduce : สอน function ของ ประโยคแบบเงื่อนไข SELECT CASE, เรียน function ของ ประโยคแบบเงื่อนไข SELECT CASE
 
 • ประโยคแบบเงื่อนไข SELECT CASE Select Case ชื่อตัวแปร Case เงื่อนไข ชุดคำสั่งต่างๆ Case Else ชุดคำสั่งต่างๆ End Select
 • subject :
  ประโยคแบบเงื่อนไข (Condition Statement) SELECT CASE รูปแบบ ดังนี้

  syntax :
  Select Case ชื่อตัวแปร
     Case 	เงื่อนไข
       	ชุดคำสั่งต่างๆ
     Case 	Else
       	ชุดคำสั่งต่างๆ
  End Select

  example :
  Select Case y
     Case 	2
       	MsgBox ?วายเท่ากับสอง?, vbInformation+vbOkOnly, ?ประโยคเงื่อนไข?
     Case 	0
       	MsgBox ?วายเท่ากับศูนย์?, vbInformation+vbOkOnly, ?ประโยคเงื่อนไข?
     Case 	Else
       	MsgBox ?วายไม่เท่ากับสอง และไม่เท่ากับศูนย์?, vbInformation+vbOkOnly, ?ประโยคเงื่อนไข?
  End Select

     
  content :
  คำสั่ง Switch Case คือ จะตรวจสอบค่าของตัวแปร ถ้าตรงตามเงื่อนไขใดก็จะทำตามคำสั่งนั้นๆ

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook