Inserted Table และ Deleted Table SQL Server Trigger : สอน คำสั่ง ของ Inserted Table และ Deleted Table, เรียน คำสั่ง ของ Inserted Table และ Deleted Table
 
 • Inserted Table และ Deleted Table Inserted Table และ Deleted Table
 • subject :
  Inserted Table และ Deleted Table

  content :
  รู้จักและเข้าใจตาราง Inserted และ Deleted
  โดยตารางนี้จะใช้งานได้เพียงภายในระยะการทำงานของ Trigger หนึ่งๆเท่านั้น
  โดยตารางที่กล่าวถึงนี้จะเป็นตารางเปล่าๆที่ไม่มีข้อมูลใดๆ
  แต่จะมีโครงสร้างทั้งชื่อและจำนวนคอลัมน์ ตลอดจนประเภทข้อมูลเหมือนกับตาราง
  ที่ Trigger นั้นอาศัยอยู่ทุกประการ
  
  คำสั่ง INSERT กับ Trigger
  เมื่อมีการเพิ่มแถวข้อมูลให้กับตารางข้อมูลที่ Trigger อาศัยอยู่
  ระบบจะเพิ่มแถวข้อมูลเดียวกันนี้ไปยังตาราง Inserted ด้วย
  
  คำสั่ง DELETE กับ Trigger
  เมื่อมีการลบแถวข้อมูลออกจากตารางข้อมูลที่ Trigger อาศัยอยู่
  ระบบจะเพิ่มแถวข้อมูลที่ถูกลบออกนี้ไปยังตาราง Deleted ด้วย
  
  คำสั่ง UPDATE กับ Trigger
  เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูลที่ Trigger อาศัยอยู่
  ระบบจะทำงาน 2 ขั้นตอน คือ
  จะนำแถวข้อมูลก่อนการ update ไปเพิ่มไว้ในตาราง Deleted
  และจะนำแถวข้อมูลที่ได้หลังการ update ไปเพิ่มไว้ในตาราง Inserted

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook