SQL Server Introduce : สอน คำสั่ง ของ Introduce, เรียน คำสั่ง ของ Introduce
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • ไฟล์ในฐานข้อมูล ไฟล์ในฐานข้อมูล ประกอบด้วยไฟล์ 2 ประเภท ได้แก่ Data File และ Transaction Log File
  File Group File Group
  กฏภารตั้งชื่อตัวแปรใน Sql Server กฏภารตั้งชื่อตัวแปรใน Sql Server
  การ comment ใน Sql Server การ comment ใน Sql Server
 • subject :
  ไฟล์ในฐานข้อมูล 

  content :
  ในฐานข้อมูลหนึ่งๆ จะประกอบด้วยไฟล์ 2 ประเภท ได้แก่
  > ไฟล์ข้อมูล ( Data File )
  	  >> ไฟล์ข้อมูลหลัก ( Primary Data File )
  	 	  มีนามสกุล mdf เพื่อเก็บตารางข้อมูล และออปเจ็คต่างๆของระบบสำหรับฐานข้อมูลนั้นๆ
  	  >> ไฟล์ข้อมูลรอง ( Secondary Data File )
  	 	  มีนามสกุล ndf เป็นไฟล์เพิ่มเติม ( Optional ) ที่ช่วยให้สามารถแบ่งหรือแยกการเก็บข้อมูล
  	 	  จากไฟล์ข้อมูลหลักได้ ( หากไม่มีไฟล์นี้ แสดงว่าข้อมลทุกอย่างเก็บไว้ที่ไฟล์ข้อมูลหลัก )
  > ไฟล์ ทรานเซคชั่นล็อก ( Transaction Log File )
  	  	  มีนามสกุลเป็น ldf สำหรับเก็บ โอเปอเรชั่น ( Operation ) หรือข้อมูลลอค ( Log ) 
  	  	  ซึ่งเกิดจากการทำงานกับข้อมูลจริง

 • subject :
  File Group

  content :
  File Group
  มีประโยชน์ คือ ช่วยให้การเก็บข้อมูลสามารถแยกออกจากกัน ทำให้การอ่านและเขียนข้อมูล
  ไม่ขึ้นอยู่กับไฟล์เพียงไฟล์เดียว อีกทั้งยังสามารถเก็บไฟล์ของฐานข้อมูลไว้ต่าง path ต่าง drive ได้ด้วย
  อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับขนาดที่จำกัดของ disk ได้
  รวมถึงความสามารถในการ backup ข้อมูล ที่อิสระแยกจากกันได้อีกด้วย

 • subject :
  กฏภารตั้งชื่อตัวแปรใน Sql Server

  content :
  กฏภารตั้งชื่อตัวแปรใน Sql Server
  > ขนาดระหว่าง 1 ถึง 128 ตัวอักษร
  > สัญลักษณ์ @ นำหน้า หมายถึง เป็น local variable
  > สัญลักษณ์ # นำหน้า หมายถึง Temporary Object คือเป็นตัวแปรชั่วคราว ใช้ได้ระหว่าง session นั้นๆ
  > สัญลักษณ์ ## นำหน้า หมายถึง Global Temporary Object

 • subject :
  การ comment ใน Sql Server

  content :
  การ comment ใน Sql Server
  
  /* ข้อความที่ไม่ถูกประมวลผล */
  -- ข้อความที่ไม่ถูกประมวลผล

 
Share This Chapter Login with Facebook