SQL Server Indexes : สอน คำสั่ง ของ Indexes, เรียน คำสั่ง ของ Indexes
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • ประเภทของ Indexes ประเภทของ Indexes
  Clustered Indexes เงื่อนไขของ Clustered Indexes
  Non-Clustered Indexes เงื่อนไขของ Non-Clustered Indexes
  คุณลักษณะและองค์ประกอบของ Indexes คุณลักษณะและองค์ประกอบของ Indexes
  Single Columns และ Multi-Columns Indexes คุณสมบัติ Single Columns และ Multi-Columns Indexes
  Page Splits และ Fragmentation Page Splits และ Fragmentation
  View กับ Indexes เงื่อนไขการใช้ View กับ Indexes
  หลักการพิจารณาเพื่อเลือกสร้าง Indexes หลักการพิจารณาเพื่อเลือกสร้าง Indexes
  หลักการพิจารณาเพื่อเลือกไม่สร้าง Indexes หลักการพิจารณาเพื่อเลือกไม่สร้าง Indexes
  หลักการพิจารณา column ที่สามารถสร้างให้เป็น Clustered Indexes ได้ หลักการพิจารณา column ที่สามารถสร้างให้เป็น Clustered Indexes ได้
  หลักการพิจารณา column ที่สามารถสร้างให้เป็น Non-Clustered Indexes ได้ หลักการพิจารณา column ที่สามารถสร้างให้เป็น Non-Clustered Indexes ได้
  CREATE INDEX การสร้าง Index
  DROP INDEX การลบ Index
 • subject :
  ประเภทของ Indexes

  content :
  Indexes มี 2 ประเภท ได้แก่
  > Clustered Indexes
  > Non-Clustered Indexes

 • subject :
  เงื่อนไขของ Clustered Indexes

  content :
  > ในตารางหนึ่งๆจะมีได้เพียง 1 Clustered Indexes
  > ใช้โครงสร้างแบบ B-Tree
  > ขั้นตอนการสร้างเริ่มจากระบบจะทำสำเนาตารางข้อมูลจริงไปยังพื้นที่ชั่วคราว
  พร้อมทั้งเรียงลำดับจากน้อยไปหามากตาม column ที่กำหนดให้เป็น Indexes
  จากนั้นจึงประกอบกันให้เป็นโครงสร้างแบบ B-Tree จนเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้น
  จึงทำการลบตารางจริงทิ้งไป
  > ในแต่ละ Indexes Page ตั้งแต่ root เป็นต้นไป 
  ประกอบด้วย Indexes Row ที่จะใช้เก็บค่าของ column ที่เป็น Indexes ข้อมูล
  ที่ใช้ในการ Pointer ไปยัง Indexes Page อื่นๆต่อไป
  แต่ถ้าเป็น Data Page ซึ่งอยู่ในระดับ Leaf จะเก็บข้อมูลจริง ( Rows of Data )
  > ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ order by เรียงลำดับ column ที่เป็น Indexes
  > ข้อเสียคือ ถ้าข้อมูลเยอะจะทำให้ใช้เวลาเชื่อมโยงนาน

 • subject :
  เงื่อนไขของ Non-Clustered Indexes

  content :
  > ในตารางหนึ่งๆจะมีได้เพียง 249 Non-Clustered Indexes
  > ใช้โครงสร้างแบบ B-Tree
  > ในแต่ละ Indexes Page ตั้งแต่ root เป็นต้นไป 
  ประกอบด้วย Indexes Row ซึ่งเก็บค่าของ column ที่เป็น Indexes ข้อมูล
  ที่ใช้ในการ Pointer ไปยัง Indexes Page อื่นๆต่อไป
  และในระดับ Leaf ก็จะยังเป็น Indexes Page อยู่
  > โดยถ้าในตารางนั้นๆมี Clustered Indexes แล้ว ในระดับ Leaf ของ Non-Clustered Indexes
  จะชี้ไปยัง Data Page ( ระดับ Leaf ) ของ Clustered Indexes
  > โดยถ้าในตารางน้นๆไม่มี Clustered Indexes แล้ว ในระดับ Leaf ของ Non-Clustered Indexes
  จะชี้ไปยัง แถวข้อมูลของตารางจริง
  > ข้อเสียคือ ถ้าข้อมูลเยอะจะทำให้ใช้เวลาเชื่อมโยงนาน

 • subject :
  คุณลักษณะและองค์ประกอบของ Indexes

  content :
  > Unique Indexes คือจะบังคับให้ค่าคอลัมน์ที่เป็น Indexes นี้สามารถจัดเก็บได้เฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกัน
  > NonUnique Indexes คือสามารถจัดเก็บค่าที่ซ้ำกันได้
  ( โดยปกติแล้ว Clustered Indexes จะเป็นแบบ Unique Indexes โดยปริยาย )

 • subject :
  คุณสมบัติ Single Columns และ Multi-Columns Indexes

  content :
  > การสร้าง Indexes มักจะใช้ column เดียว แต่ก็สามารถนำหลายๆ column มาทำเป็น Indexes ได้
  เหมือน Primary Key โดยเรียกว่า Composite Indexes ( แต่ประกอบกันสูงสุดได้ไม่เกิน 16 column 
  และไม่เกิน 900 Bytes ด้วย )
  > โดยการสร้าง Indexes จาก หลายๆ column จะช่วยลดจำนวน Indexes Page ให้น้อยลง
  มีผลทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ( โดยเฉพาะการ query ที่ระบุเงื่อนไขให้ทุก column
  ที่เป็น Indexes )

 • subject :
  Page Splits และ Fragmentation

  content :
  > เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลแถวใหม่เข้าไป ทำให้ต้องมีการจัดลำดับ Indexes Page ใหม่ทุกครั้ง
  > โดยความยุ่งยากของการทำงานนี้ ได้แก่ เมื่อ Indexes Page ได้จัดเก็บข้อมูลไว้เต็มแล้ว ทำให้ต้องมีการแยก
  ออกมาเป็น Page ใหม่ ( หรือเรียกว่า Page Splits ) ซึ่งเป็นการต่อยอดระหว่าง Page เดิมกับ Page ใหม่เท่าๆกัน
  อีกทั้งการทำ Page Split นั้นอาจจะมีผลกระทบไปยัง Page อื่นๆอีกด้วย ซึ่งทำให้เกิด Page Splits ต่อๆไปตามลำดับ
  สำหรับวิธีการลดการเกิด Page Split ทำได้โดยการกำหนดค่า Fill Factor เพื่อใช้กันพื้นที่ส่วนหนึ่ง
  ไว้ให้กับค่า Indexes ที่ถูก Insert เข้าไป
  > เมื่อมีการลบข้อมูลแล้ว ถ้ามีการกำหนดค่า Fill Factor เพื่อกันที่ว่างไว้อยู่เป็นจำนวนมาก
  จะทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า Fragmentation อันเป็นผลทำให้ประสิทธิภาพการค้นหาไม่ดีเท่าที่ควร
  เนื่องจากระบบต้องไล่หาข้อมูลในแต่ละ Page ที่มีข้อมูลอยู่น้อย โอกาสที่จะพบข้อมูลในระดับลึกๆ
  ต้องเสียเวลาจำนวนมาก
  > วิธีการของการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหลังพบว่ามี Fragmentation ก็คือการลบ Indexes แล้วสร้างใหม่
  แต่วิธีการนี้จะยังเพิ่ม Overhead ให้กับระบบมากขึ้น สำหรับตารางที่มีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก
  และหากว่ามีทั้ง Clustered Indexes และ Non-Clustered Indexes อยู่ด้วยกัน แล้วมีการลบ Clustered Indexes ทิ้ง
  จะทำให้ Non-Clustered Indexes ต้องจัดโครงสร้างใหม่ เพื่อแก้ไขข้อมูลในระดับ Leaf ให้ Pointer ไปที่แถวข้อมูลของตารางจริง
  และเมื่อทำการสร้าง Clustered Indexes ขึ้นมาอีกที จะทำให้ Leaf ของ Non-Clustered Indexes ต้องกลับไป
  Pointer ที่ Leaf ของ Clustered Indexes อีกครั้ง

 • subject :
  เงื่อนไขการใช้ View กับ Indexes

  content :
  > View ต้องมีการระบุออพชั่น WITH SCHEMABINDING ไว้ด้วย
  > View ต้องมีคุณสมบัติ Deterministic
  > สามารถใช้กับข้อมูลประเภท float และเป็น non-key เท่านั้น
  > ควรสร้าง Clustered Indexes ต้องทำก่อนการสร้าง Non-Clustered Indexes
  > ต้องกำหนดออพชั่น ARITHABORT, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ANSI_NULLS,
  QUOTED_IDENTIFIER, ANSI_PADDING และ ANSI_WARNING ให้เป็น on
  > ต้องกำหนดออพชั่น NUMERIC_ROUNDABORT เป็น off

 • subject :
  หลักการพิจารณาเพื่อเลือกสร้าง Indexes

  content :
  > column ที่มักถูกใช้ในการ JOIN ระหว่างตาราง
  > column ที่มักถูกเรียงด้วย ORDER BY
  > column ที่มักถูกจัดกลุ่มด้วย GROUP BY
  > column ที่มักถูกใช้กับ Aggreate Function
  > column ที่มักถูกเปรียบเทียบเงื่อนไขโดย WHERE
  > column ที่มักถูกใช้เป็น FOREIGN KEY

 • subject :
  หลักการพิจารณาเพื่อเลือกไม่สร้าง Indexes

  content :
  > column ที่เป็นประเภท text, image และ bit 
  > column ที่มีค่าซ้ำกันบ่อยๆ เช่น เพศ ที่มีเพียง 2 ค่า
  > column ที่มีขนาดของข้อมูลมากๆ เช่น char(100)
  > column ที่ไม่เคยถูกใช้ใน query เลย
  > table ที่มีแถวข้อมูลไม่มากนัก
  > table ที่มีการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบ่อยๆ

 • subject :
  หลักการพิจารณา column ที่สามารถสร้างให้เป็น Clustered Indexes ได้

  content :
  > column ที่มักใช้ในการ JOIN ระหว่าง Table
  > column ที่มีการระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจน เช่น a = 100
  > column ที่มีค่าอยู่ในช่วงเงื่อนไข เช่น a > 5 หรือ a BETWEEN 1 TO 10
  > column ที่ควรมีขนาดไม่เกิน 25 bytes

 • subject :
  หลักการพิจารณา column ที่สามารถสร้างให้เป็น Non-Clustered Indexes ได้

  content :
  > column ที่มักถูกใช้กับ Aggreate Function
  > column ที่เป็น Foreign Key
  > column ที่มักถูกเรียงด้วย ORDER BY
  > column ที่มักถูกจัดกลุ่มด้วย GROUP BY
  > column ที่ควรเป็น Clustered Indexes แต่ไม่ได้เป็นเพราะว่ามีตัวที่เหมาะสมกว่า

 • subject :
  CREATE INDEX

  syntax :
  CREATE [ UNIQUE ] [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] INDEX index_name
  ON { TABLE | VIEW }
  (
  	column_1 [ ASC | DESC ],
  	column_2 [ ASC | DESC ],
  	....
  	column_n [ ASC | DESC ]
  )
  [ WITH <index_option> ]
  [ ON file_group ]

  content :
  โดย <index_option> มีรูปแบบ ดังนี้
  { PAD_INDEX | FILLFACTOR = fillfactor | IGNORE_DUP_KEY | DROP_EXISTING |
  STATISTICS_NORECOMPUTE | SORT_IN_TEMPDB }

  example :
  CREATE TABLE person
  (
  	id IDENTITY NOT NULL,
  	firstname VARCHAR(120) NOT NULL,
  	lastname VARCHAR(120) NOT NULL,
  	age INT NOT NULL
  );
  CREATE INDEX index_age
  ON TABLE
  (
  	age ASC
  )

 • subject :
  DROP INDEX

  syntax :
  DROP INDEX table_name.index_name

  content :
  ใช้ในการลบ Index

  example :
  CREATE TABLE person
  (
  	id IDENTITY NOT NULL,
  	firstname VARCHAR(120) NOT NULL,
  	lastname VARCHAR(120) NOT NULL,
  	age INT NOT NULL
  );
  CREATE INDEX index_age
  ON TABLE
  (
  	age ASC
  );
  DROP INDEX person.index_age

 
Share This Chapter Login with Facebook