SQL Server Date Function : สอน คำสั่ง ของ Date Function, เรียน คำสั่ง ของ Date Function
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • DATEADD ( datepart, number, date ) ใช้คืนค่าวันที่ของ date ที่ได้เพิ่มค่าไปตามเงื่อนไขของ datepart ที่กำหนด
  DATEDIFF ( datepart, startdate, enddate ) ใช้คืนค่าส่วนต่างของวันที่ระหว่าง startdate กับ enddate โดยจะคืนค่าส่วนต่างตามเงื่อนไขของ datepart ที่กำหนด
  DATENAME ( datepart, date ) ใช้คืนค่า ส่วนของเวลาตามเงื่อนไขของ datepart ที่กำหนด โดยคืนค่ากลับมาเป็นสตริง
  DATEPART ( datepart, date ) ใช้คืนค่า ส่วนของเวลาตามเงื่อนไขของ datepart ที่กำหนด โดยคืนค่ากลับมาเป็นตัวเลข
  GETDATE ( ) ใช้คืนค่า วันที่และเวลา ปัจจุบัน โดยเทียบจาก Internal Standard Format
  DAY ( date ) ใช้คืนค่า วันที่ ของ date ที่กำหนด
  MONTH ( date ) ใช้คืนค่า เดือนที่ ของ date ที่กำหนด
  YEAR ( date ) ใช้คืนค่า ปีที่ ของ date ที่กำหนด
 • syntax :
  DATEADD ( datepart, number, date )

  content :
  ใช้คืนค่าวันที่ของ date ที่ได้เพิ่มค่าไปตามเงื่อนไขของ datepart ที่กำหนด
  โดย datepart ดังนี้
  year ตัวย่อคือ yy, yyyy หมายถึง ปี ค่าที่เป็นไปได้ 1753 ถึง 9999
  quarter ตัวย่อคือ q, qq หมายถึง ส่วนของเวลา ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 4
  month ตัวย่อคือ m, mm หมายถึง เดือนที่ ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 12
  day of year ตัวย่อคือ y, dy หมายถึง วันที่ของปี ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 366
  day ตัวย่อคือ d, dd หมายถึง วันที่ของเดือน ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 31
  week of day ตัวย่อคือ dw หมายถึง วันที่ของสัปดาห์ ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 7 ( อาทิตย์ ถึง เสาร์ )
  week ตัวย่อคือ wk, ww หมายถึง สัปดาห์ที่ของปี ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 53
  hour ตัวย่อคือ hh หมายถึง ชั่วโมงที่ ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 23
  minute ตัวย่อคือ n, ml หมายถึง นาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 59
  second ตัวย่อคือ s, ss หมายถึง วินาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 59
  millisecond ตัวย่อคือ ms หมายถึง มิลลิวินาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 999

  example :
  SELECT ('yyyy', 5, GETDATE())

 • syntax :
  DATEDIFF ( datepart, startdate, enddate )

  content :
  ใช้คืนค่าส่วนต่างของวันที่ระหว่าง startdate กับ enddate โดยจะคืนค่าส่วนต่างตามเงื่อนไขของ datepart ที่กำหนด
  โดย datepart ดังนี้
  year ตัวย่อคือ yy, yyyy หมายถึง ปี ค่าที่เป็นไปได้ 1753 ถึง 9999
  quarter ตัวย่อคือ q, qq หมายถึง ส่วนของเวลา ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 4
  month ตัวย่อคือ m, mm หมายถึง เดือนที่ ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 12
  day of year ตัวย่อคือ y, dy หมายถึง วันที่ของปี ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 366
  day ตัวย่อคือ d, dd หมายถึง วันที่ของเดือน ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 31
  week of day ตัวย่อคือ dw หมายถึง วันที่ของสัปดาห์ ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 7 ( อาทิตย์ ถึง เสาร์ )
  week ตัวย่อคือ wk, ww หมายถึง สัปดาห์ที่ของปี ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 53
  hour ตัวย่อคือ hh หมายถึง ชั่วโมงที่ ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 23
  minute ตัวย่อคือ n, ml หมายถึง นาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 59
  second ตัวย่อคือ s, ss หมายถึง วินาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 59
  millisecond ตัวย่อคือ ms หมายถึง มิลลิวินาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 999

  example :
  SELECT ('mm',createdate,GETDATE()) FROM orders

 • syntax :
  DATENAME ( datepart, date )

  content :
  ใช้คืนค่า ส่วนของเวลาตามเงื่อนไขของ datepart ที่กำหนด โดยคืนค่ากลับมาเป็นสตริง
  โดย datepart ดังนี้
  year ตัวย่อคือ yy, yyyy หมายถึง ปี ค่าที่เป็นไปได้ 1753 ถึง 9999
  quarter ตัวย่อคือ q, qq หมายถึง ส่วนของเวลา ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 4
  month ตัวย่อคือ m, mm หมายถึง เดือนที่ ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 12
  day of year ตัวย่อคือ y, dy หมายถึง วันที่ของปี ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 366
  day ตัวย่อคือ d, dd หมายถึง วันที่ของเดือน ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 31
  week of day ตัวย่อคือ dw หมายถึง วันที่ของสัปดาห์ ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 7 ( อาทิตย์ ถึง เสาร์ )
  week ตัวย่อคือ wk, ww หมายถึง สัปดาห์ที่ของปี ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 53
  hour ตัวย่อคือ hh หมายถึง ชั่วโมงที่ ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 23
  minute ตัวย่อคือ n, ml หมายถึง นาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 59
  second ตัวย่อคือ s, ss หมายถึง วินาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 59
  millisecond ตัวย่อคือ ms หมายถึง มิลลิวินาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 999

  example :
  SELECT DATENAME('yyyy',GETDATE())

 • syntax :
  DATEPART ( datepart, date )

  content :
  ใช้คืนค่า ส่วนของเวลาตามเงื่อนไขของ datepart ที่กำหนด โดยคืนค่ากลับมาเป็นตัวเลข
  โดย datepart ดังนี้
  year ตัวย่อคือ yy, yyyy หมายถึง ปี ค่าที่เป็นไปได้ 1753 ถึง 9999
  quarter ตัวย่อคือ q, qq หมายถึง ส่วนของเวลา ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 4
  month ตัวย่อคือ m, mm หมายถึง เดือนที่ ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 12
  day of year ตัวย่อคือ y, dy หมายถึง วันที่ของปี ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 366
  day ตัวย่อคือ d, dd หมายถึง วันที่ของเดือน ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 31
  week of day ตัวย่อคือ dw หมายถึง วันที่ของสัปดาห์ ค่าที่เป็นไปได้ 1 ถึง 7 ( อาทิตย์ ถึง เสาร์ )
  week ตัวย่อคือ wk, ww หมายถึง สัปดาห์ที่ของปี ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 53
  hour ตัวย่อคือ hh หมายถึง ชั่วโมงที่ ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 23
  minute ตัวย่อคือ n, ml หมายถึง นาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 59
  second ตัวย่อคือ s, ss หมายถึง วินาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 59
  millisecond ตัวย่อคือ ms หมายถึง มิลลิวินาที ค่าที่เป็นไปได้ 0 ถึง 999

  example :
  SELECT DATEPART('yyyy',GETDATE())

 • syntax :
  GETDATE ( )

  content :
  ใช้คืนค่า วันที่และเวลา ปัจจุบัน โดยเทียบจาก Internal Standard Format

  example :
  SELECT GETDATE()

 • syntax :
  DAY ( date )

  content :
  ใช้คืนค่า วันที่ ของ date ที่กำหนด

  example :
  SELECT DAY(createdate) FROM orders

 • syntax :
  MONTH ( date )

  content :
  ใช้คืนค่า เดือนที่ ของ date ที่กำหนด

  example :
  SELECT MONTH(createdate) FROM orders

 • syntax :
  YEAR ( date )

  content :
  ใช้คืนค่า ปีที่ ของ date ที่กำหนด

  example :
  SELECT YEAR(createdate) FROM orders

 
Share This Chapter Login with Facebook