SQL String Function : สอน คำสั่ง ของ String Function, เรียน คำสั่ง ของ String Function
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • UPPER() ใช้เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
  LOWER() ใช้เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
  LTRIM() ใช้ตัดช่องว่างทางซ้ายมือออก
  RTRIM() ใช้ตัดช่องว่างทางขวามือออก
  LENGTH() ใช้คืนค่าจำนวนตัวอักษร
  REVERSE() ใช้สลับตัวอักษรจากหน้าไปหลัง จากหลังไปหน้า
  SUBSTRING() ใช้ดึงข้อมูลตัวอักษร จากตำแหน่งที่กำหนด ตามจำนวนที่กำหนด
  REPLACE() ใช้แทนข้อความ โดยจะแทนทุกตัวอักษรที่พบ
 • function :
  UPPER ( column_name )

  content :
  ใช้เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

  example :
  SELECT UPPER(name)
  FROM product;

 • function :
  LOWER ( column_name )

  content :
  ใช้เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

  example :
  SELECT LOWER(name)
  FROM product;

 • function :
  LTRIM ( column_name )

  content :
  ใช้ตัดช่องว่างทางซ้ายมือออก

  example :
  SELECT LTRIM(name)
  FROM product;

 • function :
  RTRIM ( column_name )

  content :
  ใช้ตัดช่องว่างทางขวามือออก

  example :
  SELECT RTRIM(name)
  FROM product;

 • function :
  LENGTH ( column_name )

  content :
  ใช้คืนค่าจำนวนตัวอักษร

  example :
  SELECT name, price
  FROM product
  WHERE LENGTH(name) > 10;

 • function :
  REVERSE ( column_name )

  content :
  ใช้สลับตัวอักษรจากหน้าไปหลัง จากหลังไปหน้า

  example :
  SELECT REVERSE(name)
  FROM product;

 • function :
  SUBSTRING ( column_name, start, length )

  content :
  ใช้ดึงข้อมูลตัวอักษร จากตำแหน่งที่กำหนด ตามจำนวนที่กำหนด

  example :
  SELECT SUBSTRING(name,3,5)
  FROM product;

 • function :
  REPLACE ( column_name, find, replace )

  content :
  ใช้แทนข้อความ โดยจะแทนทุกตัวอักษรที่พบ

  example :
  SELECT name, REPLACE(name, 'm', 'M');
  FROM product;

 
Share This Chapter Login with Facebook