คำสั่งที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูลในตาราง SQL Select Structure : สอน คำสั่ง ของ คำสั่งที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูลในตาราง, เรียน คำสั่ง ของ คำสั่งที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูลในตาราง
 
 • คำสั่งที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูลในตาราง ใช้ในการเรียกดูข้อมูลจากตาราง ( query )
 • subject :
  คำสั่งที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูลในตาราง

  content :
  ใช้ในการเรียกดูข้อมูลจากตาราง ( query )

     
  syntax :
  SELECT [ ALL | DISTINCT | TOP n ] column_name_1, column_name_2, ..., column_name_n
  FROM table_name
  [ IN database_name ]
  [ WHERE condition ]
  [ GROUP BY column_name_1, column_name_2, ..., column_name_n ]
  [ HAVING condition ]
  [ ORDER BY column_name_1 [ ASC | DESC ], ..., column_name_n [ ASC | DESC ] ]
  [ LIMIT m ];

  example :
  SELECT DISTINCT country
  FROM person
  ORDER BY country;

     
  comment :
  ใช้ในการเรียกดูข้อมูลในตาราง ดังนี้
  ALL คือ เลือกทั้งหมดทุกแถว ( เป็นค่า default )
  DISTINCT คือ แสดงข้อมูลเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน
  TOP n [ PERCENT ] คือ เลือกมา n แถวนับจากบนสุด หรือเลือกมา ( ( n * จำนวนแถวทั้งหมด ) / 100 ) แถว
  
  LIMIT m คือ เลือกมา m แถวนับจากแถวบนสุด ( ถ้าใช้ ORDER BY RAND() LIMIT m คือเลือกมา m แถวแบบสุ่ม )
  
  ASC ใช้เรียงค่าข้อมูล จากน้อยไปมาก
  DESC ใช้เรียงค่าข้อมูล จากมากไปน้อย
  
  IN database_name ถ้าไม่กำหนดจะใช้ฐานข้อมูลปัจจุบันที่ติดต่ออยู่

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook