MySQL Control Flow Function : สอน คำสั่ง ของ Control Flow Function, เรียน คำสั่ง ของ Control Flow Function
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • IFNULL ( expression1, expression2 ) ใช้ตรวจสอบว่า expression1 เป็นค่า NULL ใช่หรือไม่
  NULLIF ( expression1, expression2 ) ใช้คืนค่า NULL ถ้าหากว่า expression1 และ expression2 มีค่าเท่ากัน
  IF ( ) เป็นเงื่อนไข โดยถ้า expression boolean คืนค่า true กลับมา
  CASE WHEN THEN ELSE END ใช้กำหนดเงื่อนไขของ expression ให้มีหลายๆเงื่อนไข
 • function :
  IFNULL(expression1,expression2)

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า expression1 เป็นค่า NULL ใช่หรือไม่
  โดยถ้า expression1 ไม่เป็นค่า NULL ก็จะคืนค่า expression1 กลับมา
  แต่ถ้า expression1 เป็นค่า NULL ก็จะคืนค่า expression2 กลับมา

  example :
  SELECT IFNULL(NULL,200)

 • function :
  NULLIF(expression1,expression2)

  content :
  ใช้คืนค่า NULL ถ้าหากว่า expression1 และ expression2 มีค่าเท่ากัน
  แต่ถ้า expression1 ไม่เท่ากับ expression2 แล้วจะคืนค่า expression1 กลับมา

  example :
  SELECT IFNULL(NULLIF(firstname, lastname), 'Oh Repeat !') FROM person

 • function :
  IF(expression_boolean,expression_true,expression_false)

  content :
  เป็นเงื่อนไข โดยถ้า expression boolean คืนค่า true กลับมา คือไม่เท่ากับ 0 หรือไม่เป็นค่า NULL ก็จะคืนค่าของ expression true กลับมา 
  แต่ถ้า expression boolean คืนค่า false กลับมา แล้วจะคืนค่า expression false กลับมา

  example :
  SELECT IF(2>1, 'more', 'less');
  SELECT IF(STRCMP('Function','FuncTion'), 'more', 'less')

 • function :
  CASE expression 
  	WHEN condition1 THEN result1
  	WHEN condition2 THEN result2
  	WHEN conditionN THEN resultN
  	ELSE resultElse
  END

  content :
  ใช้กำหนดเงื่อนไขของ expression ให้มีหลายๆเงื่อนไข

  example :
  SELECT name, CASE sex WHEN 1 THEN 'ชาย' ELSE 'หญิง' END FROM person

 
Share This Chapter Login with Facebook