Linux E-Learning Programming : สอน คำสั่ง ของ Linux, เรียน คำสั่ง ของ Linux
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • shell ที่นิยมใช้มี 3 ตัว ได้แก่ Broune Shell (sh), Korn Shell (ksh), C Shell (csh)
  Piping คืออะไร เป็นวิธีการนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่งหนึ่งไปประมวลผลก่อนที่จะแสดงออกมา
  super user คือผู้ดูแลระบบ คือ user ที่มีอำนาจสูงสุด
 • / เป็น root directory เป็นจุดเริ่มต้นของโครงสร้างทั้งหมด
  /bin เป็น directory ที่ใช้เก็บคำสั่งใช้งานทั่วๆไปไว้
  /lib เป็น directory ที่ใช้เก็บ run-time library
  /etc เป็น directory ที่ใช้เก็บ config และ ตาราง ที่ใช้กำหนดค่าต่างๆของระบบ
  /dev เป็น directory ที่ใช้เก็บ device driver
  /tmp เป็น directory ที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว และจะถูกลบทุกครั้งที่ปิดเครื่อง
  /var เป็น directory ที่ใช้เก็บบันทึกต่างๆของระบบ ( system log ) ไว้เพื่อใช้ตรวจสอบ
  /home เป็น directory ที่ใช้เก็บ directory เริ่มต้นของผู้ใช้ต่างๆในระบบ
  /usr เป็น directory ที่ใช้เก็บโปรแกรมและคำสั่งต่างๆ ที่มักจะต้องใช้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้หลายๆคน
  /usr/local เป็น directory ที่ใช้เก็บโปรแกรมที่นำมาใส่เพิ่มเติมให้กับระบบ
 • ls จะแสดงรายชื่อไฟล์ออกมา
  ls ?l จะแสดงรายชื่อและรายละเอียดของไฟล์ออกมา
  ls ?a จะแสดงรายชื่อไฟล์ รวมถึงไฟล์ที่ถูก hidden ไว้ด้วย
  cp source target ใช้คัดลอกไฟล์
  cp ?r source target ใช้คัดลอกไฟล์รวมถึง sub-directory ด้วย
  cp ?v source target ใช้คัดลอกไฟล์ และให้แสดงผลการทำงานด้วย
  mv source target ใช้ย้ายไฟล์ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์
  mv ?v source target ใช้ย้ายไฟล์ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ และให้แสดงผลการทำงานด้วย
  rm source ใช้ลบไฟล์
  rm ?r source ใช้ลบไฟล์รวมถึง sub-directory ด้วย
  rm ?v source ใช้ลบไฟล์ และให้แสดงผลการทำงานด้วย
  cat source ใช้ดูข้อมูลข้างในไฟล์
  pwd ใช้แสดงตำแห่นง directory ปัจจุบัน
  cd dirname ใช้ในการเปลี่ยน directory
  mkdir dirname ใช้ในการสร้าง directory
  mkdir ?p dirname1 dirname2 ? dirnameN ใช้ในการสร้าง directory หลายชั้นในคำสั่งเดียว
  rmdir dirname ใช้ในการลบ directory ( ภายใน directory ต้องไม่มีไฟล์อยู่เลย )
  find start_dirname ?name ?word? ?print ใช้ค้นหาไฟล์ทุกไฟล์ที่มีคำว่า word อยู่ โดยจะเริ่มค้นหาจาก start_dirname
  which filename ใช้แสดงตำแหน่งของไฟล์ที่กำหนด
 • clear ใช้ในการลบข้อความบนหน้าจอทิ้ง
  cal ใช้ในการแสดงปฏิทินของเดือนและปีปัจจุบันออกมา
  cal month year ใช้ในการแสดงปฏิทินของเดือนและปีที่กำหนดออกมา
  cal year ใช้ในการแสดงปฏิทินของปีที่กำหนดออกมา
  alias virtual=?command? ใช้ในการกำหนดคำสั่งเสมือน
 • command & กำหนดให้คำสั่งนั้นๆ run ใน background เพราะอาจใช้เวลานาน
  ps เรียกดู process ที่กำลังทำงานอยู่
  kill processId ใช้ยกเลิก การทำงานของ process โดย pid ทราบได้จาก คำสั่ง ps
 • tar ?cvf ใช้ในการรวบรวมไฟล์หลายๆไฟล์เข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียว ( แต่ไม่ได้ย่อขนาดของไฟล์ลงเลย )
  tar ?xvf ใช้ในการขยายไฟล์ต่างๆใน tar-filename ออกมา
  compress ใช้ในการบีบอัดไฟล์ โดยจะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล .Z
  uncompress ใช้ในการขยายไฟล์ที่ถูกบีบอัด ที่มีนามสกุล Z
  gzip ใช้ในการบีบอัดไฟล์ โดยจะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล .gz
  gunzip ใช้ในการขยายไฟล์ที่ถูกบีบอัด ที่มีนามสกุล gz
 • who ใช้ในการเรียกดูว่ามีใคร login อยู่ในระบบบ้าง
  passwd ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ของเรา
  passwd username ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ของ user ที่กำหนด ( ต้องเป็น super user เท่านั้น )
  write username ใช้ในการส่งข้อความไปหา user อื่นที่กำลังใช้งานเครื่องอยู่
  mesg n กำหนดให้ไม่อนุญาติให้ผู้อื่นส่งข้อความมาหาเราได้
  mseg y กำหนดให้อนุญาติให้ผู้อื่นส่งข้อความมาหาเราได้
  talk username เป็นการ chat คือทั้งเราและ user ที่ต้องการติดต่อ ต้องใช้คำสั่งนี้หากัน
  mail username ใช้ในการส่ง mail ไปหา user ที่กำหนด ( ส่งภายในเครื่องเท่านั้น )
  mail เปิดดู email แล้วจะเข้าสู่ prompt ของ email
  exit ออกจากระบบ
  logout ออกจากระบบ
  init 0 หมายถีง shutdown ระบบ
  shutdown ?h now หมายถีง shutdown ระบบ
  init 6 หมายถึง reboot ระบบ
  reboot หมายถึง reboot ระบบ
  useradd ?u -g -d -s -m loginname ใช้เพิ่ม user เข้าไปในระบบ
  userdel loginname ใช้ลบ user ออกจากระบบ
 • chmod [u/g/o]<+/-> < r/w/x > filename ใช้กำหนดสิทธิให้กับไฟล์ที่กำหนด
  chown new-owner file-name ใช้ในการเปลี่ยน เจ้าของไฟล์
  chgrp new-group file-name ใช้ในการเปลี่ยน กลุ่มของไฟล์
 • vi ทำงานอย่างไร ใน vi นั้นจะมีโหมดการทำงานอยู่ 2 โหมดด้วยกัน คือ command mode และ insert mode
  vi filename ใช้ในการเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข แต่ถ้าไฟล์ไม่มีอยู่ก็จะสร้างไฟล์นั้นขึ้นมาใหม่
  I ใช้ในการเปลี่ยนจาก command mode เป็น insert mode
  l ไปทางขวา 1 ตัวอักษร
  h ไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร
  j ลงล่าง 1 บรรทัด
  k ขึ้นบน 1 บรรทัด
  w ไปที่คำถัดไปทางขวา
  W ไปที่คำนับตามจริงตัวถัดไป
  b ไปที่คำก่อนหน้าทางซ้าย
  B ไปที่คำนับตามจริงก่อนหน้า
  0 ไปต้นแถวปัจจุบัน
  $ ไปท้ายแถวปัจจุบัน
  ( ไปต้นประโยคปัจจุบัน
  ) ไปท้ายประโยคปัจจุบัน
  { ไปต้นย่อหน้าปัจจุบัน
  } ไปท้ายย่อหน้าปัจจุบัน
  G ไปที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์
  nG ไปที่บรรทัดที่ n ในไฟล์
  x ลบ 1 ตัวอักษรที่ตำแหน่ง cursor
 • | more ใช้เมื่อมีคำสั่งใดๆ ที่แสดงผลออกมาเกินหนึ่งหน้าจอ ทำให้มองไม่เห็นทั้งหมด
  | grep word ใช้ในการค้นหาคำที่ต้องการ
  | wc ใช้นับจำนวน บรรทัด คำ และตัวอักษรของผลลัพธ์
  | sort +n ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล
 
Share This Subject Login with Facebook