Kohana Library URI : สอน function ของ Library URI, เรียน function ของ Library URI
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new URI () ใช้สร้าง Object ของ Library URI
  segment(); ใช้คืนค่าข้อมูลของ segment ณ ตำแหน่งที่กำหนด
  segment_array() ใช้คืนค่า segment ทั้งหมดแบบ array
  total_segments() ใช้คืนค่า จำนวนของ segment ทั้งหมด
  string() ใช้คืนค่า segment ทั้งหมด ในรูปแบบของ query string
  last_segment() ใช้คืนค่า segment ตัวสุดท้าย
  argument() ใช้คืนค่า ข้อมูลของ argument ตำแหน่งที่กำหนด
  argument_array() ใช้คืนค่า argument ทั้งหมด แบบ array
  total_arguments() ใช้คืนค่า จำนวน ของ argument ทั้งหมด
 • method :
  new URI ();

  return type :
  Object

  content :
  ใช้สร้าง Object ของ Library URI

  example :
  $uri = new URI ();

 • method :
  segment ( index, default_value );

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่าข้อมูลของ segment ณ ตำแหน่งที่กำหนด
  และจะคืนค่า default_value ในกรณีที่ index ไม่มีอยู่จริง
  

  example :
  $uri = new URI ();
  echo $uri->segment ( 1, "controller" );

 • method :
  segment_array ();

  return type :
  array

  content :
  ใช้คืนค่า segment ทั้งหมดแบบ array

  example :
  $uri = new URI ();
  print_r ( $uri->segment_array () );

 • method :
  total_segments ();

  return type :
  int

  content :
  ใช้คืนค่า จำนวนของ segment ทั้งหมด

  example :
  $uri = new URI ();
  $total = $uri->total_segments ();

 • method :
  string ();

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่า segment ทั้งหมด ในรูปแบบของ query string

  example :
  $uri = new URI ();
  echo $uri->string ();

 • method :
  last_segment ();

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่า segment ตัวสุดท้าย

  example :
  $uri = new URI ();
  echo $uri->last_segment ();

 • method :
  argument ( index );

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่า ข้อมูลของ argument ตำแหน่งที่กำหนด

  example :
  $uri = new URI ();
  echo $uri->argument ( 0 );

 • method :
  argument_array ();

  return type :
  array

  content :
  ใช้คืนค่า argument ทั้งหมด แบบ array

  example :
  $uri = new URI ();
  print_r ( $uri->argument_array () );

 • method :
  total_arguments ();

  return type :
  int

  content :
  ใช้คืนค่า จำนวน ของ argument ทั้งหมด

  example :
  $uri = new URI ();
  $total = $uri->total_arguments ();

 
Share This Chapter Login with Facebook