Kohana Helper File : สอน function ของ Helper File, เรียน function ของ Helper File
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • mime() ใช้คืนค่า MIME-Type ของ file
 • method :
  mime ( filename );

  return type :
  string

  special :
  static

  content :
  ใช้คืนค่า MIME-Type ของ file

  example :
  $path = "view/groups/groups.php";
  echo file::mime ( $path );

 
Share This Chapter Login with Facebook