JSP Response Class : สอน class และ method ของ Response Class, เรียน class และ method ของ Response Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • addCookie() ใช้เพิ่ม Cookie เข้าสู่ระบบงาน
 • method :
  addCookie ( object_cookie );

  return type :
  void

  special :
  static

  content :
  ใช้เพิ่ม Cookie เข้าสู่ระบบงาน

  example :
  Cookie cookie = new Cookie ( ?username?, ?bamboo? );
  response.addCookie ( cookie );

 
Share This Chapter Login with Facebook