JSP Out Class : สอน class และ method ของ Out Class, เรียน class และ method ของ Out Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • clear() ใช้ลบค่าต่างๆออกจาก Buffer
  clearBuffer() ใช้ลบค่าต่างๆออกจาก Buffer
  close() ใช้หยุดการทำงานของ Class JspWriter
  getBufferSize() ใช้คืนค่า ขนาดของ Buffer (หน่วยเป็น Byte)
  println() ใช้แสดงค่าต่างๆ ออกทางเอกสาร
 • method :
  clear ();

  return type :
  void

  special :
  static

  content :
  ใช้ลบค่าต่างๆออกจาก Buffer (เช่น ค่าที่ถูกแสดงผลโดย println จาหายไป)
  และเมื่อใช้คำสั่งนี้เสร็จแล้วจะไปทำงานที่ IOException

  example :
  out.clear();

 • method :
  clearBuffer ();

  return type :
  void

  special :
  static

  content :
  ใช้ลบค่าต่างๆออกจาก Buffer (เช่น ค่าที่ถูกแสดงผลโดย println จะหายไป)
  และเมื่อใช้คำสั่งนี้เสร็จจะไม่ไปทำงานที่ IOException

  example :
  out.clearBuffer();

 • method :
  close ();

  return type :
  void

  special :
  static

  content :
  ใช้หยุดการทำงานของ Class JspWriter คือเมื่อพบคำสั่งนี้ คำสั่งต่อไป
  ของ Class JspWriter ก็จะไม่ทำงานอีก

  example :
  out.clear();

 • method :
  getBufferSize ();

  return type :
  int

  special :
  static

  content :
  ใช้คืนค่า ขนาดของ Buffer (หน่วยเป็น Byte)

  example :
  int num = out.getBufferSize();

 • method :
  println ( object_string );

  return type :
  void

  special :
  static

  content :
  ใช้แสดงค่าต่างๆ ออกทางเอกสาร

  example :
  out.println (?ยินดีต้อนรับ?);

 
Share This Chapter Login with Facebook