JavaScript Textarea Object : สอน method และ property ของ Textarea Object, เรียน method และ property ของ Textarea Object
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • focus() ใช้กำหนดให้ textarea ได้รับ focus
  blur() ใช้กำหนดให้ textarea สูญเสีย focus
  click() ใช้กำหนดให้ เหมือนมีการ click ที่ textarea
  select() ใช้กำหนดให้ มีแถบสีคลุมที่ textarea
  name ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า name ของ textarea
  id ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า id ของ textarea
  value ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า value ของ textarea
  defaultValue ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า default value ของ textarea
  form ใช้คืนค่า form element ของ textarea
  cols ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า จำนวนตัวอักษรในแนวนอนของ textarea
  rows ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า จำนวนแถวของ textarea
  readOnly ใช้ตรวจสอบ หรือกำหนดว่า textarea ใช้อ่านอย่างเดียวใช่หรือไม่
  tabIndex ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ลำดับการได้รับ focus ของ textarea เมื่อกดปุ่ม tab
  accessKey ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า คีย์ลัด ( จากการกดปุ่ม alt + key )
  disabled ใช้ตรวจสอบ หรือกำหนดค่า ว่าจะให้ textarea นี้ทำงานหรือไม่
  accept ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ชนิดของเนื้อหาที่จะส่งไป server
  alt ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ข้อความที่ใช้แสดง ในกรณีที่ browser ไม่สนับสนุน object นี้
  onfocus ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ textarea ได้รับ focus
  onblur ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ textarea สูญเสีย focus
  onclick ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ textarea ถูก click
  onkeypress ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการกดปุ่มที่ textarea
  onkeydown ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการกดปุ่มลงบน textarea
  onkeyup ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการปล่อยปุ่มที่กดลงบน textarea
  onselectedstart ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการเริ่มต้นลากแถบสีเลือกข้อความบน textarea
  onchange ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ ข้อมูลใน textarea เปลี่ยนแปลง
  onselect ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อมีการลากแถบสีคลุมข้อความใน textarea
 • method :
  focus ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ textarea ได้รับ focus

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.focus();

 • method :
  blur ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ textarea สูญเสีย focus

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.blur();

 • method :
  click ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เหมือนมีการ click ที่ textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.click();

 • method :
  select ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ มีแถบสีคลุมที่ textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.select();

 • property :
  name;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า name ของ textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.name );

 • property :
  id;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า id ของ textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.id );

 • property :
  value;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า value ของ textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.value );

 • property :
  defaultValue;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า default value ของ textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.defaultValue );

 • property :
  form;

  return type :
  form

  content :
  ใช้คืนค่า form element ของ textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.form );

 • property :
  cols;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า จำนวนตัวอักษรในแนวนอนของ textarea ( จะมีผลต่อขนาดความกว้าง )

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.cols );

 • property :
  rows;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า จำนวนแถวของ textarea ( จะมีผลต่อขนาดความสูง )

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.rows );

 • property :
  readOnly;

  return type :
  boolean, void

  content :
  ใช้ตรวจสอบ หรือกำหนดว่า textarea ใช้อ่านอย่างเดียวใช่หรือไม่ คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในได้

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  if ( tagTextArea.readOnly )
  {
     alert ( "can not change data in textarea" );
  }

 • property :
  tabIndex;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ลำดับการได้รับ focus ของ textarea เมื่อกดปุ่ม tab

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.tagIndex = "5";

 • property :
  accessKey;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า คีย์ลัด ( จากการกดปุ่ม alt + key )

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.accessKey );

 • property :
  disabled;

  return type :
  boolean, void

  content :
  ใช้ตรวจสอบ หรือกำหนดค่า ว่าจะให้ textarea นี้ทำงานหรือไม่

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  if ( tagTextArea.disabled )
  {
     alert ( "textarea is not enabled" );
  }

 • property :
  accept;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ชนิดของเนื้อหาที่จะส่งไป server

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.accept );

 • property :
  alt;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ข้อความที่ใช้แสดง ในกรณีที่ browser ไม่สนับสนุน object นี้

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTextArea.alt );

 • property :
  onfocus = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ textarea ได้รับ focus

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onfocus = function()
  {
     alert ( "textarea gain focus" );
  }

 • property :
  onblur = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ textarea สูญเสีย focus

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onblur = function()
  {
     alert ( "textarea loss focus" );
  }

 • property :
  onclick = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ textarea ถูก click

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onclick = function()
  {
     alert ( "textarea be clicked" );
  }

 • property :
  onkeypress = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการกดปุ่มที่ textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onkeypress = function()
  {
     alert ( "textarea be keypressed" );
  }

 • property :
  onkeydown = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการกดปุ่มลงบน textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onkeydown = function()
  {
     alert ( "textarea be keydowned" );
  }

 • property :
  onkeyup = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการปล่อยปุ่มที่กดลงบน textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onkeyup = function()
  {
     alert ( "textarea be keyuped" );
  }

 • property :
  onselectedstart = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการเริ่มต้นลากแถบสีเลือกข้อความบน textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onselectedstart = function()
  {
     alert ( "textarea be start selected" );
  }

 • property :
  onchange = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ ข้อมูลใน textarea เปลี่ยนแปลง

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onchange = function()
  {
     alert ( "textarea be changed" );
  }

 • property :
  onselect = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อมีการลากแถบสีคลุมข้อความใน textarea

  example :
  var tagTextArea = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTextArea.onselect = function()
  {
     alert ( "textarea be selected" );
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook