JavaScript Table Object : สอน method และ property ของ Table Object, เรียน method และ property ของ Table Object
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • Table() ใช้สร้าง table object
  write() ใช้กำหนดให้แสดงตาราง ตรงหน้าเอกสาร
  set() ใช้กำหนดค่าข้อมูลให้กับ table
  setValue() ใช้กำหนดค่าข้อมูลให้กับ table ในแถวและคอลัมน์ที่กำหนด
  getValue() ใช้คืนค่าค่าข้อมูลของ table ในแถวและคอลัมน์ที่กำหนด
  createCaption() ใช้สร้าง element caption ให้กับ table
  deleteCaption() ใช้ลบ element caption ออกจาก table
  createTHead() ใช้ลบ element thead ให้กับ table
  deleteTHead() ใช้ลบ element thead ออกจาก table
  createTFoot() ใช้ลบ element tfoot ให้กับ table
  deleteTFoot() ใช้ลบ element tfoot ออกจาก table
  insertRow() ใช้เพิ่มแถว ให้กับ table ในตำแหน่งแถวที่กำหนด
  deleteRow() ใช้ลบแถว ออกจาก table ในตำแหน่งแถวที่กำหนด
  tHead ใช้อ้างถึง element thead แบบ array
  tBodies ใช้อ้างถึง element tbody แบบ array
  tFoot ใช้อ้างถึง element tfoot แบบ array
  rows ใช้อ้างถึง element tr แบบ array
  id ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า id ของ table
  caption ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า caption ของ table
  summary ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า summary ของ table
  background ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า url ของรูปภาพ ที่เป็นพื้นหลังของ table
  bgColor ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีพื้นหลังของ table
  frame ใช้ตรวจสอบว่า table มีการแสดงเส้นขอบหรือไม่
  border ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ขนาดเส้นขอบของ table
  borderColor ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีเส้นขอบของ table
  rules ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า รูปแบบของเส้นขอบของ table
  width ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ความกว้างของ table
  height ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ความสูงของ table
  cellPadding ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ระยะห่างระหว่างข้อมูลกับเส้นขอบของ table
  cellSpacing ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ระยะห่างระหว่างเส้นขอบของ table
  align ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ตำแหน่งของข้อมูลใน table เมื่อเทียบจากแนวนอน
  vAlign ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ตำแหน่งของข้อมูลใน table เมื่อเทียบจากแนวตั้ง
  accessKey ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า คีย์ลัด ( จากการกด alt + key ) ของ table
  disabled ใช้ตรวจสอบ ว่า table นี้ disabled อยู่หรือไม่
  onfocus ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ table ได้รับ focus
  onblur ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ table สูญเสีย focus
  onclick ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ table ถูก click
  onselectstart ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการเริ่มลากแถบสีคลุมข้อความใน table
  insertRow() ใช้เพิ่มแถวเข้าไปใน element tbody ในตำแหน่งที่กำหนด
  deleteRow() ใช้ลบแถวออกจาก element tbody ในตำแหน่งที่กำหนด
  rows ใช้อ้างถึง element tr ของ element tbody แบบ array
  insertCell() ใช้เพิ่มคอลัมน์เข้าไปใน element tr ในตำแหน่งที่กำหนด
  deleteCell() ใช้ลบคอลัมน์ออกจาก element tr ในตำแหน่งที่กำหนด
  cells ใช้อ้างถึง element td ของ element tr แบบ array
 • method :
  Table ( row, col );

  return type :
  table

  content :
  ใช้สร้าง table object

  example :
  var table = new Table ( 5, 10 );

 • method :
  write ( document );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้แสดงตาราง ตรงหน้าเอกสาร

  example :
  var table = new Table ( 5, 3 );
  table.write( document );

 • method :
  set ( string_array );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดค่าข้อมูลให้กับ table

  example :
  var table = new Table ( 5, 3 );
  var arr = new Array ( "bamboo", "lab", "code", "dot", "com" );
  table.set( arr );

 • method :
  setValue ( row, col, value );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดค่าข้อมูลให้กับ table ในแถวและคอลัมน์ที่กำหนด

  example :
  var table = new Table ( 5, 3 );
  table.setValue( 3, 2, "BambooLabCode" );

 • method :
  getValue ( row, col );

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่าค่าข้อมูลของ table ในแถวและคอลัมน์ที่กำหนด

  example :
  var table = new Table ( 5, 3 );
  alert ( table.getValue( 3, 2 ) );

 • method :
  createCaption ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้สร้าง element caption ให้กับ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.createCaption();

 • method :
  deleteCaption ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ element caption ออกจาก table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.deleteCaption();

 • method :
  createTHead ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ element thead ให้กับ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.createTHead();

 • method :
  deleteTHead ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ element thead ออกจาก table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.deleteTHead();

 • method :
  createTFoot ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ element tfoot ให้กับ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.createTFoot();

 • method :
  deleteTFoot ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ element tfoot ออกจาก table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.deleteTFoot();

 • method :
  insertRow ( position );

  return type :
  void

  content :
  ใช้เพิ่มแถว ให้กับ table ในตำแหน่งแถวที่กำหนด

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.insertRow( 1 );

 • method :
  deleteRow ( position );

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบแถว ออกจาก table ในตำแหน่งแถวที่กำหนด

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.deleteRow( 1 );

 • property :
  tHead;

  return type :
  node array

  content :
  ใช้อ้างถึง element thead แบบ array

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  alert ( tagTable.tHead.item(0).tagName );

 • property :
  tBodies;

  return type :
  node array

  content :
  ใช้อ้างถึง element tbody แบบ array

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  alert ( tagTable.tBodies.item(0).tagName );

 • property :
  tFoot;

  return type :
  node array

  content :
  ใช้อ้างถึง element tfoot แบบ array

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  alert ( tagTable.tFoot.item(0).tagName );

 • property :
  rows;

  return type :
  node array

  content :
  ใช้อ้างถึง element tr แบบ array

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  alert ( tagTable.rows.item(0).tagName );

 • property :
  id;

  return type :
  node array

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า id ของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  alert ( tagTable.id );

 • property :
  caption;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า caption ของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.caption = "table of graph bamboolabcode";

 • property :
  summary;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า summary ของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.summary = "summary of table bamboolabcode";

 • property :
  background;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า url ของรูปภาพ ที่เป็นพื้นหลังของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  alert ( tagTable.background );

 • property :
  bgColor;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีพื้นหลังของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  alert ( tagTable.bgColor );
  

 • property :
  frame;

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า table มีการแสดงเส้นขอบหรือไม่

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  if ( tagTable.frame )
  {
     alert ( "table have border" );
  }

 • property :
  border;

  return type :
  number, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ขนาดเส้นขอบของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.border = "5px";

 • property :
  borderColor;

  return type :
  number, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า สีเส้นขอบของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.borderColor = "#ffffff";

 • property :
  rules;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า รูปแบบของเส้นขอบของ table
  โดยค่าที่เป็นไปได้คือ cols หมายถึงให้แสดงเส้นในแนวตั้ง
  และ rows หมายถึงให้แสดงเส้นในแนวนอน

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.rules = "cols";

 • property :
  width;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ความกว้างของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.width = "500px";

 • property :
  height;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ความสูงของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.height = "200px";

 • property :
  cellPadding;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ระยะห่างระหว่างข้อมูลกับเส้นขอบของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.cellPadding = "2px";

 • property :
  cellSpacing;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ระยะห่างระหว่างเส้นขอบของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.cellSpacing = "4px";
  

 • property :
  align;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ตำแหน่งของข้อมูลใน table เมื่อเทียบจากแนวนอน
  โดยค่าที่เป็นไปได้คือ left, right, center

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.align = "left";

 • property :
  vAlign;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ตำแหน่งของข้อมูลใน table เมื่อเทียบจากแนวตั้ง
  โดยค่าที่เป็นไปได้คือ top, bottom, center

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  tagTable.vAlign = "bottom";

 • property :
  accessKey;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า คีย์ลัด ( จากการกด alt + key ) ของ table

  example :
  var tagTable = document.getElementById( "bamboo" );
  alert ( tagTable.accessKey );
  

 • property :
  disabled;

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบ ว่า table นี้ disabled อยู่หรือไม่

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  if ( tagTable.disabled )
  {
     alert ( "table disabled" );
  }

 • property :
  onfocus = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ table ได้รับ focus

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTable.onload = function()
  {
     alert ( "table gain focus" );
  }

 • property :
  onblur = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ table สูญเสีย focus

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTable.onblur = function()
  {
     alert ( "table loss focus" );
  }

 • property :
  onclick = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ table ถูก click

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTable.onclick = function()
  {
     alert ( "table be clicked" );
  }

 • property :
  onselectstart = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการเริ่มลากแถบสีคลุมข้อความใน table

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTable.onselectstart = function()
  {
     alert ( "table be selected" );
  }

 • method :
  insertRow ( position );

  object :
  tbody

  return type :
  void

  content :
  ใช้เพิ่มแถวเข้าไปใน element tbody ในตำแหน่งที่กำหนด

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTable.tBodies.item(0).insertRow(0);

 • method :
  deleteRow ( position );

  object :
  tbody

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบแถวออกจาก element tbody ในตำแหน่งที่กำหนด

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTable.tBodies.item(0).deleteRow(0);

 • property :
  rows;

  object :
  tbody

  return type :
  node array

  content :
  ใช้อ้างถึง element tr ของ element tbody แบบ array

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTable.tBodies.item(0).rows.item(0).tagName );

 • method :
  insertCell ( position );

  object :
  tr

  return type :
  void

  content :
  ใช้เพิ่มคอลัมน์เข้าไปใน element tr ในตำแหน่งที่กำหนด

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTable.tBodies.item(0).rows.item(0).insertCell(3);

 • method :
  deleteCell ( position );

  object :
  tr

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบคอลัมน์ออกจาก element tr ในตำแหน่งที่กำหนด

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagTable.tBodies.item(0).rows.item(0).deleteCell(3);

 • property :
  cells;

  object :
  tr

  return type :
  node array

  content :
  ใช้อ้างถึง element td ของ element tr แบบ array

  example :
  var tagTable = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagTable.tBodies.item(0).rows.item(0).cells.item(0).tagName );
  

 
Share This Chapter Login with Facebook