JavaScript Reset Object : สอน method และ property ของ Reset Object, เรียน method และ property ของ Reset Object
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • focus() ใช้กำหนดให้ reset ได้รับ focus
  blur() ใช้กำหนดให้ reset สูญเสีย focus
  click() ใช้กำหนดให้ เหมือนมีการ click ที่ reset
  select() ใช้กำหนดให้ มีแถบสีคลุมที่ reset
  name ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า name ของ reset
  id ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า id ของ reset
  type ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า type ของ reset
  value ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า value ของ reset
  defaultValue ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า default value ของ reset
  form ใช้คืนค่า form element ของ reset
  size ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ขนาด ของ reset
  tabIndex ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ลำดับการได้รับ focus ของ reset เมื่อกดปุ่ม tab
  accessKey ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า คีย์ลัด ( จากการกดปุ่ม alt + key )
  disabled ใช้ตรวจสอบ หรือกำหนดค่า ว่าจะให้ reset นี้ทำงานหรือไม่
  accept ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ชนิดของเนื้อหาที่จะส่งไป server
  align ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ตำแหน่งข้อความ ภายใน reset
  alt ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ข้อความที่ใช้แสดง ในกรณีที่ browser ไม่สนับสนุน object นี้
  onfocus ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ reset ได้รับ focus
  onblur ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ reset สูญเสีย focus
  onclick ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ reset ถูก click
  onselectedstart ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการเริ่มต้นลากแถบสีเลือกข้อความบน reset
  onselect ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อมีการลากแถบสีคลุมข้อความใน reset
 • method :
  focus ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ reset ได้รับ focus

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.focus();

 • method :
  blur ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ reset สูญเสีย focus

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.blur();

 • method :
  click ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เหมือนมีการ click ที่ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.click();

 • method :
  select ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ มีแถบสีคลุมที่ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.select();

 • property :
  name;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า name ของ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.name );

 • property :
  id;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า id ของ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.id );

 • property :
  type;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า type ของ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.type );

 • property :
  value;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า value ของ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.value );

 • property :
  defaultValue;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า default value ของ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.defaultValue );

 • property :
  form;

  return type :
  form

  content :
  ใช้คืนค่า form element ของ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.form );

 • property :
  size;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ขนาด ของ reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.size );

 • property :
  tabIndex;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า ลำดับการได้รับ focus ของ reset เมื่อกดปุ่ม tab

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.tagIndex = "5";

 • property :
  accessKey;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้ในการกำหนดค่า หรือคืนค่า คีย์ลัด ( จากการกดปุ่ม alt + key )

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.accessKey );

 • property :
  disabled;

  return type :
  boolean, void

  content :
  ใช้ตรวจสอบ หรือกำหนดค่า ว่าจะให้ reset นี้ทำงานหรือไม่

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  if ( tagReset.disabled )
  {
     alert ( "reset is not enabled" );
  }

 • property :
  accept;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ชนิดของเนื้อหาที่จะส่งไป server

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.accept );

 • property :
  align;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ตำแหน่งข้อความ ภายใน reset
  โดยค่าข้อมูลที่เป็นไปได้ คือ right, left, center

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.align = "right";

 • property :
  alt;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ข้อความที่ใช้แสดง ในกรณีที่ browser ไม่สนับสนุน object นี้

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagReset.alt );

 • property :
  onfocus = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ reset ได้รับ focus

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.onfocus = function()
  {
     alert ( "reset gain focus" );
  }

 • property :
  onblur = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ reset สูญเสีย focus

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.onblur = function()
  {
     alert ( "reset loss focus" );
  }

 • property :
  onclick = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ reset ถูก click

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.onclick = function()
  {
     alert ( "reset be clicked" );
  }

 • property :
  onselectedstart = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อ มีการเริ่มต้นลากแถบสีเลือกข้อความบน reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.onselectedstart = function()
  {
     alert ( "reset be start selected" );
  }

 • property :
  onselect = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ทำงานเมื่อมีการลากแถบสีคลุมข้อความใน reset

  example :
  var tagReset = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagReset.onselect = function()
  {
     alert ( "reset be selected" );
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook