JavaScript Number Class : สอน method และ property ของ Number Class, เรียน method และ property ของ Number Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • toFixed() ใช้กำหนดจำนวนจุดทศนิยม
  toExponential() ใช้กำหนดเลขยกกำลังในรูปของพีชคณิต
  toPrecision() ใช้กำหนดจำนวนหลักที่ต้องการให้แสดง
 • method :
  toFixed ( num );

  return type :
  number

  content :
  ใช้กำหนดจำนวนจุดทศนิยม

  example :
  var num = new Number ( 25 );
  alert ( num.toFixed ( 2 ) );

 • method :
  toExponential ( num );

  return type :
  number

  content :
  ใช้กำหนดเลขยกกำลังในรูปของพีชคณิต เช่น 2.5e + 1

  example :
  var num = new Number ( 25 );
  alert ( num.toExponential ( 1 ) );

 • method :
  toPrecision ( num );

  return type :
  number

  content :
  ใช้กำหนดจำนวนหลักที่ต้องการให้แสดง เช่น 25.0

  example :
  var num = new Number ( 25 );
  alert ( num.toPrecision ( 3 ) );

 
Share This Chapter Login with Facebook