JavaScript Embed Object : สอน method และ property ของ Embed Object, เรียน method และ property ของ Embed Object
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • play() ใช้กำหนดให้ เพลงเล่น
  play( start_time, url ) ใช้กำหนดให้ เพลงเล่นตามเพลงที่กำหนด โดยเริ่มเล่นจากเวลาที่กำหนด
  start_at_beginning() ใช้กำหนดให้ เพลงเล่น โดยจะเล่นตั้งแต่ต้นไฟล์
  start_time() ใช้กำหนดให้ เพลงเล่น โดยเริ่มเล่นจากเวลาที่กำหนด
  pause() ใช้กำหนดให้ เพลงหยุดเล่นชั่วคราว ( สามารถเล่นต่อได้ )
  stop() ใช้กำหนดให้ เพลงหยุดเล่น ( ถ้าสั่งให้เล่นต่อ คือจะเริ่มเล่นใหม่ )
  stop_at_end() ใช้กำหนดให้ เพลงหยุดเล่น เมื่อจบไฟล์
  end_time() ใช้กำหนดให้ เพลงหยุดเล่น เมื่อถึงเวลาที่กำหนด
  setvol() ใช้กำหนดระดับความดังของเสียงเพลง
  fade_to() ใช้ไล่ระดับความดังของเสียงไปจนถึง ระดับเสียงที่กำหนด
  fade_from_to() ใช้ไล่ระดับความดังของเสียงไปจากระดับเสียงที่กำหนด ไปจนถึงระดับเสียงที่กำหนด
  getVolume() ใช้คืนค่า ระดับความดังของเสียง
  isReady() ใช้ตรวจสอบว่า ไฟล์เพลง พร้อมทำงานหรือไม่
  isPlaying() ใช้ตรวจสอบว่า ไฟล์เพลง กำลังเล่นอยู่หรือไม่
  isPaused() ใช้ตรวจสอบว่า ไฟล์เพลง กำลังหยุดเล่นชั่วคราวใช่หรือไม่
  name ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า name ของ embed
  hidden ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ว่าจะแสดงแผงควบคุมหรือไม่
  autostart ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ว่าจะเล่นเพลงทันทีที่ web page โหลดเสร็จเลยหรือไม่
  loop ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ว่าต้องการให้เพลงเล่นวนซ้ำไปเรื่อยๆหรือไม่
  volume ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ระดับความดังของเสียง
 • method :
  play ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เพลงเล่น

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.play();

 • method :
  play ( start_time, url );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เพลงเล่นตามเพลงที่กำหนด โดยเริ่มเล่นจากเวลาที่กำหนด

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.play( 3000, "resource/music/inum.wmv" );

 • method :
  start_at_beginning ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เพลงเล่น โดยจะเล่นตั้งแต่ต้นไฟล์

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.start_at_begining();
  

 • method :
  start_time ( start_time );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เพลงเล่น โดยเริ่มเล่นจากเวลาที่กำหนด

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.start_time( 3000 );

 • method :
  pause ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เพลงหยุดเล่นชั่วคราว ( สามารถเล่นต่อได้ )

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.pause();

 • method :
  stop ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เพลงหยุดเล่น ( ถ้าสั่งให้เล่นต่อ คือจะเริ่มเล่นใหม่ )

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.stop();

 • method :
  stop_at_end ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เพลงหยุดเล่น เมื่อจบไฟล์

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.stop_at_end();

 • method :
  end_time ( end_time );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ เพลงหยุดเล่น เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.end_time( 10000 );

 • method :
  setvol ( volume );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดระดับความดังของเสียงเพลง

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.setvol( 10 );

 • method :
  fade_to ( volume );

  return type :
  void

  content :
  ใช้ไล่ระดับความดังของเสียงไปจนถึง ระดับเสียงที่กำหนด

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.fade_to( 20 );

 • method :
  fade_from_to ( volume_from, volume_to );

  return type :
  void

  content :
  ใช้ไล่ระดับความดังของเสียงไปจากระดับเสียงที่กำหนด ไปจนถึงระดับเสียงที่กำหนด

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.fade_from_to( 10, 20 );

 • method :
  getVolume ();

  return type :
  number

  content :
  ใช้คืนค่า ระดับความดังของเสียง

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagEmbed.getVolume() );

 • method :
  isReady ();

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า ไฟล์เพลง พร้อมทำงานหรือไม่

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  if ( tagEmbed.isReady() )
  {
     tagEmbed.play();
  }

 • method :
  isPlaying ();

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า ไฟล์เพลง กำลังเล่นอยู่หรือไม่

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  if ( tagEmbed.isPlaying() )
  {
     tagEmbed.pause();
  }

 • method :
  isPaused ();

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า ไฟล์เพลง กำลังหยุดเล่นชั่วคราวใช่หรือไม่

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  if ( tagEmbed.isPaused() )
  {
     tagEmbed.play();
  }

 • property :
  name;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า name ของ embed

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  alert ( tagEmbed.name );

 • property :
  hidden;

  return type :
  boolean, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ว่าจะแสดงแผงควบคุมหรือไม่

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  if ( tagEmbed.hidden )
  {
     tagEmbed.hidden = false;
  }

 • property :
  autostart;

  return type :
  boolean, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ว่าจะเล่นเพลงทันทีที่ web page โหลดเสร็จเลยหรือไม่

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.autostart = true;

 • property :
  loop;

  return type :
  boolean, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ว่าต้องการให้เพลงเล่นวนซ้ำไปเรื่อยๆหรือไม่

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.loop = false;

 • property :
  volume;

  return type :
  string, void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า ระดับความดังของเสียง
  โดยค่าระดับความดังของเสียง อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100

  example :
  var tagEmbed = document.getElementById ( "bamboo" );
  tagEmbed.volume = "80";

 
Share This Chapter Login with Facebook