JavaScript Class : สอน method และ property ของ Class, เรียน method และ property ของ Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • รูปแบบการสร้าง class เป็นการสราง class ขึ้นมาใช้งาน
  รูปแบบการสืบทอด class ใช้ในการสืบทอดคลาส
 • subject :
  รูปแบบการสร้าง class

  syntax :
  function className ( param1, param2, ..., paramN )
  {
  	property;
  	method;
  }

  content :
  เป็นการสราง class ขึ้นมาใช้งาน

  example :
  function Person ( oName )
  {
  	this.name = oName;
  
  	this.getName = function ( )
  	{
  		return this.name;
  	}
  }
  var panda = new Person ( "Function" );
  alert ( panda.getName ( ) );

 • subject :
  รูปแบบการสืบทอด class

  syntax :
  function parentClassName ( param1, param2, ..., paramN )
  {
  	property;
  	method;
  }
  function childClassName ( param1, param2, ..., paramN )
  {
  	property;
  	method;
  }
  childClassName.prototype = new parentClassName ( );

  content :
  ใช้ในการสืบทอดคลาส

  example :
  function Person ( oName )
  {
  	this.name = oName;
  
  	this.getName = function ( )
  	{
  		return this.name;
  	}
  }
  function Man ( oName, oAge )
  {
  	this.name = oName;
  	this.age = oAge;
  	this.sex = "Man";
  	
  	this.getAge = function ( )
  	{
  		return this.age;
  	}
  }
  var panda = new Man ( "Function", 24 );
  alert ( panda.getName ( ) );
  alert ( panda.getAge ( ) );

 
Share This Chapter Login with Facebook