XmlHttpRequest Object คืออะไร JavaScript XMLHttpRequest Object : สอน method และ property ของ XmlHttpRequest Object คืออะไร, เรียน method และ property ของ XmlHttpRequest Object คืออะไร
 
 • XmlHttpRequest Object คืออะไร ใช้ช่วยในการนำผลลัพธ์มาแสดงผลบนหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้อง refresh หน้าจอใหม่ทั้งหมด
 • subject :
  XmlHttpRequest Object คืออะไร

  content :
  XmlHttpRequest Object ( XHR Object ) คือ ออบเจ็กค์ที่ทำหน้าที่ติดต่อร้องขอข้อมูลจากฝั่ง server โดยที่
  ข้อมูลร้องขอนั้นเป็นเพียงข้อมูลเล็กๆ และทางเว็บ server จะจัดหาและตอบกลับมาในรูปแบบข้อมูล xml จากนั้น
  จะเป็นหน้าที่ของ JavaScript ในการนำผลลัพธ์มาแสดงผลบนหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้อง refresh หน้าจอใหม่ทั้งหมด

     

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Reference

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook