JavaScript XMLHttpRequest Object : สอน method และ property ของ XMLHttpRequest Object, เรียน method และ property ของ XMLHttpRequest Object
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • XmlHttpRequest Object คืออะไร ใช้ช่วยในการนำผลลัพธ์มาแสดงผลบนหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้อง refresh หน้าจอใหม่ทั้งหมด
  XMLHttpRequest() ใช้สร้าง XHR Object ขึ้นมาใช้งาน
  ActiveXObject() ใช้สร้าง XHR Object ขึ้นมาใช้งาน
  open() ใช้ในการติดต่อกับ web server
  onreadystatechange ใช้กำหนดให้ function ที่กำหนด ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะการทำงานของการ request
  send() ใช้กำหนดค่าข้อมูลที่จะส่งไปยัง page ปลายทาง
  readyState ใช้คืนค่าสถานะการทำงานปัจจุบันของการ request
  status ใช้คืนค่าสถานะกรทำงานว่าการ request ถูกต้องหรือไม่
  responseText ใช้คืนค่าข้อมูลที่ response มาจาก server แบบข้อความ
  responseXML ใช้คืนค่าข้อมูลที่ response มาจาก server แบบ xml
 • subject :
  XmlHttpRequest Object คืออะไร

  content :
  XmlHttpRequest Object ( XHR Object ) คือ ออบเจ็กค์ที่ทำหน้าที่ติดต่อร้องขอข้อมูลจากฝั่ง server โดยที่
  ข้อมูลร้องขอนั้นเป็นเพียงข้อมูลเล็กๆ และทางเว็บ server จะจัดหาและตอบกลับมาในรูปแบบข้อมูล xml จากนั้น
  จะเป็นหน้าที่ของ JavaScript ในการนำผลลัพธ์มาแสดงผลบนหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้อง refresh หน้าจอใหม่ทั้งหมด

 • method :
  new XMLHttpRequest ();

  return type :
  XMLHttpRequest

  content :
  ใช้สร้าง XHR Object ขึ้นมาใช้งาน

  example :
  var xhr = new XMLHttpRequest ();
  

  comment :
  ใช้กับ browser IE7 และ browser อื่นๆ เช่น firefox, chrome เป็นต้น

 • method :
  new ActiveXObject ( "Microsoft.XMLHTTP" );

  return type :
  void

  content :
  ใช้สร้าง XHR Object ขึ้นมาใช้งาน

  example :
  var xhr = new ActiveXObject ( "Microsoft.XMLHTTP" );

  comment :
  ใช้กับ browser IE6 และ IE เวอร์ชันที่ต่ำกว่า 6 ดังนี้
  Microsoft.XMLHTTP ใช้กับ IE6 และต่ำกว่า
  MSXML2.XMLHTTP ใช้กับ IE6 และต่ำกว่า
  MSXML2.XMLHTTP.6.0 ใช้กับ IE6.0
  MSXML2.XMLHTTP.5.0 ใช้กับ IE5.0
  MSXML2.XMLHTTP.4.0 ใช้กับ IE4.0
  MSXML2.XMLHTTP.3.0 ใช้กับ IE3.0

 • method :
  open ( method, url, asynchronous, user, pass );

  return type :
  void

  content :
  ใช้ในการติดต่อกับ web server

  example :
  var xhr = new XMLHttpRequest ();
  xhr.open ( "GET", "localhost/test.php?param=value" );

  comment :
  method คือกำหนดรูปแบบการ request เช่น GET, POST
  url คือ page ปลายทาง
  asynchronous คือกำหนดว่าเป็นการสื่อสารแบบต่อเนื่องหรือไม่ ( ต่อเนื่อง false, ไม่ต่อเนื่อง true )

 • property :
  onreadystatechange = function;

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ function ที่กำหนด ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะการทำงานของการ request
  และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการ request ( ทั้งกรณีที่ request สำเร็จ และไม่สำเร็จ )

  example :
  var xhr = new XMLHttpRequest ();
  xhr.open ( "GET", "localhost/test.php?param=value" );
  xhr.onreadystatechange = responseXHR;
  
  function responseXHR()
  {
     if ( xhr.readyState == 4 )
     {
       alert ( "request success" );
       if ( xhr.status == 200 )
       {
          alert ( "complete" );
       }
     }
  }

 • method :
  send ( string );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดค่าข้อมูลที่จะส่งไปยัง page ปลายทาง
  โดยมีรูปแบบคือ ชื่อตัวแปร=ค่าตัวแปร&ชื่อตัวแปร=ค่าตัวแปร&ชื่อ...

  example :
  var xhr = new XMLHttpRequest ();
  xhr.open ( "GET", "localhost/test.php?param=value" );
  xhr.onreadystatechange = responseXHR;
  xhr.send ( null );
  
  function responseXHR()
  {
     if ( xhr.readyState == 4 )
     {
       alert ( "request success" );
       if ( xhr.status == 200 )
       {
          alert ( "complete" );
       }
     }
  }

  comment :
  ถ้าเป็นการ request แบบ GET ให้ส่ง send เป็น null
  ถ้าเป็นการ request แบบ POST ให้ส่ง send ตามรูปแบบที่กำหนด และต้องเพิ่มคำสั่งคือ 
  xhr.setRequestHeader ( "Content-type", application/x-www-form-urlencoded" );

 • property :
  readyState;

  return type :
  number

  content :
  ใช้คืนค่าสถานะการทำงานปัจจุบันของการ request

  example :
  var xhr = new XMLHttpRequest ();
  xhr.open ( "POST", "localhost/test.php" );
  xhr.onreadystatechange = responseXHR;
  xhr.setRequestHeader ( "Content-type", application/x-www-form-urlencoded" );
  xhr.send ( "name=bamboo&pass=labcode" );
  
  function responseXHR()
  {
     if ( xhr.readyState == 4 )
     {
       alert ( "request success" );
     }
  }

  comment :
  ถ้าคืนค่า 0 คือยังไม่เริ่มทำงาน ( ยังไม่ได้เริ่มเรียกใช้ open() )
  ถ้าคืนค่า 1 คือกำลังโอนถ่ายข้อมล ( ประมวลผลใน open() อยู่ )
  ถ้าคืนค่า 2 คือโอนถ่ายข้อมูลเสร็จแล้ว ( ประมวลผลใน send() อยู่ )
  ถ้าคืนค่า 3 คือกำลังทำงานอยู่ ( server กำลัง response กลับมา )
  ถ้าคืนค่า 4 คือการทำงานเสร็จสมบูรณ์

 • property :
  status;

  return type :
  number

  content :
  ใช้คืนค่าสถานะกรทำงานว่าการ request ถูกต้องหรือไม่

  example :
  var xhr = new XMLHttpRequest ();
  xhr.open ( "POST", "localhost/test.php" );
  xhr.onreadystatechange = responseXHR;
  xhr.setRequestHeader ( "Content-type", application/x-www-form-urlencoded" );
  xhr.send ( "name=bamboo&pass=labcode" );
  
  function responseXHR()
  {
     if ( xhr.readyState == 4 )
     {
       if ( xhr.status == 200 )
       {
          alert ( "complete" );
       }
     }
  }

  comment :
  ถ้าคืนค่า 200 คือการ request ถูกต้องสมบูรณ์
  ถ้าคืนค่า 404 คือการ request ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์

 • property :
  responseText;

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่าข้อมูลที่ response มาจาก server แบบข้อความ 
  ซึ่งเป็นได้ทั้ง ข้อความแบบธรรมดา, แบบ html หรือแบบ xml
  โดย page ปลายทางจะต้อง echo ค่าออกมาเพื่อเป็นการ response ค่ากลับ

  example :
  var xhr = new XMLHttpRequest ();
  xhr.open ( "POST", "localhost/test.php" );
  xhr.onreadystatechange = responseXHR;
  xhr.setRequestHeader ( "Content-type", application/x-www-form-urlencoded" );
  xhr.send ( "name=bamboo&pass=labcode" );
  
  function responseXHR()
  {
     if ( xhr.readyState == 4 )
     {
       if ( xhr.status == 200 )
       {
          alert ( xhr.responseText );
       }
     }
  }

 • property :
  responseXML;

  return type :
  string

  content :
  ใช้คืนค่าข้อมูลที่ response มาจาก server แบบ xml
  โดย page ปลายทางจะต้อง echo ค่าออกมาเพื่อเป็นการ response ค่ากลับ

  example :
  var xhr = new XMLHttpRequest ();
  xhr.open ( "GET", "localhost/test.php?param=value" );
  xhr.onreadystatechange = responseXHR;
  xhr.send ( null );
  
  function responseXHR()
  {
     if ( xhr.readyState == 4 )
     {
       if ( xhr.status == 200 )
       {
          alert ( xhr.responseXML );
       }
     }
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook