Java Properties Class : สอน class และ method ของ Properties Class, เรียน class และ method ของ Properties Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new Properties() ใช้สร้าง object Properties
  put() ใช้เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Properties
  clear() ใช้ลบข้อมูลทั้งหมดที่มีใน Properties
  remove() ใช้ลบข้อมูลออกจาก Properties
  getProperties() ใช้คืนค่า value จาก Properties ที่มี key ตามที่กำหนด
  containsKey() ใช้ตรวจสอบว่ามี key ที่กำหนดอยู่ใน Properties หรือไม่
  containsValue() ใช้ตรวจสอบว่ามี value ที่กำหนดอยู่ใน Properties หรือไม่
  contains() ใช้ตรวจสอบว่ามี key หรือ value ที่กำหนดอยู่ใน Properties หรือไม่
  propertyNames() ใช้คืนค่า key ทั้งหมดที่มีใน Properties
  size() ใช้คืนค่า จำนวนข้อมูลทั้งหมด ที่มีใน Properties
  isEmpty() ใช้ตรวจสอบว่า Properties ไม่มีข้อมูลอยู่เลย ใช่หรือไม่
 • method :
  new Properties ();

  return type :
  Properties

  content :
  ใช้สร้าง object Properties

  example :
  Properties properties = new Properties ();

 • method :
  put ( object_string_key, object_string_value );

  return type :
  void

  content :
  ใช้เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Properties

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );

 • method :
  clear ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบข้อมูลทั้งหมดที่มีใน Properties

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
  properties.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
  properties.put ( "code", "รหัส" );
  properties.clear ();

 • method :
  remove ( object_string_key );

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบข้อมูลออกจาก Properties

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
  properties.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
  properties.put ( "code", "รหัส" );
  properties.remove ( "lab" );

 • method :
  getProperties ( object_string_key );

  return type :
  Object

  content :
  ใช้คืนค่า value จาก Properties ที่มี key ตามที่กำหนด

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
  properties.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
  properties.put ( "code", "รหัส" );
  System.out.println ( properties.get ( "bamboo" ) );

 • method :
  containsKey ( object_string_key );

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่ามี key ที่กำหนดอยู่ใน Properties หรือไม่

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
  properties.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
  properties.put ( "code", "รหัส" );
  if ( properties.containsKey ( "bamboo" ) )
  {
     System.out.println ( "bamboo is in Properties." );
  }

 • method :
  containsValue ( object_string_value );

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่ามี value ที่กำหนดอยู่ใน Properties หรือไม่

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
  properties.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
  properties.put ( "code", "รหัส" );
  if ( properties.containsValue ( "ไม้ไผ่" ) )
  {
     System.out.println ( "ไม้ไผ่ is in Properties." );
  }

 • method :
  contains ( object_string );

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่ามี key หรือ value ที่กำหนดอยู่ใน Properties หรือไม่

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
  properties.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
  properties.put ( "code", "รหัส" );
  if ( properties.contains ( "ไม้ไผ่" ) )
  {
     System.out.println ( "ไม้ไผ่ is in Properties." );
  }

 • method :
  propertyNames ();

  return type :
  Enumeration

  content :
  ใช้คืนค่า key ทั้งหมดที่มีใน Properties

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
  properties.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
  properties.put ( "code", "รหัส" );
  Enumeration enumeration = properties.propertyNames ();

 • method :
  size ();

  return type :
  int

  content :
  ใช้คืนค่า จำนวนข้อมูลทั้งหมด ที่มีใน Properties

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  properties.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
  properties.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
  properties.put ( "code", "รหัส" );
  int size = properties.size ();

 • method :
  isEmpty ();

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า Properties ไม่มีข้อมูลอยู่เลย ใช่หรือไม่

  example :
  Properties properties = new Properties ();
  if ( properties.isEmpty () )
  {
     System.out.println ( "Properties is empty" );
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook