Java Dictionary Class : สอน class และ method ของ Dictionary Class, เรียน class และ method ของ Dictionary Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
  • new Dictionary() ใช้สร้าง object dictionary
    put() ใช้เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Dictionary
    remove() ใช้ลบข้อมูลออกจาก Dictionary
    get() ใช้คืนค่า value จาก Dictionary ที่มี key ตามที่กำหนด
    size() ใช้คืนค่า จำนวนข้อมูลทั้งหมด ที่มีใน Dictionary
    keys() ใช้คืนค่า key ทั้งหมด ที่มีใน Dictionary
    element() ใช้คืนค่า value ทั้งหมด ที่มีใน Dictionary
    isEmpty() ใช้ตรวจสอบว่า Dictionary ไม่มีข้อมูลอยู่เลย ใช่หรือไม่
  • method :
    new Dictionary ();

    return type :
    Dictionary

    content :
    ใช้สร้าง object dictionary

    example :
    Dictionary dictionary = new Dictionary ();

  • method :
    put ( object_string_key, object_string_value );

    return type :
    void

    content :
    ใช้เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Dictionary

    example :
    Dictionary dictionary = new Dictionary ();
    dictionary.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
    dictionary.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );

  • method :
    remove ( object_string_key );

    return type :
    void

    content :
    ใช้ลบข้อมูลออกจาก Dictionary

    example :
    Dictionary dictionary = new Dictionary ();
    dictionary.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
    dictionary.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
    dictionary.put ( "code", "รหัส" );
    dictionary.remove ( "lab" );

  • method :
    get ( object_string_key );

    return type :
    Object

    content :
    ใช้คืนค่า value จาก Dictionary ที่มี key ตามที่กำหนด

    example :
    Dictionary dictionary = new Dictionary ();
    dictionary.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
    dictionary.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
    dictionary.put ( "code", "รหัส" );
    System.out.println ( dictionary.get ( "bamboo" ) );

  • method :
    size ();

    return type :
    int

    content :
    ใช้คืนค่า จำนวนข้อมูลทั้งหมด ที่มีใน Dictionary

    example :
    Dictionary dictionary = new Dictionary ();
    dictionary.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
    dictionary.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
    dictionary.put ( "code", "รหัส" );
    int size = dictionary.size ();

  • method :
    keys ();

    return type :
    Enumeration

    content :
    ใช้คืนค่า key ทั้งหมด ที่มีใน Dictionary

    example :
    Dictionary dictionary = new Dictionary ();
    dictionary.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
    dictionary.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
    dictionary.put ( "code", "รหัส" );
    Enumeration enumeration = dictionary.keys ();

  • method :
    element ();

    return type :
    Enumeration

    content :
    ใช้คืนค่า value ทั้งหมด ที่มีใน Dictionary

    example :
    Dictionary dictionary = new Dictionary ();
    dictionary.put ( "bamboo", "ไม้ไผ่" );
    dictionary.put ( "lab", "ห้องปฏิบัติการ" );
    dictionary.put ( "code", "รหัส" );
    Enumeration enumeration = dictionary.element ();

  • method :
    isEmpty ();

    return type :
    boolean

    content :
    ใช้ตรวจสอบว่า Dictionary ไม่มีข้อมูลอยู่เลย ใช่หรือไม่

    example :
    Dictionary dictionary = new Dictionary ();
    if ( dictionary.isEmpty () )
    {
         System.out.println ( "dictionary is empty" );
    }

 
Share This Chapter Login with Facebook