Java DateFormat Class : สอน class และ method ของ DateFormat Class, เรียน class และ method ของ DateFormat Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • getInstance() ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบวันที่และเวลา ให้เป็นแบบ สั้น
  getDateTimeInstance() ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบวันที่และเวลา ให้เป็นแบบ ยาว
  getDateInstance() ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบวันที่ ให้เป็นแบบ ยาว
  getDateInstance ( constant, locale ) ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบวันที่ ตามลักษณะที่กำหนด
  getTimeInstance() ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบเวลา ให้เป็นแบบ ยาว
  getTimeInstance ( constant, locale ) ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบเวลา ตามลักษณะที่กำหนด
  format() ใช้คืนค่า วันที่และเวลา ที่ได้หลังจากการจัดรูปแบบแล้ว
  FULL ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบเต็ม
  LONG ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบยาว
  MEDIUM ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบย่อ
  SHORT ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบสั้น
  DEFAULT ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบปกติ
 • method :
  getInstance ();

  return type :
  DateFormat

  special :
  static

  content :
  ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบวันที่และเวลา ให้เป็นแบบ สั้น

  example :
  DateFormat date_format = DateFormat.getInstance ();

 • method :
  getDateTimeInstance ();

  return type :
  DateFormat

  special :
  static

  content :
  ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบวันที่และเวลา ให้เป็นแบบ ยาว

  example :
  DateFormat date_format = DateFormat.getDateTimeInstance ();

 • method :
  getDateInstance ();

  return type :
  DateFormat

  special :
  static

  content :
  ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบวันที่ ให้เป็นแบบ ยาว

  example :
  DateFormat date_format = DateFormat.getDateInstance ();

 • method :
  getDateInstance ( constant, locale );

  return type :
  getDateInstance

  special :
  static

  content :
  ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบวันที่ ตามลักษณะที่กำหนด

  example :
  Locale locale = new Locale ( "th", "TH" );
  DateFormat date_format = DateFormat.getDateInstance ( DateFormat.FULL, locale );

 • method :
  getTimeInstance ();

  return type :
  DateFormat

  special :
  static

  content :
  ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบเวลา ให้เป็นแบบ ยาว

  example :
  DateFormat date_format = DateFormat.getTimeInstance ();

 • method :
  getTimeInstance ( constant, locale );

  return type :
  DateFormat

  special :
  static

  content :
  ใช้ สร้าง Object DateFormat โดยมีการจัดรูปแบบเวลา ตามลักษณะที่กำหนด

  example :
  Locale locale = new Locale ( "th", "TH" );
  DateFormat date_format = DateFormat.getTimeInstance ( DateFormat.FULL, locale );

 • method :
  format ( object_date );

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า วันที่และเวลา ที่ได้หลังจากการจัดรูปแบบแล้ว

  example :
  DateFormat date_format = DateFormat.getInstance ();
  String str_datetime = date_format.format ( new Date () );

 • property :
  FULL;

  return type :
  int

  special :
  static

  content :
  ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบเต็ม

  example :
  Locale locale = new Locale ( "th", "TH" );
  DateFormat date_format = DateFormat.getDateInstance ( DateFormat.FULL, locale );

 • property :
  LONG;

  return type :
  int

  special :
  static

  content :
  ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบยาว

  example :
  Locale locale = new Locale ( "th", "TH" );
  DateFormat date_format = DateFormat.getDateInstance ( DateFormat.LONG, locale );

 • property :
  MEDIUM;

  return type :
  int

  special :
  static

  content :
  ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบย่อ

  example :
  Locale locale = new Locale ( "th", "TH" );
  DateFormat date_format = DateFormat.getDateInstance ( DateFormat.MEDIUM, locale );

 • property :
  SHORT;

  return type :
  int

  special :
  static

  content :
  ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบสั้น

  example :
  Locale locale = new Locale ( "th", "TH" );
  DateFormat date_format = DateFormat.getDateInstance ( DateFormat.SHORT, locale );

 • property :
  DEFAULT;

  return type :
  int

  special :
  static

  content :
  ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น เป็นการจัดรูปแบบวันที่และเวลา แบบปกติ

  example :
  Locale locale = new Locale ( "th", "TH" );
  DateFormat date_format = DateFormat.getDateInstance ( DateFormat.DEFAULT, locale );

 
Share This Chapter Login with Facebook