Java Date Class : สอน class และ method ของ Date Class, เรียน class และ method ของ Date Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new Date() ใช้สร้าง object date โดยจะมีค่า วันที่และเวลาปัจจุบัน
  after() ใช้ตรวจสอบว่า วันที่และเวลา มาหลัง วันที่และเวลาที่กำหนด หรือไม่
  before() ใช้ตรวจสอบว่า วันที่และเวลา มาก่อน วันที่และเวลาที่กำหนด หรือไม่
  equals() ใช้ตรวจสอบว่า วันที่และเวลา มาก่อน วันที่และเวลาที่กำหนด หรือไม่
  compareTo() ใช้ตรวจสอบว่า วันที่และเวลาใดมาก่อน วันที่และเวลาใดมาหลัง
 • method :
  new Date ();

  return type :
  Date

  content :
  ใช้สร้าง object date โดยจะมีค่า วันที่และเวลาปัจจุบัน

  example :
  Date date = new Date ();
  System.out.println ( date );

 • method :
  after ( object_date );

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า วันที่และเวลา มาหลัง วันที่และเวลาที่กำหนด หรือไม่

  example :
  Date date_1 = new Date ();
  Date date_2 = new Date ();
  if ( date_1.after ( date_2 ) )
  {
     System.out.println ( "date after" );
  }

 • method :
  before ( object_date );

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า วันที่และเวลา มาก่อน วันที่และเวลาที่กำหนด หรือไม่

  example :
  Date date_1 = new Date ();
  Date date_2 = new Date ();
  if ( date_1.before ( date_2 ) )
  {
     System.out.println ( "date before" );
  }

 • method :
  equals ( object_date );

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า วันที่และเวลา มาก่อน วันที่และเวลาที่กำหนด หรือไม่

  example :
  Date date_1 = new Date ();
  Date date_2 = new Date ();
  if ( date_1.equals ( date_2 ) )
  {
     System.out.println ( "date equals" );
  }

 • method :
  compareTo ( object_date );

  return type :
  int

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า วันที่และเวลาใดมาก่อน วันที่และเวลาใดมาหลัง โดย
  ถ้าคืนค่า ติดลบ แสดงว่า object date ที่เป็นหลัก มาก่อน object date ที่ถูกนำมาเปรียบเทียบ
  ถ้าคืนค่า บวก แสดงว่า object date ที่เป็นหลัก มาหลัง object date ที่ถูกนำมาเปรียบเทียบ
  ถ้าคืนค่า ศูนย์ แสดงว่า object date ที่เป็นหลัก เท่ากับ object date ที่ถูกนำมาเปรียบเทียบ

  example :
  Date date_1 = new Date ();
  Date date_2 = new Date ();
  int compare = date_1.compareTo ( date_2 );

 
Share This Chapter Login with Facebook