Java-Swing JToggleButton Class : สอน class และ method ของ JToggleButton Class, เรียน class และ method ของ JToggleButton Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new JToggleButton ( object_string ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความ บนปุ่มให้กับ object ด้วย
  new JToggleButton ( object_icon ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  new JToggleButton ( object_string, boolean_checked ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความ บนปุ่มให้กับ object ด้วย
  new JToggleButton ( object_icon, boolean_checked ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  new JToggleButton ( object_string, object_icon, boolean_checked ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
  setSelectedIcon() ใช้กำหนด icon ให้กับ object JToggleButton เมื่อปุ่มถูกเลือกอยู่
  doClick() ใช้กำหนดให้ object JToggleButton อยู่ในสถานะถูกเลือก ( เหมือนมีการคลิกเลือกที่ object )
  isSelected() ใช้ตรวจสอบว่า object JToggleButton ถูกเลือกอยู่หรือไม่
 • method :
  new JToggleButton ( object_string );

  return type :
  JToggleButton

  content :
  ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความ บนปุ่มให้กับ object ด้วย

  example :
  JToggleButton toggle_button = new JToggleButton ( "ข้อมูลพนักงาน" );

 • method :
  new JToggleButton ( object_icon );

  return type :
  JToggleButton

  content :
  ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JToggleButton toggle_button = new JToggleButton ( icon );

 • method :
  new JToggleButton ( object_string, boolean_checked );

  return type :
  JToggleButton

  content :
  ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความ บนปุ่มให้กับ object ด้วย
  และกำหนดด้วยว่า object นี้ถูกเลือกอยู่หรือไม่

  example :
  JToggleButton toggle_button = new JToggleButton ( "ข้อมูลพนักงาน", true );

 • method :
  new JToggleButton ( object_icon, boolean_checked );

  return type :
  JToggleButton

  content :
  ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  และกำหนดด้วยว่า object นี้ถูกเลือกอยู่หรือไม่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JToggleButton toggle_button = new JToggleButton ( icon, false );

 • method :
  new JToggleButton ( object_string, object_icon, boolean_checked );

  return type :
  JToggleButton

  content :
  ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
  และกำหนดด้วยว่า object นี้ถูกเลือกอยู่หรือไม่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JToggleButton toggle_button = new JToggleButton ( "ข้อมูลพนักงาน", icon, false );
  

 • method :
  setSelectedIcon ( object_icon );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด icon ให้กับ object JToggleButton เมื่อปุ่มถูกเลือกอยู่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  ImageIcon icon_selected = new ImageIcon ( "C:/bamboo_selected.gif" );
  JToggleButton toggle_button = new JToggleButton ( "ข้อมูลพนักงาน", icon, false );
  toggle_button.setSelectedIcon ( icon_selected );

 • method :
  doClick ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ object JToggleButton อยู่ในสถานะถูกเลือก ( เหมือนมีการคลิกเลือกที่ object )

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JToggleButton toggle_button = new JToggleButton ( "ข้อมูลพนักงาน", icon, false );
  toggle_button.doClick ();

 • method :
  isSelected ();

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า object JToggleButton ถูกเลือกอยู่หรือไม่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JToggleButton toggle_button = new JToggleButton ( "ข้อมูลพนักงาน", icon, false );
  if ( toggle_button.isSelected () )
  {
     toggle_button.doClick ();
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook