Java-Swing JTextArea Class : สอน class และ method ของ JTextArea Class, เรียน class และ method ของ JTextArea Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new JTextArea () ใช้สร้าง object JTextArea
  new JTextArea ( int_rows, int_column ) ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนด จำนวนแถว และ จำนวนคอลัมน์ ด้วย
  new JTextArea ( object_string ) ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนดข้อความ ใน object ด้วย
  new JTextArea ( object_string, int_rows, int_column ) ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนด ข้อความ ให้ object ด้วย และมีการกำหนด จำนวนแถว และ จำนวนคอลัมน์ ด้วย
  setText() ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ object
  getSelectedText() ใช้คืนค่า ข้อความ ที่ถูกลากคลุมใน object JTextArea
 • method :
  new JTextArea ();

  return type :
  JTextArea

  content :
  ใช้สร้าง object JTextArea

  example :
  JTextArea text_area = new JTextArea ();

 • method :
  new JTextArea ( int_rows, int_column );

  return type :
  JTextArea

  content :
  ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนด จำนวนแถว และ จำนวนคอลัมน์ ด้วย

  example :
  JTextArea text_area = new JTextArea ( 12, 60 );

 • method :
  new JTextArea ( object_string );

  return type :
  JTextArea

  content :
  ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนดข้อความ ใน object ด้วย

  example :
  JTextArea text_area = new JTextArea ( "บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ" );

 • method :
  new JTextArea ( object_string, int_rows, int_column );

  return type :
  JTextArea

  content :
  ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนด ข้อความ ให้ object ด้วย
  และมีการกำหนด จำนวนแถว และ จำนวนคอลัมน์ ด้วย

  example :
  JTextArea text_area = new JTextArea ( "บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ", 12, 60 );
  

 • method :
  setText ( object_string );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ object

  example :
  JTextArea text_area = new JTextArea ();
  text_area.setText ( "บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ" );

 • method :
  getSelectedText ();

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า ข้อความ ที่ถูกลากคลุมใน object JTextArea

  example :
  JTextArea text_area = new JTextArea ( "บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ", 12, 60 );
  String selected_text = text_area.getSelectedText ();

 
Share This Chapter Login with Facebook