Java-Swing JRadioButtonMenuItem Class : สอน class และ method ของ JRadioButtonMenuItem Class, เรียน class และ method ของ JRadioButtonMenuItem Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new JRadioButtonMenuItem () ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem
  new JRadioButtonMenuItem ( string ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  new JRadioButtonMenuItem ( string, checked ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  new JRadioButtonMenuItem ( imageicon ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon ของรายการ เอาไว้
  new JRadioButtonMenuItem ( string, imageicon ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
  new JRadioButtonMenuItem ( string, imageicon, checked ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
 • method :
  new JRadioButtonMenuItem ();

  return type :
  JRadioButtonMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem

  example :
  JRadioButtonMenuItem radio_button_menu_item = new JRadioButtonMenuItem ();

 • method :
  new JRadioButtonMenuItem ( string );

  return type :
  JRadioButtonMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย

  example :
  JRadioButtonMenuItem radio_button_menu_item = new JRadioButtonMenuItem ( "bamboolabcode" );

 • method :
  new JRadioButtonMenuItem ( string, checked );

  return type :
  JRadioButtonMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  และกำหนดด้วยว่า จะให้มีการ check ที่ radio หรือไม่

  example :
  JRadioButtonMenuItem radio_button_menu_item = new JRadioButtonMenuItem ( "bamboolabcode", false );

 • method :
  new JRadioButtonMenuItem ( imageicon );

  return type :
  JRadioButtonMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon ของรายการ เอาไว้

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JRadioButtonMenuItem radio_button_menu_item = new JRadioButtonMenuItem ( icon );

 • method :
  new JRadioButtonMenuItem ( string, imageicon )

  return type :
  JRadioButtonMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JRadioButtonMenuItem radio_button_menu_item = new JRadioButtonMenuItem ( "bamboolabcode", icon );

 • method :
  new JRadioButtonMenuItem ( string, imageicon, checked );

  return type :
  JRadioButtonMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
  และกำหนดด้วยว่า จะให้มีการ check ที่ radio หรือไม่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JRadioButtonMenuItem radio_button_menu_item = new JRadioButtonMenuItem ( "bamboolabcode", icon, false );

 
Share This Chapter Login with Facebook