Java-Swing JRadioButton Class : สอน class และ method ของ JRadioButton Class, เรียน class และ method ของ JRadioButton Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new JRadioButton () ใช้สร้าง object JRadioButton
  new JRadioButton ( object_icon ) ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_icon, boolean_checked ) ใช้สร้าง object JRadioButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_string ) ใช้สร้าง object JRadioButton โดยมีการกำหนด ข้อความ ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_string, boolean_checked ) ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความ ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_string, object_icon ) ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_string, object_icon, boolean_checked ) ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
  setSelected() ใช้กำหนดว่าจะให้ Object JRadioButton ถูกเลือกหรือไม่
  isSelected() ใช้ตรวจสอบว่า Object JRadioButton ถูกเลือกอยู่หรือไม่
 • method :
  new JRadioButton ();

  return type :
  JRadioButton

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButton

  example :
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ();

 • method :
  new JRadioButton ( object_icon );

  return type :
  JRadioButton

  content :
  ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ( icon );

 • method :
  new JRadioButton ( object_icon, boolean_checked );

  return type :
  JRadioButton

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  และกำหนดด้วยว่า object นี้ถูกเลือกแล้วหรือไม่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ( icon, true );

 • method :
  new JRadioButton ( object_string );

  return type :
  JRadioButton

  content :
  ใช้สร้าง object JRadioButton โดยมีการกำหนด ข้อความ ให้กับ object ด้วย

  example :
  String radio_text_label = new String ( "man" );
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ( radio_text_label );

 • method :
  new JRadioButton ( object_string, boolean_checked );

  return type :
  JRadioButton

  content :
  ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความ ให้กับ object ด้วย
  และกำหนดด้วยว่า object นี้ถูกเลือกแล้วหรือไม่

  example :
  String radio_text_label = new String ( "man" );
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ( radio_text_label, false );

 • method :
  new JRadioButton ( object_string, object_icon );

  return type :
  JRadioButton

  content :
  ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย

  example :
  String radio_text_label = new String ( "man" );
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/man.gif" );
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ( radio_text_label, icon );
  

 • method :
  new JRadioButton ( object_string, object_icon, boolean_checked );

  return type :
  JRadioButton

  content :
  ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
  และกำหนดด้วยว่า object นี้ถูกเลือกแล้วหรือไม่

  example :
  String radio_text_label = new String ( "man" );
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/man.gif" );
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ( radio_text_label, icon, true );
  

 • method :
  setSelected ( boolean );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดว่าจะให้ Object JRadioButton ถูกเลือกหรือไม่

  example :
  String radio_text_label = new String ( "man" );
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ( radio_text_label );
  radio_button.setSelected ( true );

 • method :
  isSelected ();

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า Object JRadioButton ถูกเลือกอยู่หรือไม่

  example :
  String radio_text_label = new String ( "man" );
  JRadioButton radio_button = new JRadioButton ( radio_text_label );
  if ( radio_button.isSelected () )
  {
     radio_button.setSelected ( false );
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook