Java-Swing JLabel Class : สอน class และ method ของ JLabel Class, เรียน class และ method ของ JLabel Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new JLabel() ใช้สร้าง object jlabel
  new JLabel ( object_icon ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี icon ที่กำหนด
  new JLabel ( object_icon, swing_constants ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี icon ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง icon ไว้ด้วย
  new JLabel ( object_string ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ ที่กำหนด
  new JLabel ( object_string, object_icon, swing_constants ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ และ icon ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความและicon ไว้ด้วย
  new JLabel ( object_string, swing_constants ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความ ไว้ด้วย
  setText() ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ Jlabel
  getText() ใช้คืนค่า ข้อความ ของ Jlabel
  setIcon() ใช้กำหนด icon ให้กับ Jlabel
  getIcon() ใช้คืนค่า icon ของ Jlabel
  setHorizontalTextPosition() ใช้กำหนด รูปแบบการจัดวาง ข้อความและ icon บน jlabel ในตำแหน่งแนวนอน
  setVerticalTextPosition() ใช้กำหนด รูปแบบการจัดวาง ข้อความและ icon บน jlabel ในตำแหน่งแนวตั้ง
 • method :
  new JLabel ();

  return type :
  JLabel

  content :
  ใช้สร้าง object jlabel 

  example :
  JLabel label = new JLabel ();

 • method :
  new JLabel ( object_icon );

  return type :
  JLabel

  content :
  ใช้สร้าง object jlabel โดยมี icon ที่กำหนด

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JLabel label = new JLabel ( icon );

 • method :
  new JLabel ( object_icon, swing_constants );

  return type :
  JLabel

  content :
  ใช้สร้าง object jlabel โดยมี icon ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง icon ไว้ด้วย

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JLabel label = new JLabel ( icon, SwingContants.RIGHT );

 • method :
  new JLabel ( object_string );

  return type :
  JLabel

  content :
  ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ ที่กำหนด

  example :
  String text_label = new String ( "Name :" );
  JLabel label = new JLabel ( text_label );

 • method :
  new JLabel ( object_string, object_icon, swing_constants );

  return type :
  JLabel

  content :
  ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ และ icon ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความและicon ไว้ด้วย

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JLabel label = new JLabel ( "Name :", icon, SwingContants.RIGHT );

 • method :
  new JLabel ( object_string, swing_constants );

  return type :
  JLabel

  content :
  ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความ ไว้ด้วย

  example :
  String text_label = new String ( "Name :" );
  JLabel label = new JLabel ( text_label, SwingContants.RIGHT );

 • method :
  setText ( object_string );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ Jlabel

  example :
  JLabel label = new JLabel ();
  label.setText ( "Name :" );

 • method :
  getText ();

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า ข้อความ ของ Jlabel

  example :
  JLabel label = new JLabel ();
  label.setText ( "Name :" );
  String text_label = label.getText ();

 • method :
  setIcon ( object_icon );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด icon ให้กับ Jlabel

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JLabel label = new JLabel ();
  label.setIcon ( icon );

 • method :
  getIcon ();

  return type :
  ImageIcon

  content :
  ใช้คืนค่า icon ของ Jlabel

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JLabel label = new JLabel ();
  label.setIcon ( icon );
  ImageIcon icon_label = label.getIcon ();

 • method :
  setHorizontalTextPosition ( swing_constant );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด รูปแบบการจัดวาง ข้อความและ icon บน jlabel ในตำแหน่งแนวนอน

  example :
  JLabel label = new JLabel ();
  label.setText ( "Name :" );
  label.setHorizontalTextPosition ( SwingConstants.CENTER );

 • method :
  setVerticalTextPosition ( swing_constant );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด รูปแบบการจัดวาง ข้อความและ icon บน jlabel ในตำแหน่งแนวตั้ง

  example :
  JLabel label = new JLabel ();
  label.setText ( "Name :" );
  label.setVerticalTextPosition ( SwingConstants.TOP );

 
Share This Chapter Login with Facebook