Java-Swing JCheckBoxMenuItem Class : สอน class และ method ของ JCheckBoxMenuItem Class, เรียน class และ method ของ JCheckBoxMenuItem Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new JCheckBoxMenuItem () ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem
  new JCheckBoxMenuItem ( object_string ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  new JCheckBoxMenuItem ( string, checked ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  new JCheckBoxMenuItem ( imageicon ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon ของรายการ เอาไว้
  new JCheckBoxMenuItem ( string, imageicon ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
  new JCheckBoxMenuItem ( string, imageicon, checked ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
  setState() ใช้กำหนดว่า จะให้ object JCheckBoxMenuItem ถูกเลือกหรือไม่
  getState() ใช้ตรวจสอบว่า object JCheckBoxMenuItem ถูกเลือกอยู่หรือไม่
 • method :
  new JCheckBoxMenuItem ();

  return type :
  JCheckBoxMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem

  example :
  JCheckBoxMenuItem check_box_menu_item = new JCheckBoxMenuItem ();

 • method :
  new JCheckBoxMenuItem ( object_string );

  return type :
  JCheckBoxMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย

  example :
  JCheckBoxMenuItem check_box_menu_item = new JCheckBoxMenuItem ( "bamboolabcode" );
  

 • method :
  new JCheckBoxMenuItem ( string, checked );

  return type :
  JCheckBoxMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  และกำหนดด้วยว่า จะให้มีการ check ที่ checkbox หรือไม่

  example :
  JCheckBoxMenuItem check_box_menu_item = new JCheckBoxMenuItem ( "bamboolabcode", false );

 • method :
  new JCheckBoxMenuItem ( imageicon );

  return type :
  JCheckBoxMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon ของรายการ เอาไว้

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JCheckBoxMenuItem check_box_menu_item = new JCheckBoxMenuItem ( icon );

 • method :
  new JCheckBoxMenuItem ( string, imageicon );

  return type :
  JCheckBoxMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JCheckBoxMenuItem check_box_menu_item = new JCheckBoxMenuItem ( "bamboolabcode", icon );

 • method :
  new JCheckBoxMenuItem ( string, imageicon, checked );

  return type :
  JCheckBoxMenuItem

  content :
  ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
  และกำหนดด้วยว่า จะให้มีการ check ที่ checkbox หรือไม่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JCheckBoxMenuItem check_box_menu_item = new JCheckBoxMenuItem ( "bamboolabcode", icon, false );

 • method :
  setState ( boolean_checked );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดว่า จะให้ object JCheckBoxMenuItem ถูกเลือกหรือไม่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JCheckBoxMenuItem check_box_menu_item = new JCheckBoxMenuItem ( "bamboolabcode", icon );
  check_box_menu_item.setState ( false );

 • method :
  getState ();

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า object JCheckBoxMenuItem ถูกเลือกอยู่หรือไม่

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JCheckBoxMenuItem check_box_menu_item = new JCheckBoxMenuItem ( "bamboolabcode", icon );
  if ( check_box_menu_item.getState () )
  {
     System.out.println ( "CheckBox be checked." );
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook