Java-Swing JButton Class : สอน class และ method ของ JButton Class, เรียน class และ method ของ JButton Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new JButton () ใช้สร้าง object jbutton
  new JButton ( object_string ) ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนดข้อความ บนปุ่ม
  new JButton ( object_icon ) ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนด icon บนปุ่ม
  new JButton ( object_string, object_icon ) ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนด ข้อความ และ icon บนปุ่ม
  setLabel() ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ Jbutton
  getLabel() ใช้คืนค่า ข้อความ ของ Jbutton
  setIcon() ใช้กำหนด icon ให้กับ Jbutton
  getIcon() ใช้คืนค่า icon ของ Jbutton
 • method :
  new JButton ();

  return type :
  JButton

  content :
  ใช้สร้าง object jbutton

  example :
  JButton button = new JButton ();

 • method :
  new JButton ( object_string );

  return type :
  JButton

  content :
  ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนดข้อความ บนปุ่ม

  example :
  JButton button = new JButton ( "cancel" );

 • method :
  new JButton ( object_icon );

  return type :
  JButton

  content :
  ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนด icon บนปุ่ม

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JButton button = new JButton ( icon );

 • method :
  new JButton ( object_string, object_icon );

  return type :
  JButton

  content :
  ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนด ข้อความ และ icon บนปุ่ม

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JButton button = new JButton ( "cancel", icon );

 • method :
  setLabel ( object_string );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ Jbutton

  example :
  JButton button = new JButton ();
  button.setLabel ( "cancel" );

 • method :
  getLabel ();

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า ข้อความ ของ Jbutton

  example :
  JButton button = new JButton ();
  button.setLabel ( "cancel" );
  String text_button = button.getLabel ();

 • method :
  setIcon ( object_icon );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด icon ให้กับ Jbutton

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JButton button = new JButton ();
  button.setIcon ( icon );

 • method :
  getIcon ();

  return type :
  ImageIcon

  content :
  ใช้คืนค่า icon ของ Jbutton

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  JButton button = new JButton ();
  button.setIcon ( icon );
  ImageIcon icon_button = button.getIcon ();

 
Share This Chapter Login with Facebook