Java-Swing ImageIcon Class : สอน class และ method ของ ImageIcon Class, เรียน class และ method ของ ImageIcon Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new ImageIcon() ใช้สร้าง object image icon ที่มี icon ตาม path ที่กำหนด
  getImage() ใช้ในการเปลี่ยนจาก object image icon ไปเป็น object image
 • method :
  new ImageIcon ( path );

  return type :
  ImageIcon

  content :
  ใช้สร้าง object image icon ที่มี icon ตาม path ที่กำหนด

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );

 • method :
  getImage ();

  return type :
  Image

  content :
  ใช้ในการเปลี่ยนจาก object image icon ไปเป็น object image

  example :
  ImageIcon icon = new ImageIcon ( "C:/bamboo.gif" );
  Image image = icon.getImage ();

 
Share This Chapter Login with Facebook