Java-Swing E-Learning Programming : สอน class และ method ของ Java-Swing, เรียน class และ method ของ Java-Swing
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new ImageIcon() ใช้สร้าง object image icon ที่มี icon ตาม path ที่กำหนด
  getImage() ใช้ในการเปลี่ยนจาก object image icon ไปเป็น object image
 • setMaximumSize() ใช้กำหนด maximum size ให้กับ jcomponent ในรูปแบบของ dimension
  getMaximumSize() ใช้คืนค่า maximum size ของ jcomponent ในรูปแบบของ dimension
  setMinimumSize() ใช้กำหนด minimum size ให้กับ jcomponent ในรูปแบบของ dimension
  getMinimumSize() ใช้คืนค่า minimum size ของ jcomponent ในรูปแบบของ dimension
  setPreferredSize() ใช้กำหนด preferred size ให้กับ jcomponent ในรูปแบบของ dimension
  getPreferredSize() ใช้คืนค่า preferred size ของ jcomponent ในรูปแบบของ dimension
  setToolTipText() ใช้กำหนด ข้อความอธิบาย เมื่อนำเมาส์ไปอยู่เหนือ jcomponent นั้นๆ
  getToolTipText() ใช้คืนค่า ข้อความอธิบาย เมื่อนำเมาส์ไปอยู่เหนือ jcomponent
  setCursor() ใช้กำหนด cursor ให้กับ jcomponent เมื่อนำเมาส์ไปอยู่เหนือ jcomponent นั้นๆ
  getDefaultCursor() ใช้คืนค่า default cursor ของ jcomponent
  setBorder() ใช้กำหนดรูปแบบของ เส้นขอบ ให้กับ jcomponent
  getBorder() ใช้คืนค่า object border ของ jcomponent
  getHeight() ใช้คืนค่า ขนาดความสูง ของ jcomponent
  getWidth() ใช้คืนค่า ขนาดความกว้าง ของ jcomponent
 • new JFrame () ใช้สร้าง object JFrame
  new JFrame ( object_string_title_bar ) ใช้สร้าง object JFrame และมีการกำหนด ข้อความที่เป็น title bar ด้วย
  setJMenuBar ( object_JMenu_Bar ) ใช้กำหนด object JMenuBar ให้กับ object JFrame
 • new JPanel () ใช้สร้าง Object JPanel
 • new JLabel() ใช้สร้าง object jlabel
  new JLabel ( object_icon ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี icon ที่กำหนด
  new JLabel ( object_icon, swing_constants ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี icon ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง icon ไว้ด้วย
  new JLabel ( object_string ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ ที่กำหนด
  new JLabel ( object_string, object_icon, swing_constants ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ และ icon ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความและicon ไว้ด้วย
  new JLabel ( object_string, swing_constants ) ใช้สร้าง object jlabel โดยมี ข้อความ ที่กำหนด และได้กำหนดรูปแบบการจัดวาง ข้อความ ไว้ด้วย
  setText() ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ Jlabel
  getText() ใช้คืนค่า ข้อความ ของ Jlabel
  setIcon() ใช้กำหนด icon ให้กับ Jlabel
  getIcon() ใช้คืนค่า icon ของ Jlabel
  setHorizontalTextPosition() ใช้กำหนด รูปแบบการจัดวาง ข้อความและ icon บน jlabel ในตำแหน่งแนวนอน
  setVerticalTextPosition() ใช้กำหนด รูปแบบการจัดวาง ข้อความและ icon บน jlabel ในตำแหน่งแนวตั้ง
 • new JTextField () ใช้สร้าง object JTextField
  new JTextField ( int_width ) ใช้สร้าง object JTextField และมีการกำหนด ขนาดความกว้าง ให้กับ object ด้วย
  new JTextField ( object_string ) ใช้สร้าง object JTextField และมีการกำหนด ข้อความ ให้กับ object ด้วย
  new JTextField ( object_string, int_width ) ใช้สร้าง object JTextField และมีการกำหนด ข้อความและขนาดความกว้าง ให้กับ object ด้วย
  setSelectionColor() ใช้กำหนด สีของแถบสี ( แถบสีที่เป็นสีของการลากคลุมตัวอักษร )
  setEditable() ใช้กำหนดว่า สามารถแก้ไข ข้อมูลใน object JTextField ได้หรือไม่
  getText() ใช้คืนค่า ข้อความ ที่อยู่ใน object JTextField
 • new JTextArea () ใช้สร้าง object JTextArea
  new JTextArea ( int_rows, int_column ) ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนด จำนวนแถว และ จำนวนคอลัมน์ ด้วย
  new JTextArea ( object_string ) ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนดข้อความ ใน object ด้วย
  new JTextArea ( object_string, int_rows, int_column ) ใช้สร้าง object JTextArea และมีการกำหนด ข้อความ ให้ object ด้วย และมีการกำหนด จำนวนแถว และ จำนวนคอลัมน์ ด้วย
  setText() ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ object
  getSelectedText() ใช้คืนค่า ข้อความ ที่ถูกลากคลุมใน object JTextArea
 • new JButton () ใช้สร้าง object jbutton
  new JButton ( object_string ) ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนดข้อความ บนปุ่ม
  new JButton ( object_icon ) ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนด icon บนปุ่ม
  new JButton ( object_string, object_icon ) ใช้สร้าง object jbutton โดยมีการกำหนด ข้อความ และ icon บนปุ่ม
  setLabel() ใช้กำหนด ข้อความ ให้กับ Jbutton
  getLabel() ใช้คืนค่า ข้อความ ของ Jbutton
  setIcon() ใช้กำหนด icon ให้กับ Jbutton
  getIcon() ใช้คืนค่า icon ของ Jbutton
 • new JRadioButton () ใช้สร้าง object JRadioButton
  new JRadioButton ( object_icon ) ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_icon, boolean_checked ) ใช้สร้าง object JRadioButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_string ) ใช้สร้าง object JRadioButton โดยมีการกำหนด ข้อความ ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_string, boolean_checked ) ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความ ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_string, object_icon ) ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
  new JRadioButton ( object_string, object_icon, boolean_checked ) ใช้สร้าง object jradiobutton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
  setSelected() ใช้กำหนดว่าจะให้ Object JRadioButton ถูกเลือกหรือไม่
  isSelected() ใช้ตรวจสอบว่า Object JRadioButton ถูกเลือกอยู่หรือไม่
 • new JCheckBox ( object_string ) ใช้สร้าง object JCheckBox และมีการกำหนด ข้อความ ให้กับ object ด้วย
  new JCheckBox ( object_string, object_icon ) ใช้สร้าง object JCheckBox และมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
 • new JToggleButton ( object_string ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความ บนปุ่มให้กับ object ด้วย
  new JToggleButton ( object_icon ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  new JToggleButton ( object_string, boolean_checked ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความ บนปุ่มให้กับ object ด้วย
  new JToggleButton ( object_icon, boolean_checked ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด icon ให้กับ object ด้วย
  new JToggleButton ( object_string, object_icon, boolean_checked ) ใช้สร้าง object JToggleButton โดยมีการกำหนด ข้อความและ icon ให้กับ object ด้วย
  setSelectedIcon() ใช้กำหนด icon ให้กับ object JToggleButton เมื่อปุ่มถูกเลือกอยู่
  doClick() ใช้กำหนดให้ object JToggleButton อยู่ในสถานะถูกเลือก ( เหมือนมีการคลิกเลือกที่ object )
  isSelected() ใช้ตรวจสอบว่า object JToggleButton ถูกเลือกอยู่หรือไม่
 • new JComboBox () ใช้สร้าง object JComboBox
  new JComboBox ( object ); ใช้สร้าง object JComboBox และมีการกำหนดค่าข้อมูลไว้แล้ว
  new JComboBox ( object_vector ); ใช้สร้าง object JComboBox และมีการกำหนดค่าข้อมูลไว้ในรูปแบบของ object Vector
  setMaximumRowCount() ใช้กำหนด จำนวนข้อมูลสูงสุด ที่จะให้แสดงเมื่อมีการกดปุ่มลูกศร ของ object JComboBox
  setEditable() ใช้กำหนดว่า จะสามารถให้แก้ไขข้อมูลใน object JComboBox ได้หรือไม่
  setSelectedIndex() ใช้กำหนดว่า จะเลือกข้อมูลที่ตำแหน่งไหน ใน object JComboBox
  setSelectedItem() ใช้กำหนดว่า จะเลือกข้อมูลอะไร ใน object JComboBox
  addItem() ใช้เพิ่มข้อมูล เข้าไปใน object JComboBox ในตำแหน่งสุดท้าย
  insertItemAt() ใช้เพิ่มข้อมูล เข้าไปใน object JComboBox ในตำแหน่งที่กำหนด
  removeItemAt() ใช้ลบข้อมูล ออกจาก object JComboBox ในตำแหน่งที่กำหนด
  removeItem() ใช้ลบข้อมูลที่กำหนด ออกจาก object JComboBox
  getItemCount() ใช้คืนค่า จำนวนข้อมูลทั้งหมด ที่มีอยู่ใน object JComboBox
  getSelectedIndex() ใข้คืนค่า index ของข้อมูล ที่กำลังถูกเลือกอยู่
  getSelectedItem() ใข้คืนค่า ข้อมูล ที่กำลังถูกเลือกอยู่
 • ประเภทของ Dialog ได้แก่ Message Dialog, Confirm Dialog, Option Dialog, Input Dialog
  Dialog แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ Modal Dialog และ Modeless Dialog
  showMessageDialog ( component, message ) ใช้สร้าง Message Dialog ขึ้นมา
  showMessageDialog ( component, message, titlebar, joptionpane_constant ) ใช้สร้าง Message Dialog ขึ้นมา และมีการกำหนด ประเภทของ dialog นี้ด้วย
  showMessageDialog ( component, message, titlebar, joptionpane_constant, icon ) ใช้สร้าง Message Dialog ขึ้นมา และมีการกำหนด ประเภทของ dialog นี้ด้วย
  showConfirmDialog ( component, question ) ใช้สร้าง Confirm Dialog ขึ้นมา
  showConfirmDialog ( component, question, titlebar, constant ) ใช้สร้าง Confirm Dialog ขึ้นมา และมีการกำหนดประเภทของ confirm dialog ด้วย
  showInputDialog ( object_string_message ) ใช้สร้าง Input Dialog ขึ้นมา
  showInputDialog ( message, default ) ใช้สร้าง Input Dialog ขึ้นมา โดยมีการกำหนด ข้อความ เริ่มต้นไว้ด้วย
  ERROR_MESSAGE ใช้กำหนดว่าเป็น error message
  INFORMATION_MESSAGE ใช้กำหนดว่าเป็น information message
  WARNING_MESSAGE ใช้กำหนดว่าเป็น warning message
  QUESTION_MESSAGE ใช้กำหนดว่าเป็น question message
  PLAIN_MESSAGE ใช้กำหนดว่าเป็น plain message
  DEFAULT_OPTION ใช้กำหนดว่าเป็น default option
  YES_NO_OPTION ใช้กำหนดว่าเป็น yes - no opton
  YES_NO_CANCEL_OPTION ใช้กำหนดว่าเป็น yes - no - cancel option
  OK_CANCEL_OPTION ใช้กำหนดว่าเป็น ok - cancel option
 • new JTable () ใช้สร้าง object JTable
  new JTable ( object_table_model ) ใช้สร้าง object JTable และมีการกำหนดค่าข้อมูล ในรูปแบบของ object TableModel
  new JTable ( int_row, int_column ) ใช้สร้าง object JTable และมีการกำหนด จำนวนแถวและคอลัมน์ เอาไว้
  new JTable ( object_string_data, object_string_column ) ใช้สร้าง object JTable โดยมีการกำหนดค่าข้อมูลไว้
  setSelectionMode() ใช้กำหนดวิธีการ เลือกข้อมูลใน object JTable โดยกำหนดเป็นค่าคงที่ของ Class ListSelectionModel
  setRowSelectionAllowed() ใช้กำหนดว่าเป็นการเลือกทั้งแถว ใช่หรือไม่ ( ถ้าไม่ใช่จะเลือกเป็น cell )
  setColumnSelectionAllowed() ใช้กำหนดว่าเป็นการเลือกเป็น cell ใช่หรือไม่ ( ถ้าไม่ใช่จะเลือกเป็น แถว )
  setPreferredScrollableViewportSize() ใช้กำหนดขนาดของ object JTable ( แบบ pixel )
  setShowGrid() ใช้กำหนดว่าจะให้ object JTable แสดงเส้น grid หรือไม่
  setGridColor() ใช้กำหนดสีให้กับเส้น grid ของ object JTable
  setRowHeight() ใช้กำหนด ขนาดความสูง ของแถวทุกแถว ใน object table
  setRowHeight() ใช้กำหนด ขนาดความสูง ของแถวที่กำหนด ใน object table
  setModel() ใช้กำหนด ค่าข้อมูล ในรูปแบบของ object TableModel
  getModel() ใช้คืนค่า object TableModel จาก object JTable
  setAutoResizeMode() ใช้กำหนด วิธีการปรับขนาด ของ object JTable ในกรณีที่ขนาดไม่สมดุล
  getAutoResizeMode() ใช้คืนค่า วิธีการปรับขนาด ของ object JTable ในกรณีที่ขนาดไม่สมดุล
  setValueAt() ใช้กำหนด ค่าข้อมูล ลงใน object JTable ลงใน cell ที่กำหนด
  moveColumn() ใช้ ย้ายคอลัมน์ จากตำแหน่งที่กำหนด ไปยังตำแหน่งที่กำหนด
  clearSelection() ใช้ ยกเลิก การเลือกข้อมูลที่กำลังเลือกอยู่ใน object JTable
  setRowMargin() ใช้กำหนด ช่องว่าง ระหว่าง แถว ใน object JTable
  getRowCount() ใช้คืนค่า จำนวนแถวข้อมูล ทั้งหมด ของ object JTable
  getColumnCount() ใช้คืนค่า จำนวนคอลัมน์ ทั้งหมด ของ object JTable
  getColumnName() ใช้คืนค่า ชื่อคอลัมน์ ในตำแหน่งที่กำหนด ของ object JTable
  getSelectionBackground() ใช้คืนค่า สีพื้นหลัง ของ cell ที่ถูกเลือก ของ object JTable
  getSelectionForeground() ใช้คืนค่า สีตัวอักษร ของ cell ที่ถูกเลือก ของ object JTable
  getRowHeight() ใช้คืนค่า ความสูง ของแถว ของ object JTable
  getRowHeight ( int_index ) ใช้คืนค่า ความสูง ของแถวที่กำหนด ของ object JTable
  getCellSelectionEnabled() ใช้ตรวจสอบว่า สามารถเลือกข้อมูลใน object JTable ได้หรือไม่
  getRowSelectionAllowed() ใช้ตรวจสอบว่า สามาถเลือกข้อมูลใน object JTable ครั้งละเป็น แถว ใช่หรือไม่
  getColumnSelectionAllowed() ใช้ตรวจสอบว่า สามาถเลือกข้อมูลใน object JTable ครั้งละเป็น คอลัมน์ ใช่หรือไม่
 • new DefaultTableModel () ใช้สร้าง object DefaultTableModel
  new DefaultTableModel ( int_row, int_column ) ใช้สร้าง object DefaultTableModel โดยมีการกำหนด จำนวนแถว และคอลัมน์ไว้
  new DefaultTableModel ( object_string_column, int_row ) ใช้สร้าง object DefaultTableModel โดยมีการกำหนด ชื่อคอลัมน์ และจำนวนแถวไว้
  new DefaultTableModel ( object_data, object_column ) ใช้สร้าง object DefaultTableModel โดยมีการกำหนดค่าข้อมูล และชื่อคอลัมน์เอาไว้
  setValueAt() ใช้กำหนด ค่าข้อมูล ลงไปในตำแหน่งที่กำหนด ใน Object DefaultTableModel
  addColumn() ใช้เพิ่มชื่อคอลัมน์ และข้อมูลของคอลัมน์นั้นๆ ลงไปใน object DefaultTableModel
  addRow() ใช้เพิ่มข้อมูลทั้งแถว ลงไปในแถวสุดท้าย ใน object DefaultTableModel
  insertRow() ใช้เพิ่มข้อมูลทั้งแถว ลงไปในแถวที่กำหนด ใน object DefaultTableModel
  moveRow() ใช้ย้ายข้อมูล ตั้งแต่แถวที่กำหนด จนถึง แถวที่กำหนด ไปไว้ในตำแหน่งแถวใหม่ที่กำหนด
  removeRow() ใช้ลบ ข้อมูลแถวที่กำหนด ออกจาก object DefaultTableModel
  getColumnCount() ใช้คืนค่า จำนวนคอลัมน์ท้งหมด ที่มีใน object DefaultTableModel
  getRowCount() ใช้คืนค่า จำนวนแถวท้งหมด ที่มีใน object DefaultTableModel
  getColumnName() ใช้คืนค่า ชื่อคอลัมน์ ในตำแหน่งที่กำหนด ของ object DefaultTableModel
  getValueAt() ใช้คืนค่า ค่าข้อมูล ในตำแหน่งที่กำหนด ของ object DefaultTableModel
  isCellEditable() ใช้ตรวจสอบว่า cell ตำแหน่งที่กำหนด ของ object DefaultTableModel สามารถแก้ไขได้หรือไม่
 • new JList () ใช้สร้าง object JList
  new JList ( object_list_model ) ใช้สร้าง object JList และมีการกำหนดค่าข้อมูล ในรูปแบบของ object ListModel
  new JList ( object_string_array ) ใช้สร้าง object JList และมีการกำหนดค่าข้อมูล ในรูปแบบของ object string array
  new JList ( object_vector ) ใช้สร้าง object JList และมีการกำหนดค่าข้อมูล ในรูปแบบของ object vector
  setSelectionMode() ใช้กำหนดวิธีการเลือกข้อมูลใน object JList
  getSelectionMode() ใช้คืนค่า วิธีการเลือกข้อมูล ใน Object JList
  setVisibleRowCount() ใช้กำหนดจำนวน แถวข้อมูล ที่จะให้แสดงให้เห็น ของ object JList
  getVisibleRowCount() ใช้คืนค่า จำนวนแถวข้อมูล ที่จะแสดงให้เห็น ของ object JList
  setLayoutOrientation() ใช้กำหนดรูปแบของ Object JList
  getLayoutOrientation() ใช้คืนค่า รูปแบของ Object JList
  setSelectionBackground() ใช้กำหนด สีพื้นหลัง เมื่อมีการคลิกเลือกที่ รายการ ใดๆ ใน Object JList
  getSelectionBackground() ใช้คืนค่า สีพื้นหลัง เมื่อมีการคลิกเลือกที่ รายการ ใดๆ ใน Object JList
  getBackground() ใช้คืนค่า สีพื้นหลัง ของรายการที่ยังไม่ถูกเลือก ใน Object JList
  setSelectionForeground() ใช้กำหนด สีตัวอักษร เมื่อมีการคลิกเลือกที่ รายการ ใดๆ ใน Object JList
  getSelectionForeground() ใช้คืนค่า สีตัวอักษร เมื่อมีการคลิกเลือกที่ รายการ ใดๆ ใน Object JList
  getForeground() ใช้คืนค่า สีตัวอักษร ของรายการที่ยังไม่ถูกเลือก ใน Object JList
  setFixedCellHeight() ใช้กำหนด ความสูง ของแต่ละรายการ ใน Object JList
  setFixedCellWidth() ใช้กำหนด ความกว้าง ของแต่ละรายการ ใน Object JList
  getSelectedValue() ใช้คืนค่า ข้อควาาม ของรายการที่ถูกเลือก ใน object JList
  getSelectedValues() ใช้คืนค่า ข้อควาาม ของรายการที่ถูกเลือก ใน object JList
  VERTICAL ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น list เป็นแนวตั้ง
  VERTICAL_WRAP ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น list เป็นแนวตั้ง
  HORIZONTAL_WRAP ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่าเป็น list เป็นแนวนอน
 • new DefaultListModel () ใช้สร้าง object DefaultListModel
  addElement() ใช้เพิ่มข้อมูล เข้าไปใน object DefaultListModel
  insertElementAt() ใช้เพิ่มข้อมูล เข้าไปใน object DefaultListModel ในตำแหน่งที่กำหนด
  add() ใช้เพิ่มข้อมูล เข้าไปใน object DefaultListModel ในตำแหน่งที่กำหนด
  setSize() ใช้กำหนด ขนาด ของ object DefaultListModel
  clear() ใช้ ลบ ข้อมูลทุกตัว ออกจาก object DefaultListModel
  remove() ใช้ ลบ ข้อมูล ณ ตำแหน่งที่กำหนด ออกจาก object DefaultListModel
  removeElement() ใช้ ลบ ข้อมูล ที่กำหนด ออกจาก object DefaultListModel
  elementAt() ใช้ คืนค่า ข้อมูล ในตำแหน่งที่กำหนด จาก object DefaultListModel
  get() ใช้ คืนค่า ข้อมูล ในตำแหน่งที่กำหนด จาก object DefaultListModel
  firstElement() ใช้ คืนค่า ข้อมูล ในตำแหน่งแรกสุด จาก object DefaultListModel
  lastElement() ใช้ คืนค่า ข้อมูล ในตำแหน่งท้ายสุด จาก object DefaultListModel
  toArray() ใช้ คืนค่า ข้อมูล ทั้งหมดที่มี ใน object DefaultListModel
  indexOf() ใช้ ค้นหาข้อมูลที่กำหนด ใน object DefaultListModel โดยเป็นการค้นหาจากหน้าไปหลัง
  getSize() ใช้ คืนค่า ขนาด ของ object DefaultListModel
  capacity() ใช้ คืนค่า จำนวนข้อมูลทั้งหมด ที่มีอยู่ใน object DefaultListModel
 • new JTabbedPane () ใช้สร้าง object JTabbedPane
  new JTabbedPane ( jtabbedpane_constant ) ใช้สร้าง object JTabbedPane และกำหนดตำแหน่งที่จะใช้แสดง ป้ายชื่อ
  addTab ( label, component ) ใช้เพิ่ม tab เข้าไปใน object JTabbedPane
  addTab ( label, icon, component ) ใช้เพิ่ม tab เข้าไปใน object JTabbedPane
  addTab ( label, object_icon, component, tooltip ) ใช้เพิ่ม tab เข้าไปใน object JTabbedPane
  setTabLayoutPolicy() ใช้กำหนดรูปแบบการจัดวาง เมื่อจำนวน tab มีมากเกินกว่าที่จะแสดงให้เห็นได้หมด
  getTabLayoutPolicy() ใช้คืนค่า รูปแบบการจัดวาง เมื่อจำนวน tab มีมากเกินกว่าที่จะแสดงให้เห็นได้หมด
  setEnabledAt() ใช้กำหนดว่า จะให้ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ใช้งานได้อยู่หรือไม่
  setMnemonicAt() ใช้กำหนด คีย์ลัด ให้กับ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ของ object JTabbedPane
  setTitleAt() ใช้กำหนด หัวข้อ ให้กับ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ใน Object JTabbedPane
  getTitleAt() ใช้คืนค่า หัวข้อ ของ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ใน Object JTabbedPane
  setIconAt() ใช้กำหนด icon ให้กับ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ใน Object JTabbedPane
  getIconAt() ใช้คืนค่า icon ของ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ใน Object JTabbedPane
  setComponentAt() ใช้กำหนด component ให้กับ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ใน Object JTabbedPane
  setBackgroundAt() ใช้กำหนด สีพื้นหลัง ให้กับ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ใน Object JTabbedPane
  setSelectedIndex() ใช้กำหนด ว่าจะให้ tab ณ ตำแหน่งใดของ Object JTabbedPane ถูกเลือกอยู่
  getSelectedIndex() ใช้คืนค่า ตำแหน่ง ของ tab ที่ถูกเลือกอยู่ ใน Object JTabbedPane
  getSelectedComponent() ใช้คืนค่า component ของ tab ที่ถูกเลือกอยู่ ใน Object JTabbedPane
  remove() ใช้ลบ tab ณ ตำแหน่งท่กำหนด ออกจาก Object JTabbedPane
  getTabCount() ใช้คืนค่า จำนวน tab ที่มีทั้งหมดใน object JTabbedPane
  getComponentAt() ใช้คืนค่า component ของ tab ณ ตำแหน่งที่กำหนด ใน object JTabbedPane
  TOP ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใชัจัดตำแหน่งที่จะแสดงป้ายชื่อ อยู่ด้านบน
  LEFT ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใชัจัดตำแหน่งที่จะแสดงป้ายชื่อ อยู่ด้านซ้าย
  BOTTOM ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใชัจัดตำแหน่งที่จะแสดงป้ายชื่อ อยู่ด้านล่าง
  RIGHT ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใชัจัดตำแหน่งที่จะแสดงป้ายชื่อ อยู่ด้านขวา
  WRAP_TAB_LAYOUT ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ในกรณีที่ tab มีมากเกินที่จะแสดงผลได้หมดให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่
  SCROLL_TAB_LAYOUT ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ในกรณีที่ tab มีมากเกินที่จะแสดงผลได้หมดให้มี scrollbar ขึ้นมา
 • new JToolBar () ใช้สร้าง object JToolBar
  new JToolBar ( object_string ) ใช้สร้าง object JToolBar และมีการกำหนด title bar ด้วย
  new JToolBar ( swingconstants_constant ) ใช้สร้าง object JToolBar โดยมีการกำหนดว่า จะให้ toolbar เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนด้วย
  new JToolBar ( title_bar, swingconstants_constant ) ใช้สร้าง object JToolBar และมีการกำหนด title bar
  setLayout() ใช้กำหนด รูปแบบการจัดวาง component ใน Object JToolBar
  setBorderPainted() ใช้กำหนดว่าจะให้ แสดงเส้น border pain หรือไม่
  setOrientation() ใช้กำหนดว่า จะให้ object JToolBar เป็นแนวตั้งหรอแนวนอน
  add() ใช้เพิ่ม component เข้าไปใน Object JToolBar
  addSeparator() ใช้เพิ่ม ช่องไฟ เข้าไปใน Object JToolBar โดยช่องไฟจะมีขนาดตามที่กำหนด
 • new JMenuBar () ใช้สร้าง object JMenuBar
  setBorderPainted() ใช้กำหนดว่า จะให้แสดงเส้นขอบ ใน object JMenuBar หรือไม่
  add() ใช้เพิ่ม Object JMenu ลงใน Object JMenuBar
  getMenu() ใช้คืนค่า Object JMenu ณ ตำแหน่งที่กำหนด
  getMenuCount() ใช้คืนค่า จำนวน Object JMenu ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Object JMenuBar
 • new JMenu () ใช้สร้าง object JMenu
  new JMenu ( object_string ) ใช้สร้าง object JMenu โดยมีการกำหนดชื่อไว้แล้ว
  add ( object_menu_item ) ใช้เพิ่ม object MenuItem ลงใน object JMenu ในตำแหน่งท้ายสุด
  add ( object_jmenu ) ใช้เพิ่ม object JMenu ลงใน object JMenu ในตำแหน่งท้ายสุด
  insert() ใช้เพิ่ม object MenuItem ลงใน object JMenu ในตำแหน่งที่กำหนด
  addSeparator() ใช้เพิ่ม เส้นคั่น เข้าไปใน object JMenu ในตำแหน่งท้ายสุด
  insertSeparator() ใช้เพิ่ม เส้นคั่น เข้าไปใน object JMenu ในตำแหน่งที่กำหนด
  remove ( index ) ใช้ลบ object MenuItem ออกจาก object JMenu ณ ตำแหน่งที่กำหนด
  remove ( object_menu_item ) ใช้ลบ object MenuItem ที่กำหนด ออกจาก object JMenu
  removeAll() ใช้ลบ object MenuItem ทั้งหมด ออกจาก object JMenu
  getMenuComponent() ใช้คืนค่า component ณ ตำแหน่งที่กำหนด จาก object JMenu
  getMenuComponents() ใช้คืนค่า component ทั้งหมด จาก object JMenu
  getItemCount() ใช้คืนค่า จำนวน menu item ทั้งหมดที่มีใน object JMenu
  getMenuComponentCount() ใช้คืนค่า จำนวน component ทั้งหมดที่มีใน object JMenu
 • new JMenuItem ( object_string ) ใช้สร้าง object JMenuItem โดยมีการกำหนด ชื่อรายการ เอาไว้
  new JMenuItem ( object_imageicon ) ใช้สร้าง object JMenuItem โดยมีการกำหนด icon ของรายการ เอาไว้
  new JMenuItem ( object_string, object_imageicon ) ใช้สร้าง object JMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
 • new JCheckBoxMenuItem () ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem
  new JCheckBoxMenuItem ( object_string ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  new JCheckBoxMenuItem ( string, checked ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  new JCheckBoxMenuItem ( imageicon ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon ของรายการ เอาไว้
  new JCheckBoxMenuItem ( string, imageicon ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
  new JCheckBoxMenuItem ( string, imageicon, checked ) ใช้สร้าง object JCheckBoxMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
  setState() ใช้กำหนดว่า จะให้ object JCheckBoxMenuItem ถูกเลือกหรือไม่
  getState() ใช้ตรวจสอบว่า object JCheckBoxMenuItem ถูกเลือกอยู่หรือไม่
 • new JRadioButtonMenuItem () ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem
  new JRadioButtonMenuItem ( string ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  new JRadioButtonMenuItem ( string, checked ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem และมีการกำหนดชื่อของรายการเอาไว้ด้วย
  new JRadioButtonMenuItem ( imageicon ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon ของรายการ เอาไว้
  new JRadioButtonMenuItem ( string, imageicon ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
  new JRadioButtonMenuItem ( string, imageicon, checked ) ใช้สร้าง object JRadioButtonMenuItem โดยมีการกำหนด icon และชื่อ ของรายการ เอาไว้
 • new JScrollPane () ใช้สร้าง Object JScrollPane โดยจะมี scrollbar ขึ้นมาทั้งแนวตั้งและแนวนอน เมื่อจำเป็น
  new JScrollPane ( object_component ) ใช้สร้าง Object JScrollPane โดยจะมี scrollbar ขึ้นมาทั้งแนวตั้งและแนวนอน เมื่อจำเป็น
  new JScrollPane ( scrollpaneconstants_vertical, scrollpaneconstants_horizontal ) ใช้สร้าง Object JScrollPane โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของการมี scrollbar ทั้งแนวตั้งและแนวนอนไว้ด้วย
  setViewportView() ใช้กำหนด component ที่จะให้มีคุณสมบัติของการมี scrollbar ตามที่กำหนด
 • new JScrollBar () ใช้สร้าง object JScrollBar ขึ้นมา ( เป็นแบบแนวตั้ง )
  new JScrollBar ( jscrollbar_constant ) ใช้สร้าง object JScrollBar ขึ้นมา และมีการกำหนดด้วยว่าจะให้ scrollbar เป็นลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอน
  new JScrollBar ( jscrollbar_constant, value, extend, min, max ) ใช้สร้าง object JScrollBar ขึ้นมา
  setValues() ใช้กำหนดค่าต่ำสุด ( min ) ค่าสูงสุด ( max ) ของ scrollbar
  getValue() ใช้คืนค่า ค่าปัจจุบัน ของ Object JScrollBar
  setBlockIncrement() ใช้กำหนด ขนาด ให้กับ Object JScrollBar
  setMinimum() ใช้กำหนด ค่าต่ำสุด ให้กับ Object JScrollBar
  getMinimum() ใช้คืนค่า ค่าต่ำสุด ของ Object JScrollBar
  setMaximum() ใช้กำหนด ค่าสูงสุด ให้กับ Object JScrollBar
  getMaximum() ใช้คืนค่า ค่าสูงสุด ของ Object JScrollBar
  setOrientation() ใช้กำหนดว่าจะให้ scrollbar เป็นลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอน
  HORIZONTAL ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า จะให้ scrollbar เป็นลักษณะ แนวนอน
  VERTICAL ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า จะให้ scrollbar เป็นลักษณะ แนวตั้ง
 • VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใช้กำหนดให้ scrollbar แนวตั้ง มีเมื่อจำเป็นเท่านั้น
  HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใช้กำหนดให้ scrollbar แนวนอน มีเมื่อจำเป็นเท่านั้น
  VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใช้กำหนดให้ scrollbar แนวตั้ง มีเสมอ
  HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใช้กำหนดให้ scrollbar แนวนอน มีเสมอ
  VERTICAL_SCROLLBAR_NEVER ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใช้กำหนดให้ scrollbar แนวตั้ง ไม่มีเสมอ
  HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ใช้คืนค่า ตัวเลข ที่เป็นค่าคงที่ ที่แทนความหมายว่า ใช้กำหนดให้ scrollbar แนวนอน ไม่มีเสมอ
 
Share This Subject Login with Facebook