Java-IO FileOutputStream Class : สอน class และ method ของ FileOutputStream Class, เรียน class และ method ของ FileOutputStream Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new FileOutputStream ( object_file ) ใช้สร้าง Object FileOutputStream
  new FileOutputStream ( object_file, is_continue ) ใช้สร้าง Object FileOutputStream และกำหนดด้วยว่าต้องการให้เขียนข้อมูลต่อจากข้อมูลเดิมหรือไม่
  new FileOutputStream ( filename ) ใช้สร้าง Object FileOutputStream
  new FileOutputStream ( filename, is_continue ) ใช้สร้าง Object FileOutputStream และกำหนดด้วยว่าต้องการให้เขียนข้อมูลต่อจากข้อมูลเดิมหรือไม่
  close() ใช้ปิดการใช้งาน stream และคืนค่าทรัพยากรที่ถูกเรียกใช้ทั้งหมดให้กับระบบ
  finalize() ใช้ปิดการใช้งาน stream และคืนค่าทรัพยากรที่ถูกเรียกใช้ทั้งหมดให้กับระบบ
  write() ใช้เขียนข้อมูล ลงไฟล์ โดยเขียนข้อมูลจากรหัส ascii ที่กำหนด
  flush() ใช้ล้างข้อมูลใน stream ( คือล้างข้อมูลในไฟล์ ) และกำหนดให้ buffer ทำงาน ตามลำดับ
 • method :
  new FileOutputStream ( object_file );

  return type :
  FileOutputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object FileOutputStream

  example :
  File file = new File ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_output_stream = new FileOutputStream ( file );

 • method :
  new FileOutputStream ( object_file, is_continue );

  return type :
  FileOutputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object FileOutputStream และกำหนดด้วยว่าต้องการให้เขียนข้อมูลต่อจากข้อมูลเดิมหรือไม่

  example :
  File file = new File ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_output_stream = new FileOutputStream ( file, true );

 • method :
  new FileOutputStream ( filename );

  return type :
  FileOutputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object FileOutputStream

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_output_stream = new FileOutputStream ( filename );

 • method :
  new FileOutputStream ( filename, is_continue );

  return type :
  FileOutputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object FileOutputStream และกำหนดด้วยว่าต้องการให้เขียนข้อมูลต่อจากข้อมูลเดิมหรือไม่

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_output_stream = new FileOutputStream ( filename, true );

 • method :
  close ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ปิดการใช้งาน stream และคืนค่าทรัพยากรที่ถูกเรียกใช้ทั้งหมดให้กับระบบ

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_output_stream = new FileOutputStream ( filename );
  file_output_stream.close ();

 • method :
  finalize ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ปิดการใช้งาน stream และคืนค่าทรัพยากรที่ถูกเรียกใช้ทั้งหมดให้กับระบบ

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_output_stream = new FileOutputStream ( filename );
  file_output_stream.finalize ();

 • method :
  write ( int_ascii );

  return type :
  void

  content :
  ใช้เขียนข้อมูล ลงไฟล์ โดยเขียนข้อมูลจากรหัส ascii ที่กำหนด

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  String filename_new = new String ( "C:/labcode.txt" );
  FileOutputStream file_output_stream = new FileOutputStream ( filename_new );
  int buffer = 0;		
  while ( ( buffer = file_input_stream.read () ) != -1 )
  {
      file_output_stream.write ( buffer );
  }

 • method :
  flush ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ล้างข้อมูลใน stream ( คือล้างข้อมูลในไฟล์ ) และกำหนดให้ buffer ทำงาน ตามลำดับ
  ( buffer ทำงาน คือ เขียนข้อมูลลงไฟล์ )

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  String filename_new = new String ( "C:/labcode.txt" );
  FileOutputStream file_output_stream = new FileOutputStream ( filename_new );
  int buffer = 0;		
  while ( ( buffer = file_input_stream.read () ) != -1 )
  {
      file_output_stream.write ( buffer );
  }
  file_output_stream.flush ();

 
Share This Chapter Login with Facebook