Java-IO DataOutputStream Class : สอน class และ method ของ DataOutputStream Class, เรียน class และ method ของ DataOutputStream Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new DataOutputStream ( outputstream ) ใช้สร้าง Object DataOutputStream
  close() ใช้ ปิดงานใช้งาน stream
  write() ใช้เขียนข้อมูลลงไฟล์ โดยเขียนข้อมูลจากรหัส ascii
  flush() ใช้ล้างข้อมูลใน stream ( คือล้างข้อมูลในไฟล์ ) และกำหนดให้ buffer ทำงาน ตามลำดับ
  size() ใช้คืนค่า ขนาดของ stream ( หน่วย byte )
 • method :
  new DataOutputStream ( outputstream );

  return type :
  DataOutputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object DataOutputStream

  example :
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( "C:/bamboo.txt" );
  DataOutputStream data_outputstream = new DataOutputStream ( file_outputstream );

 • method :
  close ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ ปิดงานใช้งาน stream

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( filename );
  DataOutputStream data_outputstream = new DataOutputStream ( file_outputstream );
  data_outputstream.close ();

 • method :
  write ( buffer );

  return type :
  void

  content :
  ใช้เขียนข้อมูลลงไฟล์ โดยเขียนข้อมูลจากรหัส ascii

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( filename );
  DataOutputStream data_outputstream = new DataOutputStream ( file_outputstream );
  data_outputstream.write ( 66 );
  data_outputstream.flush ();

 • method :
  flush ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ล้างข้อมูลใน stream ( คือล้างข้อมูลในไฟล์ ) และกำหนดให้ buffer ทำงาน ตามลำดับ
  ( buffer ทำงาน คือ เขียนข้อมูลลงไฟล์ )

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( filename );
  DataOutputStream data_outputstream = new DataOutputStream ( file_outputstream );
  data_outputstream.write ( 66 );
  data_outputstream.flush ();

 • method :
  size ();

  return type :
  int

  content :
  ใช้คืนค่า ขนาดของ stream ( หน่วย byte )

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( filename );
  DataOutputStream data_outputstream = new DataOutputStream ( file_outputstream );
  int size_stream = data_outputstream.size ();

 
Share This Chapter Login with Facebook