Java-IO BufferedOutputStream Class : สอน class และ method ของ BufferedOutputStream Class, เรียน class และ method ของ BufferedOutputStream Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new BufferedOutputStream ( outputstream ) ใช้สร้าง Object BufferedOutputStream
  new BufferedOutputStream ( outputstream, buffer ) ใช้สร้าง Object BufferedOutputStream และมีการกำหนดขนาดของ buffer ด้วย
  close() ใช้ ปิดงานใช้งาน stream
  write() ใช้เขียนข้อมูลลงไฟล์ โดยเขียนข้อมูลจากรหัส ascii
  flush() ใช้ล้างข้อมูลใน stream ( คือล้างข้อมูลในไฟล์ ) และกำหนดให้ buffer ทำงาน ตามลำดับ
 • method :
  new BufferedOutputStream ( outputstream );

  return type :
  BufferedOutputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object BufferedOutputStream

  example :
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( "C:/bamboo.txt" );
  BufferedOutputStream buffered_outputstream = new BufferedOutputStream ( file_outputstream );

 • method :
  new BufferedOutputStream ( outputstream, buffer );

  return type :
  BufferedOutputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object BufferedOutputStream และมีการกำหนดขนาดของ buffer ด้วย

  example :
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( "C:/bamboo.txt" );
  BufferedOutputStream buffered_outputstream = new BufferedOutputStream ( file_outputstream, 10 );

 • method :
  close ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ ปิดงานใช้งาน stream

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( filename );
  BufferedOutputStream buffered_outputstream = new BufferedOutputStream ( file_outputstream );
  buffered_outputstream.close ();

 • method :
  write ( buffer );

  return type :
  void

  content :
  ใช้เขียนข้อมูลลงไฟล์ โดยเขียนข้อมูลจากรหัส ascii

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( filename );
  BufferedOutputStream buffered_outputstream = new BufferedOutputStream ( file_outputstream );
  buffered_outputstream.write ( 66 );
  buffered_outputstream.flush ();

 • method :
  flush ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ล้างข้อมูลใน stream ( คือล้างข้อมูลในไฟล์ ) และกำหนดให้ buffer ทำงาน ตามลำดับ
  ( buffer ทำงาน คือ เขียนข้อมูลลงไฟล์ )

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileOutputStream file_outputstream = new FileOutputStream ( filename );
  BufferedOutputStream buffered_outputstream = new BufferedOutputStream ( file_outputstream );
  buffered_outputstream.write ( 66 );
  buffered_outputstream.flush ();

 
Share This Chapter Login with Facebook