Java-IO BufferedInputStream Class : สอน class และ method ของ BufferedInputStream Class, เรียน class และ method ของ BufferedInputStream Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new BufferedInputStream ( inputstream ) ใช้สร้าง Object BufferedInputStream
  new BufferedInputStream ( inputstream, buffer ) ใช้สร้าง Object BufferedInputStream และมีการกำหนดขนาดของ buffer ด้วย
  close() ใช้ ปิดงานใช้งาน stream
  available() ใช้คืนค่า ขนาด ของ stream มีหน่วยเป็น byte
  skip() ใช้ ข้ามข้อมูล ตามจำนวนที่กำหนด ใน stream
  read() ใช้อ่านค่า ascii ของข้อมูลใน stream ณ ตำแหน่ง pointer ปัจจุบัน
  markSupported() ใช้ตรวจสอบว่า stream นี้สนับสนุนการ mark หรือไม่
  mark() ใช้ในการ mark ตำแหน่ง เพื่อว่ามีการ reset แล้วจะกลับมายังจุดที่ mark นั้นๆ
  reset() ใช้ในการกำหนดให้ตัวชี้ ( pointer ) ข้อมูลใน stream กลับไปชี้ยังตำแหน่งที่ mark ไว้
 • method :
  new BufferedInputStream ( inputstream );

  return type :
  BufferedInputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object BufferedInputStream

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream );

 • method :
  new BufferedInputStream ( inputstream, buffer );

  return type :
  BufferedInputStream

  content :
  ใช้สร้าง Object BufferedInputStream และมีการกำหนดขนาดของ buffer ด้วย

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream, 100 );

 • method :
  close ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ ปิดงานใช้งาน stream

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream, 100 );
  buffered_input_stream.close ();

 • method :
  available ();

  return type :
  int

  content :
  ใช้คืนค่า ขนาด ของ stream มีหน่วยเป็น byte

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream, 100 );
  int size_stream = buffered_input_stream.available ();

 • method :
  skip ( long_size );

  return type :
  long

  content :
  ใช้ ข้ามข้อมูล ตามจำนวนที่กำหนด ใน stream

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream, 100 );
  buffered_input_stream.skip ( 100 );

 • method :
  read ();

  return type :
  int

  content :
  ใช้อ่านค่า ascii ของข้อมูลใน stream ณ ตำแหน่ง pointer ปัจจุบัน
  โดยจะคืนค่า -1 กลับมาหากไม่มีข้อมูลอยู่แล้ว

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream, 100 );
  int buffer = buffered_input_stream.read ();

 • method :
  markSupported ();

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า stream นี้สนับสนุนการ mark หรือไม่

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream, 100 );
  if ( buffered_input_stream.markSupported () )
  {
     System.out.println ( "Stream support mark." );
  }

 • method :
  mark ( int_position );

  return type :
  void

  content :
  ใช้ในการ mark ตำแหน่งของ stream เพื่อที่ว่าเมื่อมีการใช้ reset 
  แล้วตัวชี้ข้อมูล ( pointer ) ใน stream จะกลับไปยังตำแหน่งที่ mark นั้น

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream, 100 );
  if ( buffered_input_stream.markSupported () )
  {
     buffered_input_stream.mark ( 100 );
  }

 • method :
  reset ();

  return type :
  void

  content :
  ใช้ในการกำหนดให้ตัวชี้ ( pointer ) ข้อมูลใน stream กลับไปชี้ยังตำแหน่งที่ mark ไว้

  example :
  String filename = new String ( "C:/bamboo.txt" );
  FileInputStream file_input_stream = new FileInputStream ( filename );
  BufferedInputStream buffered_input_stream = new BufferedInputStream ( file_input_stream, 100 );
  buffered_input_stream.reset ();

 
Share This Chapter Login with Facebook