Java-AWT Rectangle Class : สอน class และ method ของ Rectangle Class, เรียน class และ method ของ Rectangle Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new Rectangle() ใช้สร้าง object rectangle และเก็บค่าแกน x, y และขนาดความกว้าง ความสูง ไว้ที่ 0 ทั้งหมด
  new Rectangle( object_dimension ) ใช้สร้าง object rectangle และเก็บค่าแกน x, y ที่ 0, 0 และเก็บค่า ขนาดความกว้าง ความสูง ตามที่ object dimension เก็บไว้
  new Rectangle( weight, height ) ใช้สร้าง object rectangle และเก็บค่าแกน x, y ที่ 0, 0 โดยเก็บค่า ขนาดความกว้าง และความสูง ตามที่กำหนด
  new Rectangle( x, y, weight, height ) ใช้สร้าง object rectangle และเก็บค่าแกน x, y และขนาดความกว้าง ความสูง ตามที่กำหนด
  x ใช้คืนค่า แกน x
  y ใช้คืนค่า แกน y
  width ใช้คืนค่า ความกว้าง
  height ใช้คืนค่า ความสูง
 • method :
  new Rectangle ();

  return type :
  Rectangle

  content :
  ใช้สร้าง object rectangle และเก็บค่าแกน x, y และขนาดความกว้าง ความสูง ไว้ที่ 0 ทั้งหมด

  example :
  Rectangle rect = new Rectangle ();

 • method :
  new Rectangle ( object_dimension );

  return type :
  Rectangle

  content :
  ใช้สร้าง object rectangle และเก็บค่าแกน x, y ที่ 0, 0 
  และเก็บค่า ขนาดความกว้าง ความสูง ตามที่ object dimension เก็บไว้

  example :
  Dimension dimension = new Dimension ( 300, 300 );
  Rectangle rect = new Rectangle ( dimension );

 • method :
  new Rectangle ( weight, height );

  return type :
  Rectangle

  content :
  ใช้สร้าง object rectangle และเก็บค่าแกน x, y ที่ 0, 0 
  โดยเก็บค่า ขนาดความกว้าง และความสูง ตามที่กำหนด

  example :
  Rectangle rect = new Rectangle ( 300, 300 );

 • method :
  new Rectangle ( x, y, weight, height );

  return type :
  Rectangle

  content :
  ใช้สร้าง object rectangle และเก็บค่าแกน x, y และขนาดความกว้าง ความสูง ตามที่กำหนด

  example :
  Rectangle rect = new Rectangle ( 10, 10, 300, 300 );

 • property :
  x;

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า แกน x

  example :
  Rectangle rect = new Rectangle ( 10, 10, 300, 300 );
  double screen_x = rect.x;

 • property :
  y;

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า แกน y

  example :
  Rectangle rect = new Rectangle ( 10, 10, 300, 300 );
  double screen_y = rect.y;

 • property :
  width;

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า ความกว้าง

  example :
  Rectangle rect = new Rectangle ( 10, 10, 300, 300 );
  double screen_width = rect.width;

 • property :
  height;

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า ความสูง

  example :
  Rectangle rect = new Rectangle ( 10, 10, 300, 300 );
  double screen_height = rect.height;

 
Share This Chapter Login with Facebook