Java-AWT Point Class : สอน class และ method ของ Point Class, เรียน class และ method ของ Point Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new Point() ใช้สร้าง object point และเก็บค่าตำแหน่งแกน x, y ที่ 0, 0
  new Point( x, y ) ใช้สร้าง object point และเก็บค่าตำแหน่งแกน x, y ตามที่กำหนด
  getX() ใช้คืนค่าตำแหน่งแกน x
  getY() ใช้คืนค่าตำแหน่งแกน y
  x ใช้คืนค่า แกน x
  y ใช้คืนค่า แกน y
 • method :
  new Point ();

  return type :
  Point

  content :
  ใช้สร้าง object point และเก็บค่าตำแหน่งแกน x, y ที่ 0, 0

  example :
  Point point = new Point ();

 • method :
  new Point ( x, y );

  return type :
  Point

  content :
  ใช้สร้าง object point และเก็บค่าตำแหน่งแกน x, y ตามที่กำหนด

  example :
  Point point = new Point ( 30, 30 );

 • method :
  getX ();

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่าตำแหน่งแกน x

  example :
  Point point = new Point ( 30, 30 );
  double screen_x = point.getX ();

 • method :
  getY ();

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่าตำแหน่งแกน y

  example :
  Point point = new Point ( 30, 30 );
  double screen_y = point.getY ();

 • property :
  x;

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า แกน x

  example :
  Point point = new Point ( 10, 10 );
  double screen_x = point.x;

 • property :
  y;

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า แกน y

  example :
  Point point = new Point ( 10, 10 );
  double screen_y = point.y;

 
Share This Chapter Login with Facebook