Java-AWT MouseWheelEvent Class : สอน class และ method ของ MouseWheelEvent Class, เรียน class และ method ของ MouseWheelEvent Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • getSource ( ) ใช้คืนค่า ชื่อของ component ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  toString ( ) ใช้คืนค่า รายละเอียด ของ component ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  getScrollAmount ( ) ใช้คืนค่า จำนวนบรรทัดที่เลื่อนไป เมื่อมีการ scroll ไป 1 block
  getUnitToScroll ( ) ในกรณีที่กดปุ่ม ลูกศร เพื่อ scroll จะคืนค่า จำนวนบรรทัด
  getWheelRotation ( ) ใช้คืนค่า จำนวน block ที่ scroll ไป ( ในกรณีที่กดปุ่ม page up หรือ page down )
  getScrollType ( ) ใช้คืนค่าชนิดของการ scroll โดยจมีโอกาสเกิดเพียงสองค่า คือ 0 และ 1
 • method :
  getSource ( )

  return type :
  Object

  example :
  ใช้คืนค่า ชื่อของ component ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

 • method :
  toString ( )

  return type :
  String

  example :
  ใช้คืนค่า รายละเอียด ของ component ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

 • method :
  getScrollAmount ( )

  return type :
  int

  example :
  ใช้คืนค่า จำนวนบรรทัดที่เลื่อนไป เมื่อมีการ scroll ไป 1 block

 • method :
  getUnitToScroll ( )

  return type :
  int

  example :
  ในกรณีที่กดปุ่ม ลูกศร เพื่อ scroll จะคืนค่า จำนวนบรรทัด
  โดยค่าบวกเมื่อ scroll ลง และค่าลบเมื่อ scroll ขึ้น

 • method :
  getWheelRotation ( )

  return type :
  int

  example :
  ใช้คืนค่า จำนวน block ที่ scroll ไป ( ในกรณีที่กดปุ่ม page up หรือ page down )
  โดยค่าบวกเมื่อ scroll ลง และค่าลบเมื่อ scroll ขึ้น

 • method :
  getScrollType ( )

  return type :
  int

  example :
  ใช้คืนค่าชนิดของการ scroll โดยจมีโอกาสเกิดเพียงสองค่า คือ 0 และ 1
  โดย 0 ( WHEEL_UNIT_SCROLL ) แสดงว่า เป็นการ scroll โดยการกดปุ่มลูกศร
  โดย 1 ( WHEEL_BLOCK_SCROLL ) แสดงว่า เป็นการ scroll โดยกดปุ่ม page up หรือ page down

 
Share This Chapter Login with Facebook